Туризм у містах

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Зінько Ю. В.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с, ГРТ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРТ-31сГаталяк О. М.
ГРТ-32сГаталяк О. М.
ГРТ-33сГаталяк О. М.
ГРТ-34сГаталяк О. М.

Опис курсу

Метою дисципліни «Туризм у містах» є отримання майбутніми фахівцями сфери туризму професійних знань з розвитку міського туризму в світі та Україні.
Завданням вивчення дисципліни «Туризм у містах» є теоретична і практична підготовка майбутніх туризмознавців з таких питань:

 •  теоретико-методологічні основи міського туризму;
 • загальні уявлення про міста та їх ознаки;
 • вивчення туристичних ресурсів у містах;
 • дослідження іміджу міст;
 • географія основних видів туризму в містах.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:
знати: основні поняття та концепції міського туризму, оперувати інформацією про розвиток туризму в містах світу та України, мотиви вибору відпочинку в урбосередовищі.
вміти: визначати переваги і недоліки міського туризму, застосовувати основні рекламні заходи в сфері міського туризму, використовувати інформацію про міський туризм у практичній роботі з формування якісного туристичного продукту.

Рекомендована література

Базова:

 • Города как брэнды: десятка лидеров. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.news.by/505/2006-01-13/9850/126/
 • Дехтяренко Ю.Ф.Управління розвитком міста. Навч. посіб. (з грифом МОН України) / За
  ред.:. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.: НАДУ, 2006. – 389 с.
 • Дмитрук О. Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід/ О. Ю. Дмитрук – К.: Ред.-
  видав. центр «Київський університет», 1998. – 131 с.
 • Гаталяк О. М. Теоретичнні основи туризму в містах/ О. М. Гаталяк // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія,практика. Матеріали міжн. науково-практ. конференції. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2915. – С. 322 – 324.
 • Мальська М. П. Загальні риси міського туризму/М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М.
  Ганич//Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м.Рівне, 15-17 березня 2018 р.). – Рівне: видавець О. Зень, 2018. – С. 281-283.
 • Зіммель Ґ. Великі міста і духовне життя // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. –
  2003. – № 29: Геній місця. Leopolis. Львів. Lemberg. Lwow. – С. 315 – 325.
 • Місто // Енциклопедія українознавства: Словникова частина. –Т. 4. – Львів. 1994. – С. 1585– 1596.
 • Мальська М. П. Туризм у містах : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк. –К.: Центр
  учбової літератури», 2018. – 224 с.
 • Панкова А. Ю. Модель развития современного города / А. Ю. Панкова //Економічний простір. – 2009. – № 25 [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum /Ekpr /2009_25 /pankova.htm
 • Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика): Учеб. Пособие/ Е.Н. Перцик. – К., 1991.– 319 с.
 • Поручинський В., Сосницька Я. Класифікація і типологія міських поселень України.//
  Часопис соціально-економічної географії. Випуск 18 (1), 2015. – С. 98 – 101. [Електронний ресурс]. Режим доступу: periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/4196
 • Смирнов І. Г. Брендинг міста в туризмі: концептуальні підходи. [Електронний ресурс].//Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «П’ятнадцяті економіко-правові дискусії /21-11-2016/» – Режим доступу до ресурсу: www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1680
 • Спирченко, М. А. Образ, имидж и брэнд туристского города. [Електронний ресурс]. –
  Режим доступу: http://archvuz.ru/magazine/Numbers/2007_22/template_article?ar=K21-40/k23
 • Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 284 с
 • Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін монографія / за ред. К. Мезенцева,
  Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – К.: Фенікс, 2017. – 438 с.
 • Ashworth G. Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes [Електронний
  ресурс] / G. Ashworth, S. J. Page // Tourism Management. – 2011. – Режим доступу:
  www.coris.uniroma1.it/sites/…/ 14.25.20 _Urban%20tourism
 • Berg L. Urban tourism: performance and strategies in eight European cities [Електронний
  ресурс] /L Berg, J. Borg, J. Meer //European Institute for Comparative Urban Research, Erasmus University. – 1995. – Режим доступу: cabdirect.org
 • Dictionary of Travel. Tourism and Hospitality [Електронний ресурс]/ еd. S. Medlik. –London: Butterworth-Heinemann еtd., 1993. – P. 43. – Режим доступу: www.mu.edu.et/iphc/images/Tourism/Dictionary_of_Travel_Tourism_ Hospitality. pdf

Допоміжна:

 • Вишневська О. О. Туристичне країнознавство : підручник / О. О. Вишневська, А. Ю.
  Парфіненко, В. І. Сідоров. – X. :ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011.-594 с.
 • Качинська Н. Політичний імідж держави: структурні та комунікаційні компоненти феномену. [Електронний ресурс] / Надія Качинська // Режим доступу:
  http://www.viche.info/journal/1738/
 • Котлер Ф. Маркетинг мест: привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / [Котлер Ф.,Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д.]. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 376 с.
 • Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)/ О. О. Любіцева. – К.:
  Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 • Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика)/ М.П. Мальська, О.М.Гаталяк, Н.М. Ганич: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 c.
 • Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк:
  підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.
 • Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник/ М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Прасул Ю.І., Діброва Л.В. Туристсько-рекреаційний потенціал території та його аналіз: Методичні рекомендації до практичної та самостійної роботи студентів. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. – 36 с
 • Розвиток туристичного бізнесу регіону / За ред. Школи І.М. – Чернівці: Книги – XXI, 2007.– 292 с.
 • Старостіна А., Кравченко В., Личова Г. Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття// Маркетинг в Україні. – 2010. – №4. – С. 61 – 64.
 • Соціально-економічна географія України: [навч. посіб.] / за ред. проф. Шаблія О. І. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2000. – 680 с.
 • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О. Г.
  Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
 • Туризм в Україні. Збірник нормативно-правових актів. – К.: Держкомтуризм України, 1997-1999. – Т. 1-5.
 • Черчик Л.М. Маркетинг рекреаційних територій як інструмент становлення, розвитку та регулювання ринку рекреаційних ресурсів /Л.М. Черчик // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1. – С. 45-52.
 • Холловей Дж. К. Туристический бізнес: Пер. з 7-го англ. вид./ Дж. К. Холловей, Н.Тейлор. – К.: Знання, 2007. – 798 с.

Інформаційні ресурси:

 • Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
 • Все о туризме. Туристская библиотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  www.tourlib.net
 • Інформаційний розділ Всесвітньої Туристської Організації [Електронний ресурс]. –
  Режим доступу: www.world-tourism.org
 • Про музеї і музейну справу: Закон України від 29. 06. 1995 р. № 249/95 [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws /show/249/95-вр
 • Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. N 325/95 [Електронний ресурс]. – Режим
  доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус