Загальна геоморфологія 014.07 Б

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Дубіс Л. Ф.ГРО-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРО-11сдоцент Брусак В. П., доцент Брусак В. П.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних і практичних знань щодо формування та особливостей морфології, віку різних генетичних типів і форм рельєфу ендогенного та екзогенного походження, оволодіння методами їх дослідження. Важливою складовою курсу є набуття студентами розуміння прикладного значення вивчення різних генетичних форм рельєфу, сучасних геоморфологічних процесів, їхньої ролі та інтенсивності прояву в контексті змін клімату на Землі.

Завдання дисципліни «Загальна геоморфологія»:

 • ознайомити студентів з об’єктом, предметом дослідження та головними завданнями загальної геоморфології, її місцем і значенням в науках про Землю;
 • розкрити головні наукові концепції та теорії формування рельєфу, у тім різних його генетичних типів;
 • сформувати у студента знання про методи дослідження рельєфу і сучасних геоморфологічних процесів, вміння їх використовувати у наукових і практичних дослідженнях;
 • розкрити закономірності розвитку і поширення морфологічних і генетичних типів рельєфу, проаналізувати основні чинники їх формування;
 • сформувати у студента знання про різні типи геоморфологічних карт, їх прикладне значення;
 • сформувати навики комплексного аналізу рельєфу та оцінки сучасних геоморфологічних процесів для різних типів природокористування.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Базова

 • Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології: підручник для студентів екологічних і географічних спеціальностей / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. – Чернівці: «Букрек», 2010. – 400 с.
 • Рельєф України. Навчальний посібник / Б.О. Вахрущев, І.П.Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк; За загальною редакцією В.В. Стецюка. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с.
 • Migoń P. Geomorfologia / P. Migoń. – Warszawa: PAN. – 2006. – 460s.
 • Mycielska-Dowgiałło E. Geomorfologia dynamiczna i stosowana / E. Mycielska-Dowgiałło, M. Korotaj-Kokoszczyńska, E. Smolska, J. Rutkowski. – Warszawa: WGSR UW, 2001. – 211s.
 • Сіренко І. М. Динамічна геоморфологія. Навчальний посібник / І. М. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. –263с.
 • Мізерський В. Динамічна геологія (загальна геологія) / В. Мізерський; пер. з польськ.: Р. Смішко. – Вид.2-ге, випр. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 354 с.
 • Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічне картографування. – Львів: Світ, 1991. – 143 с.
 • Динамическая геоморфология : Учеб. пособие. / Под ред. Г. С. Ананьева, Ю. Г. Симонова, А. И. Спиридонова. – М.: Изд-во МГУ. 1992. – 448 с.
 • Mizerski W. Geologia dynamiczna / W. Mizerski. – Warszawa: PAN. – 2012. – 368 s.
 • Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady / [Pod. red.: Ewy Smolskiej i Dordty Giriat]. – Warszawa, 2007. – 463s.

Допоміжна

Інформаційні ресурси

 • Інформаційні ресурси наукових бібліотек;
 • Періодичні наукові видання, у тім числі фахові українські та міжнародні часописи.
 • Ресурс Google Earth