Збалансоване природокористування

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Войтків П. С.ГрЕМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрЕМ-11сдоцент Войтків П. С.

Опис курсу

Збалансоване природокористування – навчальна дисципліна, яка вивчає головні концептуальні напрямки використання природних ресурсів, розмір шкоди від забруднення природного середовища, процеси та явища суспільного життя, що викликані нестачею природних ресурсів, величезним зростанням виробництва й забруднення всіх сфер Землі. Теоретичною базою збалансованого природокористування є основні екологічні закони, закони розвитку природи й суспільства.

Метою навчальної дисципліни є формування у фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі організації і контролю за використання природних ресурсів і компонентів довкілля (корисних копалин, поверхневих і підземних вод, вод морів та океанів, атмосферного повітря, ґрунтів тощо), оцінки рівнів негативного впливу на них антропогенних навантажень, розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних і природо-відновлювальних заходів.

Основними завданнямививчення дисципліни є:

1) розкрити предмет, методи і місце дисципліни «Збалансоване природокористування» в системі екологічних знань, висвітлити її засади;

2) ознайомитись з основними розділами дисципліни;

3) вивчення законодавчих і нормативно-правових документів, що складають правову базу раціонального природокористування;

4) виділення основних напрямків державної політики України у галузі використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

5) визначення кількісних параметрів та якісне оцінювання біотичних та абіотичних ресурсів України;

6) розробка заходів щодо раціонального використання, збереження та відтворення водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів;

7) формування екологічного світогляду майбутніх фахівців.

Результати навчання:

знати:

1) предмет, завдання і принципи збалансованого природокористування;

2) визначення понять «природокористування», «збалансованість», «стійкість», «толерантність». «природні ресурси», «природні умови», «природно-ресурсний потенціал», «охорона природи»,  та інші;

3) наукове і методичне забезпечення системи збалансованого природокористування;

4) нормативну і законодавчу базу природокористування, охорони і відновлення довкілля;

5) класифікацію природних ресурсів;

6) сучасні методи раціонального використання природних ресурсів,основні види та умови природокористування;

7) сучасний стан, джерела забруднення, призначення, використання повітряних, земельних, лісових, водних, мінеральних, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів;

8) основні принципи та методи раціонального використання та охорони природних ресурсів.

вміти:

1) володіти понятійно-термінологічним апаратом;

2) обґрунтовувати доцільність використання природних ресурсів залежно від їхніх властивостей та вибір методів і місць спостережень за станом довкілля;

3) аналізувати методи видобування і використання природних ресурсів;

4) проводити оцінку природно-ресурсного потенціалу держави та її регіонів та оцінювати екологічний стан водних, мінерально-сировинних, земельних, лісових, рекреаційних, біологічних ресурсів певної території;

5) розробляти науково-обґрунтовані рекомендації для підтримки управлінських рішень в природоохоронній і природо відновлювальній діяльності.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Войтків П. С. Збалансоване природокористування: методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 35 с.
 • Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Збалансоване природокористування» : методичні вказівки / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 83 с.

 Основна література:

 • Білявський Г. О. Основи екології: теорія і практикум : Навч. посібник / Г. О. Білявський. – К. : Либідь, 2004. – 368 с.
 • Бурдіян Б. Г. Навколишнє природне середовище та його охорона : Навч. посібник [Бурдіян Б. Г. та ін.]. – К. : Вища школа, 1993.
 • Білявський Г. О. Основи загальної екології / Г. О. Білявський, М. М. Пазун , Р. С. Фурдуй. – К. : «Либідь», 2005. – 368 с.
 • Боголюбов В. М. Стратегія сталого розвитку : Навч. посібник / В. М. Боголюбов, В. А. Прилипко. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 322 с.
 • Боголюбов В. М. Основи екології та збалансованого природокористування : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Боголюбов В. М., Соломенко Л. І. – К. : ДІА, 2009. – 158 с.
 • Боголюбов В. М. Екологія з основами збалансованого природокористування : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Боголюбов В. М., Соломенко Л. І., Предместніков О. Г., Пилипенко Ю. В. – Херсон : Айлант, 2009. – 216 с.
 • 7. Географія мінеральних ресурсів України: монографія / Мирослав Сивий, Ігор Паранько, Євген Іванов. – Львів : Простір М, 2013. – 683 с.
 • Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навчпосіб. / В. С. Джигирей. – 4-те вид., випр. і доп. –  К. : Т-во «Знання», КОО, 2006. – 319 с.
 • Екогеографія України : навч. посіб. – К : Знання, 2008. – 646 с.
 • Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері : навчальний посібник / за ред. проф. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015 – 572 с.
 • Екологія : Підручник / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. – К. : КНЕУ, 2005. – 371 с.
 • Злобін Ю.А. Основи екології : Підручник. / Ю. А. Злобін – К. : Лібра, 1998. – 248 с.
 • Злобін Ю.А. Загальна екологія : Навчальний посібник / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2003. – 416 с.
 • Карпатський регіон : актуальні проблеми та перспективи розвитку / НАН України. Інститут регіональних досліджень : наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2013. – Том 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал. – 2013. – 336 с.
 • Клименко М. О. Збалансоване використання земельних ресурсів : Навчальний посібник / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк. Т. М. Колесник. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 552 с.
 • Клименко М. О. Збалансоване використання водних ресурсів : Навчальний посібник / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – Рівне : НУГВП, 2016. – 337 с.
 • Реймерс H. Ф.Природопользование / H. Ф. Реймерс/ – М., 1990. – 638 с.
 • Реймерс H. Ф.Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). – М., 1994. – 367 с.
 • Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с.
 • Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с.
 • Штойко П. І. Концепції природознавства : навч. посібник / П. І. Штойко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2011, 456 с.

 Допоміжна:

 • Гавриленко О. П. ЕкогеографіяУкраїни :навч. посіб. / О. П. Гавриленко – К. : Знання, 2008. – 646 с.
 • Геодезія у природокористуванні : навч. посібник / Богдан Волосецький. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2012. – 292 с.
 • Городній М. М. Агроекологія / М. М. Городній та ін. – К. : Вища школа, 1993. – 416 с.
 • Крисаченко В. С. Людина і біосфера : основи екологічної антропології: Підручник / В. С. Крисаченко – К. : Заповіт, 1998. – 688 с.
 • Клименко М. Моніторинг довкілля : Підручник. / М. Клименко. – Київ, 2006.
 • Кучерявий В. П.Урбоекологія / В. П. Кучерявий – Львів : Світ, 1999. – 360 с.
 • Мельник Л. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : Підручник / Л. Мельник. – Суми, 2005. – 759 с.
 • Одум Ю.Экология, в 2-х т. / Одум Ю. – М. : Мир, 1986.
 • Шикула М. К.Грунтозахисна система землеробства в Україні / Шикула М. К., Антонець С. С., Балаєв А. Д. та ін. – К. : НАУ, 2000. – 388 с.
 • Яцик А. В. Екологічна безпека України / А. В. Яцик – К. : Генеза, 2001. – 216 с.

 Законодавча база:

 •  Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами від 12.04.2012 р. №9-рп/2012.
 • Закон України ”Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р. № 1264-XII зі змінами від 17.05.2012 р. №4713-VІ.
 • Закон України ”Про природно-заповідний фонд” від 16.06.1992 p. № 2456-ХІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530- VІ.
 • Закон України ”Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 p. № 2707-ХІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ.
 • Закон України ”Про екологічну експертизу” від 9.02.1995p. № 46/95-ВР зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ.
 • Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8.02.1995 р. №39/95-ВР зі змінами від 17.05.2012 р. №4717-VІ.
 • Закон України ”Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995 p. № 255/95-ВР зі змінами від 23.12.2010 р. №2856-VІ.
 • Закон України ”Про відходи” від 5.03.1998 р. № 187/98-ВР зі змінами від 6.07.2012 р. №5179-VІ.
 • Закон України ”Про захист рослин” від 14.10.1998 р. № 180-XIV зі змінами від 17.02.2011 р. №3042-ХІV.
 • Закон України ”Про рослинний світ” від 9.04.1999 р. № 591-XIV зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-ІV.
 • Закон України ”Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10.02.2000 р. № 1436-ІІІ;
 • Закон України ”Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 p. № 1908-ІІІ зі змінами від 9.02.2006 р. №3421-IV.
 • Закон України ”Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки” від 21.09.2000p. № 1989-ІІІ зі змінами від 17.05.2012 р. №4731-VІ.
 • Закон України ”Про мисливське господарство та полювання” від 22.02.2000 p. № 1478-ІІІ зі змінами від 21.01.2010 р. №1827-VІ.
 • Закон України ”Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” від 14.09.2000 р. № 1947-ІІІ.
 • Закон України ”Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. № 2894-ІІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ.
 • Закон України ”Про Червону книгу України” від 7.02.2002 р. №3055-ІІІ зі змінами від 25.12.2008 р. №805-VІ.
 • Закон України ”Про питну воду і питне водопостачання” від 10.01.2002 p. № 2918-ІІІ зі змінами від 23.02.2012 р. №4434-VІ.
 • Закон України ”Про рибу, інші водні живі ресурси і харчову продукцію з них” від 6.03.2003 р. № 486-IV зі змінами від 6.07.2010 р. №2436-VІ.
 • Закон України ”Про охорону земель” від 19.07.2003 р. № 962-IV зі змінами від 23.02.2012 р. №4444-VІ.
 • Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХІІ зі змінами від 15.03.2012 р. №4539-VІ.
 • Водний кодекс України від 6.06.1995 p. № 213/95-ВР зі змінами від 22.12.2011 р. №4220-VІ.
 • Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами від 5.07.2012 р. №5077-VІ.
 • Кодекс України ”Про надра” від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР зі змінами від 12.04.2012 р. №4650-VІ.

 

Інформаційні ресурси:

Матеріали

Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус