Виробнича практика (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6180ГРТ-31сдоцент Пурська І. С., Гаталяк О. М.
ГРТ-32сдоцент Пурська І. С., Гаталяк О. М.
ГРТ-33сдоцент Пурська І. С., Гаталяк О. М.

Опис курсу

Мета практики полягає у вивченні студентами практичного досвіду організації й управління туристичними підприємствами м. Львова безпосередньо на виробництві.

Практики реалізують шляхом стажування у туристичних фірмах, готельно-ресторанних комплексах та інших закладах гостинності, проведення тематичних екскурсій і тренінгів, діалогу з провідними спеціалістами різних напрямів туристичної діяльності м. Львова.

Головні завдання практики:

 • закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у ході аудиторного та самостійного вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань та умінь на практиці;
 • вивчення сучасного стану туристичної індустрії, перейняття передового досвіду управлінських та виробничих процесів у туристичному бізнесі;
 • ознайомлення особливостями завдань і функціями основних структурних підрозділів підприємства;
 • ознайомлення з нормативними документами та технологічними стандартами туристичного обслуговування на підприємстві, а також системою контролю за дотриманням якості послуг;
 • зібрання та опрацювання фактичного матеріалу, його узагальнення, набуття навичок аналітично-конструктивного опрацювання та самостійного дослідження в перспективі у формі курсової, дипломної та іншого виду студентської наукової роботи.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: організацію, особливості управління, технології функціонування туристичного підприємства та підприємств гостинності міста Львова по місцю проходженні виробничої практики; механізм створення туристичного продукту, продукту гостинності в процесі взаємодії підприємств туристичного профілю; просторову та функціональну організацію підприємств турбізнесу і сфери гостинності у місті Львові; проблеми функціонування локального ринку (місто Львів) та національного ринку туристичних послуг та послуг гостинності; вимоги національних державних стандартів та внутрішні вимоги підприємств туристичного профілю щодо формування туристичних послуг; основні положенкя туристичного законодавства, національних та міжнародних стандартів з обслуговування туристів.

вміти: аналізувати особливості функціонування об’єктів туристичного профілю згідно їхнього розташування, взаємодії з іншими об’єктами; виявляти оптимальні варіанти перспективного розвитку туристичних підприємств, підприємств гостинності згідно особливостей просторової організації, наявної ресурсної, інформаційно-комунікативної бази;

обрати ефективні методи, отримати необхідну статистичну, технологічну документацію щодо польових та камеральних досліджень; вести документацію дослідження, користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією; проводити польові і камеральні дослідження об’єктів туристичного профілю, туристичної інфраструктури та туристичних ресурсів регіону вивчення.

Рекомендована література

Базова:

 • Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – Минск: Економпресс, 1998. – 400 с.
 • Мальська М.П. Методологія та організація наукових досліджень./ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К.: ЦУЛ, 2016. – 170 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.
 • Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351) [Електронний ресурс]: – К. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944

 Допоміжна:

 • Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)/ О. О. Любіцева.. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 • Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – 4-е изд. / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Д. Мейкенз. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 1071 с.
 • Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Г.С. Цехмістрова. Навч. посіб. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. –240 с.
 • Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. / В.М. Шейко. – 2-ге вид. допов. і перероб. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с.
 • Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с.
 • Про вищу освіту. Закон України. [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18