Основи геології (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Богуцький А. Б.ГРФ-11с, ГрФЕ-11с, ГрФУ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРФ-11сдоцент Яцишин А. М., доцент Яцишин А. М.
ГрФЕ-11сдоцент Яцишин А. М.
ГрФУ-11сдоцент Дмитрук Р. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Основи геології” укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з природничих наук за спеціальністю 106 “Географія” і охоплює структуру та основні етапи розвитку геології. Значну увагу приділено вивченню різноманітних геологічних процесів, зокрема звітрюванню гірських порід, геологічній діяльності підземних та дощових вод, рік, льодовиків та талих льодовикових вод, вітру, морів тощо. Студенти також ознайомляться з внутрішніми геологічними процесами (коливальними, складчастими і розривними рухами, землетрусами, магматизмом, вулканізмом тощо). Розглянуто також основні структурні елементи літосфери та етапи еволюції планети та органічного світу. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для їхньої наукової і практичної роботи, а також підготовки до слухання подальших навчальних курсів.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Основи геології” є ознайомлення студентів із будовою, речовинним складом та історією розвитку Землі, а також процесами, які відбуваються в її надрах та на поверхні. Основними завданнями курсу є набуття студентами необхідних теоретичних знань про геологічні процеси та їхні наслідки, історію розвитку Землі та методи її реконструкції, а також практичних навичок розпізнавання гірських порід та мінералів для застосування їх у майбутній практичній діяльності.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

Для ОПП “Географія”:

загальних:

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

фахових:

ФК 2. Здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії розвитку географічної оболонки та її складу.

ФК 3. Здатність самостійно досліджувати природні матеріали, збирати, реєструвати та аналізувати дані за допомогою відповідних методів у польових і лабораторних умовах, інтегрувати польові та лабораторні дослідження з теорією географії.

ФК 7. Здатність аналізувати склад і територіальну організацію природно-географічних комплексів на різних просторово-часових масштабах.

ФК 12. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об’єкти і явища у географічній оболонці, виявляти їх властивості та притаманні їм процеси.

Для ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”:

загальних:

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

спеціальних:

СК 2. Здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу природи і суспільства.

СК 5. Здатність аналізувати склад і будову геосфер, зокрема антропосфери (в контексті урбаністики, просторового плануванням і регіонального розвитку) на різних просторово- часових масштабах.

СК 6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання.

СК 9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності.

СК 10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у географічній оболонці, їх властивості та притаманні ним процеси.

Для ОПП “Економічна і соціальна географія”:

загальних:

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

фахових:

ФК 2. Здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу природи і суспільства.

ФК 3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних та програмних засобів у польових і лабораторних умовах.

ФК 5. Здатність аналізувати склад і будову геосфер, зокрема антропосфери (у контексті її економічного, соціального і політичного розвитку) на різних просторово-часових масштабах.

ФК 8. Самостійно досліджувати природні матеріали та статистичні дані розвитку і функціонування суспільства в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і презентувати результати.

ФК 10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у географічній оболонці, їх властивості та притаманні їм процеси.

Програмні результати навчання:

Для ОПП “Географія”:

ПРН 2. Знати парадигми, теорії, концепції географії, застосовувати їх у предметній сфері, пояснювати особливості організації географічного простору.

ПРН 4. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних та суспільних процесів формування і розвитку геосфер.

ПРН 6. Визначати головні характеристики, процеси, історію і будову ландшафтної оболонки та її складових на основі сучасної методології.

ПРН 7. Аналізувати склад і будову природних систем на різних просторово-часових рівнях.

Для ОПП “Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток”:

ПРН 3. Пояснювати особливості організації географічного простору.

ПРН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад ландшафтної оболонки та її складових.

ПРН 8. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних та суспільних процесів формування і розвитку геосфер.

ПРН 9. Аналізувати склад і будову природних і соціосфер (в контексті урбаністики, просторового планування і регіонального розвитку) на різних просторово-часових масштабах.

Для ОПП “Економічна і соціальна географія”:

ПРН 1. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з географії та світоглядних наук.

ПРН 3. Пояснювати особливості організації географічного простору.

ПРН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад ландшафтної оболонки та її складових.

ПРН 8. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних та суспільних процесів формування і розвитку геосфер.

ПРН 9. Аналізувати склад і будову природних і соціосфер на різних просторово-часових масштабах.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати: основні етапи розвитку геології, класифікацію ендо- та екзогенних процесів; особливості формування відкладів; класифікацію підземних вод; геологічну роботу рік, льодовиків, вітру, моря; процеси внутрішньої динаміки Землі; основні структурні елементи літосфери та історію розвитку планети; геохронологічну шкалу;

вміти: визначати основні породотвірні мінерали і гірські породи; користуватися гірничим компасом; будувати та описувати геологічні розрізи за даними свердловин і за даними геологічних карт.

Soft skills: уміння формувати власну думку і приймати рішення; створювати презентації; управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання лабораторних робіт; позитивно налаштовуватися на результати роботи і системно контролювати процес навчання.

Рекомендована література

Базова

 Допоміжна

 Інформаційні ресурси

  • Бібліотека географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
  •  Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
  •  Спілка геологів України – https://geologists.org/ua/
  •  Інститут геологічних наук НАН України – http://igs-nas.org.ua/
  •  www.sciencedirect.com
  •  http://onlinelibrary.wiley.com
  • Офіційний сайт Міжнародного союзу з вивчення четвертинного періоду (INQUA – International Union For Quaternary Research) – https://www.inqua.org/
  • Офіційний сайт Геологічного товариства Америки (Geological Society of America) – https://www.geosociety.org/

Силабус:

Завантажити силабус