Освітній менеджмент в географії (014 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Біланюк В. І.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрОМ-11сКотик Л. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Освітній менеджмент в географії» є ознайомлення студентів з стратегією та тактикою управління закладом освіти, оволодівання прикладними інструментами управлінської діяльності менеджера освіти; вироблення практичних умінь та навичок аналізу управлінських ситуацій різного виду.
Відповідно до освітньо-професійної програми, вивчення дисципліни сприяє набуттю здобувачами вищої освіти таких компетентностей:
ЗК 1. Здатність застосування знання у практичних ситуаціях.
ЗК 3. Здатність планувати та управляти освітньою діяльністю, забезпечувати та оцінювати якість виконуваних робіт.
ЗК 4. Здатність виявляти та вирішувати проблеми у сфері професійної діяльності, бути критичним і самокритичним.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) та приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 6. Здатність розробляти та презентувати освітні проєкти, управляти ними та мотивувати виконавців на досягнення спільної мети.
ФК 10. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати потреби, перспективи та наявні ресурси для професійного розвитку впродовж життя.
ФК 12. Здатність використовувати ефективні шляхи мотивації учнів до саморозвитку, спрямовувати їх на прогрес і формувати у них обґрунтовану позитивну самооцінку.
ФК 13. Здатність до конструктивної та безпечної взаємодії з учасниками освітнього процесу.
ПК 20. Здатність орієнтуватися у світовому й національному географічному освітньо-науковому просторі з метою розширення й актуалізації географічних і психолого-педагогічних знань, пояснювати їх письмовими, усними та візуальними засобами на різних просторових рівнях (світовому, регіональному, державному, локальному), працювати в глобальному, інформаційному середовищі за фахом.
ПК 23. Здатність впроваджувати україноцентричний підхід в освітній діяльності з урахування особливостей національного та регіонального контексту.

Рекомендована література

Основна:

 • Біланюк В.І. Географічна освіта і наука у Львівському університеті // Вісник НТШ.Вип.50. – Львів, 2013. С. 53-55.
 • Біланюк В.І., Іванов Є.А. Географічна освіта, наука і практика у Львівському університеті: історія і сучасність / Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали Міжнар. наук. конф., присв. 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.). — У 3-ох т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 1. — С. 5-11.
 • Біланюк В.І., Котик Л.І. «Освітній менеджмент в географії»: до актуальності викладання курсу // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т. 1. С. 141-147.
 • Біланюк В.І., Котик Л.І. Навчальна дисципліна «Освітній менеджмент в географії» у системі підготовки магістрів освіти / // Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 8 (14). С. 737-750. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-8(14)-737-750.
 • Біланюк В.І., Котик Л.І. Освітній менеджмент в географії: виклики і можливості (на прикладі географічного факультету Львівського університету) // Наукові інновації та передові технології. 2023. № 10 (24). С. 530-543. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-10(24)-530-543.
 • Біланюк В.І., Лозинський Р.М. Тенденції розвитку географічної освіти в Україні (в контексті вступу у вищі навчальні заклади в 2016 р.) // Від географії до до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнар. наук. конф (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2016. С. 32-33.
 • Біланюк В.І., Лозинський Р.М. Тенденції та проблеми розвитку географії в Україні у контексті реформи вищої освіти // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 50. — С. 234-242.
 • Винничук О. Т. (2020). Педагогічний менеджмент як теорія і практика управління освітнім процесом. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/17173/1/2_Vynnychuk.pdf
 • Влах М., Котик Л. Теорія і методологія географічної науки: навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 344 с.
 • Географічний факультет: до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів: Прості-М, 2023. 122 с.
 • Коберник О.М. Менеджмент в освіті : навчальний посібник / О.М. Коберник, М.І. Гагарін – 3 вид. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2017. – 242 с.
 • Мальчикова Д.С., Мезенцев К.В. Публічний імідж географії в контексті трансформації стандартів базової середньої освіти: досвід України і світу // Укр. геогр. журн. 2022. №1. С. 53-63. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.053.
 • Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації: навч.-метод. Посібник. Харків: ТОВ “Щедра садиба”, 2017. 126 с.
 • Мармаза О.І. Основи теорії менеджменту: навч.-метод посібник (2015). Харків: ТОВ «Планета-принт», 139 с.
 • Мартинець Л.А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу : [навч. посібн.] / Л.А. Мартинець. – Вінниця, 2018. – 196 с.
 • Нємець Л. М. Педагогічний менеджмент: навч.- метод. Посібник для студ. Першого курсу магістратури спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, М. О. Логвинова. Харків: ХНУ ім. В. Каразіна, 2019.
 • Рибчук А. В., Пурій Г. М. Програма дисципліни «Менеджмент освіти». – Дрогобич, 2020. – 328 с.
 • Топузов О.М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика: монографія. К.: Фенікс, 2007. 304 с.
 • Тоцька О. Л. (2020). Управління розвитком вищої освіти України в Європейському освітньому просторі: монографія. Луцьк: Вежа-Друк. 532 с.
 • Тягур Р. С., Тягур Т. Р. (2010). Менеджмент в освіті: курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. Івано-Франківськ. URL: http://194.44.152.155/elib/local/2072.pdf.
 • Управління закладом освіти: підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів / С. Г. Немченко та ін. (2022). Бердянськ: БДПУ. 506 с.
 •  Шаблій О.І. Суспільна географія: монографія. У 6 т. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015-2022.
 • Шаблій О., Влах М., Котик Л. Нова системна класифікація географічної науки : проблеми і напрямки модернізації // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. Тернопіль, 2015. Вип. 32. С. 7-18.
 • Шаров С. В. Менеджмент знань як сучасна технологія управління закладом вищої освітию URL: https://www.academia.edu/848525520/Менеджмент_знань
 • Sharma R. A. Educational Administration and Management (2019). Anu Books, 300 p.
  Допоміжна:
 • Білецький М., Котик Л. Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка : SWOT-аналіз / М. Білецький, Л. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. Тернопіль : СМП «Тайп». № 2. (вип. 41). 2016. С. 16-25.
 • Білецький М.І., Котик Л.І. Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: ретроспектива і сучасність / М. Білецький, Л. Котик / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / відп. ред. проф. О. І. Шаблій. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 41-47.
 • Вища освіта в Україні: зміни через війну: аналітичний звіт / Є. Ніколаєв, Г. Рій, І. Шемелинець. Київ: Київ. ун-тет ім. Б. Грінченка, 2023. 94 с.
 • Влах М., Котик Л. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів. Ч. 2. : Допоміжні навчальні матеріали. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 138 с.
 • Даниленко Л.І. Менеджмент інновацій в освіті. К.: Шк. світ, 2007. 120 с.
 • Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту. К.: Ленвіт, 2007. 263 с.
 • Котик Л., Ганич Р. Екологізація географічної освіти у середній школі як передумова підготовки фахівців туристичного профілю // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матер. ХIV Міжнар. наук. конф. (9 жовтня 2020 р., м. Львів). Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. 158-163.
 • Котик Л.І. TED-виступ як можливість розвитку м’яких навичок студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: зб. матер. І Регіональної наук.-практ. конф. (18 червня 2021 р.). Івано-Франківськ: ПРІЕТ-ДІАС, 2021. С. 80-83.
 • Котик Л.І. До проблеми нових засобів навчання географії у вищій школі // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 травня, 2020 р., м. Полтава). Полтава: Астрая, 2020. С. 230-232.
 • Котик Л.І. До проблеми формування soft skills майбутніх вчителів географії // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (26 листопада 2021 р., м. Умань). Умань: Візаві, 2021. С. 78-82.
 • Лаврук М.М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів: навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 136 с.
 • Левченко Л.С. Стратегічний менеджмент навчального закладу : навчально- методичний посібник / Л.С. Левченко. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. 140 с.
 • Мамчур О., Ванда І., Котик Л. Суспільно-географічні дисципліни : роль у формуванні професійних компетентностей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. Тернопіль: СМП «Тайп». № 2. (вип. 39). 2015. С. 73-81.
 •  Мамчур О.І., Котик Л.І. Інноваційні аспекти розвитку географічної освіти // Вісник науки та освіти. 2023. №8(14). С. 644-658. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-8(14)-644-658.
 • Основи менеджменту: конспект лекцій (2021) / уклад. Т. В. Лазоренко, С.О. Пермінова. Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 166.
 • Руденко Л.Г., Маруняк Є.О., Черваньов І.Г. «Come on!» Географія: актуалізація на тлі світових трендів // Укр. геогр. журн. 2018. №2. С. 17-25. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.017
 • Туркот Т. І. (2014). Педагогіка вищої освіти: навч. посібник. Київ: Кондор, 628 с.
 • Черниш А.П. Менеджмент освіти: Навчальний посібник / А.П.Черниш. К.: Видавництво «Університет» КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. 324 с.
 •  Шаблій О., Влах М., Котик Л. Структурування географічної науки: історичний досвід і сучасні тенденції // Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / відп. ред. проф. О. І. Шаблій. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 55-64
 • Fellmann J. Human Geography : Landscapes of human activities / J. Fellmann, А. Getis, J. Getis ; [10th ed.]. Boston : McGraw Hill, 2009. 546 p.
  Електронні ресурси
 • Географія. 6-9 класи. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app /media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna. programa-2022.geography-6-9.pdf
 • Закон України «Про вищу освіту» (2004, ред. 2022). URL: https://osvita.ua/legislation/law/2235/
 • Закон України «Про повну загальну середню освіту» (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
 • Затверджено Професійний стандарт керівника (директора) ЗЗСО, 2021. URL: https://nus.org.ua/news/zatverdzheno-profesijnyj-standart-dyrektora-shkoly-chytajte-dokument/
 • Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладх загальної середньої освіти. URL: https://oplatforma.com.ua/files/news/2020/Metodrekomend_vnutrishnia_2020_Pedrada.pdf
 • Національна рамка кваліфікацій. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy.
 • НУШ URL: https://nus.org.ua/.
 • План відновлення України: URL: https://ua.urc-international.com/plan-vidnovlennya-ukrayini.
 • Педрада. Портал освітян України. URL: https://oplatforma.com.ua/ rubric/2-upravlnnya-zzso
 • Професійний стандарт за професіями “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, 2020. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf
 • Професійний стандарт керівника (директора) закладу загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profesijnij-standart-kerivnika-direktora-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti
 • Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 10 – «Природничі науки», спеціальність 106 – Географія». URL: https://osvita.ua/doc/files/news/825/82567/106_ Heohrafiya_mahistr_17_06.pdf.
 • Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 10 – «Природничі науки», спеціальність 106 – Географія». URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/ggf/ggf-oop/014bach/standart_ 106_Geografiya_bakalavr.pdf
 • Difference Between Management and Administration (2021). URL: https://keydifferences. com/difference-between-management-and-administration.html
 • Educational Management: BEDN 2232 (2019). URL: https://kanchiuniv.ac.in/coursematerials/B.Ed_Course_Material/Educational_Management.pdf
 • Educational Management & School Leadership (2022). URL: https://www.areadne.eu/course/educational-management/
 • Hirey Y. (2020). Education Management. URL: https://www.academia.edu/43424881/Educational_Management
 • Lioyd R. The History of Management (2020). URL: https://fhsu.pressbooks.pub/management/chapter/the-history-of-management/.
 • Principles of Management (2022). URL: https://courses.lumenlearning.com/wm-principlesofmanagement/

Силабус: Освітній менеджмент в географії. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Освітній менеджмент в географії. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус