Пурська Ірина Степанівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Iryna.Purska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • стратегічне управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств;
 • методологічні та організаційно-практичні аспекти управління туристичними проектами;
 • кризовий менеджмент в туризмі;
 • економічна теорія, мікро- та макроекономіка, економіка України.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

 • Malska M.P. Crisis managment in tourism: theory, methodology and practice: training manual / M.P. Malska, I.S. Purska. –Kyiv: SBA-print, 2019. – 166 p.
 • Пурська І.С. Управління проектами в туризмі : навчально-методичні вказівки  для студентів  географічного факультету спеціальності «Туризм» / Ірина Пурська. ― Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. ― 74 с.
 • Пурська І.С. Основи економіки: навчально-методичний посібник  для студентів спеціальності 241   «Готельно-ресторанна справа». – Львів: 2017. – 93 с.
 • Мальська М.П.Міжнародна маркетингова діяльність : теорія та практика :  підручник / М. П.Мальська, І. С. Пурська.  К. «Центр учбової літератури», 2013.   288 с.
 • Пурська І. С. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / І.С. Пурська, М.П.Мальська, Ю.С.Занько. К.: Знання, 2012. — 285 с. 24. Пурська І. С. Сучасні технології управління міжнародною ціновою політикою туристичного підприємства / І.С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2011. — Вип. 48. — С. 48—55. — (Серія економічна).
 • Мальська М.П. Актуальні проблеми управління туристичною індустрією: навч. посіб. / І.С. Пурська, М.П. Мальська. — Львів : В-во ЛНУ імені І.Франка, 2006. — 78 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Грицишин А., Пурська І., Яворський Р. Світовий досвід використання соціальних медіа в індустрії туризму. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 89-92.
 • Purska I., Hrytsyshyn A. Preventive Strategic Crisis Management Measures in Tourism Business // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. C. 142-146.
 • Bilous S. Branding as a Factor for Successful Development of Cultural, Cognitive and Festival Tourism in Lviv/ Bilous S., Petruk N., Masyuk Y, Krasko A., Purska I. // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Vincent Pol. University, Lublin, 2020- С.21-35
 • Purska I. Risk management technologies in the activities of tourism enterprises / Iryna Purska, Sofia Bilous, Anna Krasko // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Vincent Pol. University, Lublin, 2020. – С. 63-77
 • Bilous S. Key questions of the importance of innovative tourism development in Ukraine / Sofia Bilous, Iryna Purska, Anna Krasko  // Archives of tourism, hospitality  and sport science. – Vincent Pol. University, Lublin, 2018. – Vol. 1. – С. 19–29.
 • Munkachii I. Competitiveness of the tourism industry of Ukraine / Iryna Munkachii, Iryna Purska // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Vincent Pol. University, Lublin, 2018. — Vol. 1. – С. 95—104.
 • Purska I. Technology of economic environment research in crisis management of tourism enterprises / Iryna Purska, Sofia Bilous, Anna Krasko // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Vincent Pol. University, Lublin, 2018. — Vol. 1. – С. 127–142.
 • Красько А.Б. Ринок туристичних послуг Тернопільської області: стан та ретроспективи / А.Б. Красько, С.В. Білоус, І.С. Пурська // Географія та туризм : Наук. збірник / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – С. 131-146.
 • Красько А.Б. Можливості використання спелеоресурсів для розвитку туризму і рекреації / А.Б. Красько., І.С.Пурська, С.В. Білоус // ІV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współczesny formy turystyki i rekreacji” XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Geografia, ekonomika i turystyka: narodove i międzynarodowe osiagnięcia”. – Lublin, 2018 r. – P. 27-27.
 • Білоус С.В. Актуальні проблеми статистичного обліку туристичних потоків України / С.В. Білоус, І.С. Пурська, А.Б. Красько // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 41. ‒ С. 44-45.
 • Білоус С.В. Засади розвитку культурно-пізнавального та фестивального туризму Львова / С.В. Білоус, І.С. Пурська, А.Б. Красько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIIІ Міжнародної наукової конференції – Львів, 2019. ‒ С. 43-45.
 • Пурська І.С. Роль кризового менеджменту в діяльності туристичних підприємств / І.С. Пурська, С.В. Білоус, А.Б. Красько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIIІ Міжнародної наукової конференції – Львів, 2019. ‒ С. 181-185.
 • Білоус С.В. Фестивальний туризм як новий напрям українського туризму / С.В.Білоус, Ю.О.Масюк, А.Б. Красько // Географія та туризм: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Скороводи, 2019. – С. 60-64.
 • Білоус С.В.Управління якістю надання туристичних послуг у містах Західного та Східного регіону України/ Білоус С.В., Пурська І.С., Дашковська А.В. // науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія економічні науки. Випуск 141. – Харків, 2018. – С.52-63.
 • Iryna Purska Technologies of tourism project management effectiveness increase in the framework of transboundary cooperation programme / Iryna Purska, Iryna Zhuk // Archives of tourism, hospitality, and sport science. – Lublin, 2017. — Vol. 1. — С. 121—134.
 • Пурська І.С. Джерела фінансування інвестиційних проектів суб’єктами туристичної діяльності України / І. Пурська, С. Білоус. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_18.
 • Білоус С.В. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: досвід Ізраїлю для України / С.В. Білоус, А.Б. Красько, І.С. Пурська  // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XII міжнародної конференції – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,   – С. 41-44.
 • Красько А.Б. Психокліматичні рекреаційні ефекти карстових печерних систем / А.Б. Красько, С.В. Білоус, І.С. Пурська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XII міжнародної конференції – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,  – С. 165-168.
 • Пурська І.С. Нетрадиційні методи фінансування інвестиційних проектів туристичних підприємств / І.С. Пурська, С.В. Білоус, А.Б Красько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XII міжнародної конференції – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 260-263.
 • Purska I. Using principles of sustainable tourism in management of tourism enterprises in Ukraine / Iryna Purska, Iryna Zhuk // Sustainable tourism for development : proceedings of  International conference (Zhovkva, Lviv region, March 19-22 2017). ― Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2017.― 52−55.
 • Пурська І.С. Засади успішного управління проектами в діяльності туристичних підприємств / Ірина Пурська // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід : Матеріали ХІ наук. конф. з міжн. участю (Львів 15-17 вересня 2017 р.). ― Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. ― С. 181–186.
 • Жук І.З. Технології підвищення ефективності управління туристичними проектами в рамках програми транскордонного співробітництва / Ірина Жук, Ірина Пурська // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : Матеріали  міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р.). ―  Запоріжжя: «Просвіта», 2017. ― С. 525–527.
 • Purska I. Categorial nature of international tourism / Iryna Purska // L´Association 1901 “SEPIKE”.— Poitiers, France, 2016. — № 12.— С. 141—144.
 • Пурська І.С. Управління проектами в туризмі : навчально-методичні вказівки  для студентів  географічного факультету спеціальності «Туризм» / Ірина Пурська. ― Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. ― 74 с.
 • Пурська І.С. Класифікаційні ознаки туристичних проектів / І.С. Пурська // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід : Матеріали Х міжн. наук. конф. (Львів–Жовква– Крехів, 7–9жовтня 2016 р.). ― Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. ― С. 340–345.
 • Пурська І. С. Класифікаційні ознаки міжнародного туризму / І.С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2016. — Вип. 40. — С. 187—195. — (Серія міжнародні відносини).
 • Пурська І.С. Теоретична сутність міжнародного туризму / І.С. Пурська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : тези допов. наук. конф. з міжн. участ., (Львів−Ворохта, 25−27 вересн. 2015 р.). — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — С. 159 – 163.
 • Пурська І. С. Сучасна диверсифікація функцій міжнародного туризму [Текст] / І. С. Пурська // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. ― Житомир: вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. ― С. 102-108.
 • Пурська І. С. Значення міжнародного туризму в суспільно-економічному розвитку країни / І. С. Пурська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. — Львів : ЛНУ, 2014. — Вип. 34. — С. 168—178 .
 • Пурська І. С. Організаційний механізм формування ефективної продуктової політики суб’єктів міжнародного туризму / І.С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2014. — Вип. 34. — С. 168—177. — (Серія економічна).
 • Пурська І.С. Роль міжнародного туризму в економічній системі країни / І.С. Пурська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: тези допов. наук. конф. з міжн. участ., (Львів-Ворохта, 5−7 вересн. 2014 р.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — С. 122—126.
 • Мальська М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія та практика:  підручник / М. П.Мальська, І. С. Пурська. К. «Центр учбової літератури», 2013. с 288 с.
 • Пурська І. С. Управління конкурентоспроможністю туристичного продукту вітчизняних суб’єктів міжнародного туризму / І.С. Пурська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: тези допов. VІI міжнар. наук. конф., (Львів-Тернопіль,4-6 жовт. 2013 р.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. — С. 371—376.
 • Пурська І. С. Сучасні підходи до формування ефективної збутової політики суб’єктів міжнародного туризму / І. С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2014. — Вип. 49. — С. 343—348. (Серія економічна).
 • Пурська І. С. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / І.С. Пурська, М.П.Мальська, Ю.С.Занько. К . : Знання, — 285 с.
 • Пурська І. С. Сучасні технології управління міжнародною ціновою політикою туристичного підприємства / І.С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2011. — Вип. 48. — С. 48—55. — (Серія економічна).
 • Пурська І.С. Сучасні технології формування ефективної міжнародної комунікаційної політики в туристичній діяльності підприємств / І.С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2012. — Вип. 29 (Частина 2). — С. 185—195. — (Серія міжнародні відносини).
 • Пурська І. С. Міжнародні маркетингові дослідження у діяльності туристичних підприємств / І.С. Пурська // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід: тези допов. V ювілейноїміжнар. наук. конф., (Львів-Розлуч,5-7 жовт. 2012 р.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — С. 318—323.
 • Пурська І.С. Управління якістю туристичного продукту в міжнародній діяльності підприємств / І.С. Пурська // Географія і туризм: міжнародні виклики українеського туризму: тези допов. V міжнар. наук. конф., (Львів-Судова Вишня, 23-25 вер. 2011 р.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — С. 172—174.
 • Пурська І.С. Особливості дослідження соціально-культурного середовища в міжнародній маркетинговій діяльності туристичних підприємств [Електронний ресурс]/ І.С. Пурська // Економіка. Управління. Інновації. — 2011. — № 2 (6) . — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua.ua/e-journals/eui/2011_2/11pisdtp.pdf
 • Пурська І.С. Організаційно-економічний механізм створення конукурентних переваг туристичних підприємств / І.С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2011. — Вип. 45. — С. 274—283. — (Серія економічна).
 • Пурська І. С. Сучасні технології дослідження зовнішнього конкуреного середовища туристичних підприємств / І. С. Пурська // Зб. наукових праць ЛНУ імені Івана Франка «Формування ринкової економіки в Україні». — Львів, 2011. — Вип. 24. — С. 348—353. — (Серія економічна).
 • Пурська І.С. Міжнародне економічне середовище як фактор впливу на стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємства // Географія і туризм: європейський досвід: тези допов. ІV міжнар. наук. конф., (Львів-Сколе, 24-26 вер. 2010 р.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — С. 149—154.
 • Пурська І. С. Маркетингові дослідження при виході суб’єктів туристичної діяльності на ринки європейських країн / І. С. Пурська // Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції : тези допов. ХІ всеукр. наук.-практ. конф., ( Феодосія, 21-22 трав. 2009 р.). — Феодосія : Феодосійська фінансово-економічна академія, 2009. — С. 166
 • Пурська І. С. Механізм реалізації міжнародної маркетингової стратегії суб’єктами туристичної галузі України / І. С. Пурська // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України : тези допов. міжвуз. наук.-практ. конф., (Сімферополь, 15 квіт., 2009 р.). — Сімферополь : ЦРОНІ, 2009. — С. 46— 48.
 • Пурська І. С. Моделі входження туристичних підприємств на зовнішній ринок / І. С. Пурська // Географія і туризм : європейський досвід : тези допов. ІІ міжнар. наук. конф., (Львів, 25-26 вер. 2008 р.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. — С. 125—128.
 • Пурська І. C. Ностальгічний туризм як ефективний засіб активізації в’їзного турпотоку / І. С. Пурська // Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія : тези допов. міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 9-10 квіт., 2009 р.). Львів : ЛНУ імені Івана Франка,  С. 2930.
 • Пурська І. С. Стан та напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення туристичної діяльності в Україні / І.С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2009. — Вип. 40. — С. 406—410. — (Серія економічна).
 • Пурська І.C.  Створення та реалізація національного конкурентоспроможного туристичного продукту в умовах євроінтеграції / І. С. Пурська // Географія і туризм : європейський досвід : тези допов. ІІI міжнар. наук. конф., (Львів, 9-11 жовт. 2009 р.) : — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — С. 139—142.
 • Кохан М. Стратегічна модель оптимізації маркетингових витрат: процесно-інвестиційний підхід / М. Кохан, І.С. Пурська  // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Вип. 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — С. 434 — 439.
 • Пурська І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України / І. С. Пурська // Регіональна економіка. — 2008. —  № 4. — С. 200 —207.
 • Пурська І. С. Методичні засади створення оптимальної міжнародної маркетингової стратегії туристичної організації / І. С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2008. — Вип. 39(1). — С. 454—459. — (Серія економічна).
 • Пурська І. С. Міжнародний туризм як засіб інтеграції України у європейський та світовий простір / І. С. Пурська // Вісник Соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / редкол. : проф. М. І. Звєряков, проф. Б. В. Буркинський, доц. А. І. Ковальов та ін. — Одеса : ОДЕУ, 2008. — Вип. 33. — С. 406—411.
 • Пурська І. С. Роль державної політики у розвитку в’їзного туризму на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу / І. С. Пурська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. — Тернопіль, 2008. — Вип. 1(25). — С. 155 —161.  — (Серія географічна).
 • Пурська І. С. Стан та тенденції розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу / І. С. Пурська // Проблемні та перспективні аспекти туристичного бізнесу : тези допов. міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 22-23 трав., 2008 р.). Х. : ХНУ ім. Каразіна, С. 6872.
 • Пурська І. С. Сутність міжнародного маркетингу та особливості його використання на підприємствах туристичного бізнесу / І. С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2008. — Вип. 24. — С. 256—262. — (Серія міжнародні відносини).
 • Пурська І. С. Інтеграція як форма виходу фірми на світовий ринок туристичних послуг / І. С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Випуск 20. — Львів, 2007.— С. 195—200. — (Серія міжнародні відносини).
 • Пурська І.С. Створення та утримання конкурентних переваг туристичної організації в процесі побудови стратегії міжнародного маркетингу / І. С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2007. — Вип. 21. — С. 238—242. — (Серія міжнародні відносини).
 • Пурська І.С. Стратегічний маркетинг в міжнародній діяльності туристичної організації / І. С. Пурська // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. — Львів, 2007. — Вип. 22. — С. 227—232. — (Серія міжнародні відносини).

Біографія

Народилась 25 листопада 1982 р. в м. Львові.

У 2000−2005 роках навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю – «міжнародні економічні відносини». Закінчила навчання у цьому ВУЗі у 2005 р., отримавши диплом з відзнакою.

З 1 серпня по 8 вересня 2005 р. працювала у ВАТ «Страхова компанія «Універсальна»» у відділі казначейства.

З 9 вересня  2005 р. працювала на посаді асистента кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

У листопаді 2009 р. захистила дисертацію та отримала ступінь кандидата економічних наук. З 2011 р. працюю на посаді доцента кафедри туризму ЛНУ імені Івана Франка. 15 грудня 2015р. присвоєно вчене звання доцента кафедри туризму.

Автор та співавтор понад 61  наукових і навчально-методичних публікацій, із них ― 3 навчальні посібники  у співавторстві ,  1 підручник у співавторстві, 1 навчально-методичні матеріали, понад 25 фахових статей.

Методичні матеріали

Кризовий менеджмент в туризмі

Навчальна дисципліна «Кризовий менеджмент в туризмі» читається на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм».

Кризовий менеджмент в туризмі є актуальною, своєчасною й цікавою навчальною дисципліною, оскільки успіх компанії у швидкозмінному конкурентному середовищі залежить від її здатності адаптуватись до цих змін. Це потребує  вміння проводити моніторинг, аналізувати статистичні дані та інтерпретувати їх вплив на діяльність компанії з метою вчасного виявлення загроз, ризиків та розроблення стратегії мінімізації їх негативного впливу. Очевидно, що більшість вітчизняних туристичних підприємств не використовує кризовий менеджмент у практичні діяльності, оскільки за останні роки їх кількість суттєво зменшується: у 2014 р. було зареєстровано 3885  суб’єкти туристичної діяльності, а у 2015 р. їх кількість зменшилась на 18% і становила 3182 суб’єкти.

Мета: ознайомити із сутністю, принципами, технологією  використання кризового менеджменту в туризмі,  сформувати у студентів сукупності теоретичних знань і практичних навичок  щодо організації як моніторингу, так і  специфічних маркетингових досліджень, необхідних для визначення потенційних ризиків та загроз у проведенні туристичної діяльності підприємства, а також здобути необхідні навички і вміння здійснювати  антикризове управління туристичними підприємствами.

Результати навчання:

знати: понятійний апарат кризового менеджменту в туризмі, технології та інструментарій  виконання кризового менеджменту у туристичній діяльності підприємства;

вміти: аналізувати статистичні показники в сфері туризму; проводити моніторинг та специфічні  дослідження з метою визначення потенційних ризиків та загроз у проведенні туристичної діяльності підприємства, розробляти необхідні заходи щодо запобігання кризовим явищам або ж мінімізації їх негативних наслідків у діяльності туристичних організацій, а також формувати стратегію антикризового управління.

Рекомендована література:

 1. Dirk Glaesser. Crisis Management in the Tourism Industry [Electronic source]. 2006. (Second Edition). London: Elsevier. – Mode of access: file:///D:/Downloads/[Dirk_Glaesser]_Crisis_Management_in_the_Tourism_I(BookFi)%20(1).pdf.
 2. Tourism Risk Management – An Authoritative Guide to Managing Crises in Tourism [Electronic source]. 2006. – Mode of access: http://www.sustainabletourismonline.com /awms/Upload/HOMEPAGE/AICST_Risk_management.pdf.
 3. Crisis management and Communications [Electronic source] / Timothy Cooms. 2014. – Mode of access: http://www.instituteforpr.org/crisis-management-communications/.
 4. Sharon R. Barstow How to Compose Crisis Scenarios? [Electronic source]./ – Mode of access: http://smallbusiness.chron.com/compose-crisis-scenarios-76570.html.
 5. Heidi Cardenas Crisis Management Tools [Electronic source]./ – Mode of access: http://smallbusiness.chron.com/crisis-management-tools-48727.html.
 6. Christof Pforr, Peter Hosie. Crisis Management in the Tourism Industry. 2009

 

Управління проектами в туризмі

Навчальна дисципліна «Управління проектами в туризмі» читається на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-магістрів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм».

Вивчення курсу передбачає опанування студентами основних методичних засад та інструментарію, необхідного для успішного управління проектами, формує навички щодо обґрунтування життєздатності проекту та оцінки його ефективності, вибору виконавців, побудови стратегії та тактики реалізації проектного задуму,  розрахунку кошторису і бюджету, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Навчальна дисципліна базується на концепціях і поняттях менеджменту, стратегічного управління, маркетингу та  проектного аналізу.

Мета: ознайомлення студентів із сутністю, принципами та технологією  управління проектами в туризмі, формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій проектного менеджменту, а також набуття  необхідних  навичок і вмінь здійснювати  управління туристичними проектами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат управління проектами в туризмі, технології та інструментарій розробки, управління та контролю виконання туристичних проектів.

вміти: розробити туристичний проект в залежності від цілей підприємства, обґрунтувати його доцільність, оцінити його ефективність та скласти план його реалізації.

Рекомендована література:

 1. Бабаєв В.М. Управління проектами : навч. посіб. [Електронний ресурс] / В.М. Бабаєв. ― Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/4464/2/Навчальний_ посибник_Лекции_1-16.pdf.
 2. Ноздріна Л. В. Управління проектами: підручник [Електронний ресурс]   / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай // За заг. ред. Л. В. Ноздріної. ― К. : Центр учбової літератури,  ― 432 с. ― Режим доступу : http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2010/Upravlinnya%20proektami-Nozdrina2010.pdf.
 3. Петренко Н.О. Управління проектами : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. ― К. : Центр учбової  літератури, 2015. ― 244 с. ― Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/upravlinnay_pdf.
 4. Пурська І.С. Управління проектами в туризмі : навчально-методичні вказівки  для студентів  географічного факультету спеціальності «Туризм» / Ірина Пурська. ― Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. ― 74 с.
 5. Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. ― 3-є вид., ― К. : Каравелла , 2009. ― 320 с.
 6. Тян Р. Б. Управління проектами: підручник / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В.А. Ткаченко. ― К. : Центр навч. л-ри, 2004 ― 224с.
 7. Фесенко Т. Г. Управління проектами : теорія та практика виконання проектних дій : навч. посіб. [Електронний ресурс]  / Т. Г. Фесенко. ― Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с. ― Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/29445/.

 

Основи економіки:

Навчальна дисципліна «Основи економіки» читається на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта»  (географія).

Метою викладання навчальної дисципліни є  опанування студентами знаннями щодо економіки та ролі держави в економічних процесах, а також отримання теоретичних знань про економічні явища і процеси, дію економічних законів, розвиток економічного мислення і культури у студентів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат економічної теорії, загальні засади економічної теорії,  теоретичні положення мікроекономіки, теоретичні основи макроекономіки, засади державного регулювання економічних процесів.

вміти: аналізувати основні макроекономічні показники,  здійснювати оцінку ефективності діяльності фірми на основі мікроекономічних залежностей, користуватись в практичній роботі методикою застосування економічних законів.

Рекомендована література:

 1. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : підручник  / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. ― К. : Центр учбової літератури, 2009. — 688 с.
 2. Круш П.В. Макроекономіка : навч. посіб. / П.В. Круш, С.О. Тульчинська. – 2-ге вид. переб. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.
 3. Москвін А.О. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічних теорій» / А.О. Москвіна. ― Х. : ХНАМГ, 2011. ― 209 с.
 4. Основи економічної теорії: підручник / За заг. ред. проф. Л.С. Шевченко. ― Х.: Право, 2008. – 448 с.
 5. Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія : навчальний посібник /  А.В. Сірко. ― К. : Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 с.
 6. Уразов А.У. Основи економічної теорії: навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації / А.У.Уразов, І.В.Саух, П.В.Маслак. ― Житомир, 2004. ― 314 с.
 7. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.

 

 

Менеджмент організацій:

Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій» читається на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-бакалаврів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» спеціальності  (спеціальності 6.14010301  «Туристична діяльність»).

Метою викладання навчальної дисципліни   є ознайомити студентів із сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та технологією  управління  діяльністю підприємства; формування у студентів теоретичних, методологічних та організаційно-практичних знань щодо ефективної організації процесу управління підприємством

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат менеджменту, а також термінологію, методологію та організаційно-практичні засади  організації управлінської діяльності фірми в сучасних умовах.

вміти: проводити дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності  фірми з метою прийняття зважених управлінських рішень,  оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства з метою підвищення загального конкурентного потенціалу організації та формувати стратегічний план його розвитку в подальшій перспективі.

Рекомендована література:

 1. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: учеб. пособ. / М.А. Жукова. — 2-ге изд. – М. : КНОРУС, 2006. — 192 с.
 2. Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. — Чернівці : Книги — ХХІ, 2008. — 344 с.
 3. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручн. / Н. Є. Кудла. — К., 2012. — 343 с.
 4. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. [Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І.Руденко] ; за заг. ред. М. М. Поплавського,  О.О. Гаца. — К. : Кондор, 2008. — 460 с.
 5. Менеджмент туристичної індустрії : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів]  /  І. М. Школа, Т. М. Орховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк та ін.; за ред. проф. І. М. Школи. — Чернівці : Книги – ХХІ, 2003. — 596 с.
 6. Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко.   — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 328 с.
 7. Писаревський І. М. Менеджмент організацій: навч. посіб. [Електронний ресурс] / І.М. Писаревський, Л.А. Нохріна, Л.А. Позняков. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 133с. — Режим доступу : http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1249_95224796.pdf.
 8. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 344 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!