103 Науки про землю. Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози

Освітній ступінь: “Магістр”, спеціальність: 103 “Науки про Землю”

Освітньо-професійна програма

Інформаційний буклет

Під геоморфосистемами розуміємо рельєф, пухкі відклади і геоморфологічні процеси, які формують цілісну природну систему, її розвиток у минулому, сучасний стан та зміни у майбутньому.

Мета програми. Підготувати професіоналів, здатних ефективно виконувати завдання з вивчення рельєфу, відкладів, сучасних екзогенних процесів, які в умовах глобальних змін геоморфосистем, зазнають перетворення, активізації та створюють різномасштабні геозагрози.

Чому вивчення глобальних змін геоморфосистем і геозагроз є актуальним?
Глобальні зміни природних систем, у тім і клімату, зумовили виникнення низки геозагроз локального, регіонального і глобального масштабу. Катастрофічні повені і паводки, танення багаторічної мерзлоти і льодовиків, що призведе до зростання рівня води у Світовому океані і затоплення значної частини нині густозаселених морських узбереж, зміни в розташуванні меж природних зон та інші трансформації геоморфосистем вже стали помітними і становлять реальну загрозу. Зміни геоморфосистем неодноразово відбувалися й у минулі геологічні епохи. Розуміння першопричин розвитку циклічних змін геоморфосистем, оцінка наслідків цих змін є ключем до розуміння сучасних трансформацій довкілля і спричинених ними геозагроз. Нині це одна з найбільш актуальних проблем дослідження у природничій географії та Науках про Землю.

Що вмітимуть професіонали з Глобальних змін геоморфосистем і геозагроз?
На основі здобутих теоретичних та практичних знань, умінь та навичок, підготовлені професіонали будуть вміти:

  • досліджувати рельєф, рельєфоутворюючі відклади і сучасні екзогенні процеси з метою просторового планування і будівництва;
  • оцінювати ризик прояву небезпечних екзогенних процесів та геозагрози, які вони зумовлюють;
  • прогнозувати геоекологічні наслідки прояву небезпечних геоморфологічних процесів;
  • розробляти і реалізовувати природоохоронні заходи та проєкти.

Перспективи працевлаштування і подальшого наукового зростання:
У проєктно-пошукових та науково-дослідних організаціях, виробничих та наукових установах, установах та організаціях різної форми власності, що займаються питаннями:

  • моніторингу довкілля,
  • надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки,
  • гідрогеолого-меліоративних експедиціях,
  • природно-заповідної справи і екоосвітніми питаннями.
  • просторового планування.

Можливе подальше продовження навчання в Університеті або у закордонних університетах, з якими наша кафедра налагодила тісні наукові зв’язки, за третім рівнем вищої освіти (аспірантурі, докторантурі), а також підвищення кваліфікації й отримання додаткової післядипломної освіти.

Зростання масштабів вже існуючих геозагроз і поява нових геоекологічних викликів неодмінно спричинять затребуваність на ринку праці професіоналів у цій галузі природничої науки й у майбутньому.

Хто може навчатися за програмою “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози”?
Навчатися за програмою “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози” можуть студенти, які здобули ступінь бакалавра або спеціаліста (з природничої або суспільної спеціальності), успішно склали вступний іспит та пройшли фахове випробування в Університеті.
З особливим нетерпінням чекаємо на вмотивованих студентів, які бажають стати професіоналами з Глобальних змін геоморфосистем і геозагроз та застосувати здобуті знання та навички для покращення якості життя. Ваше бажання вчитись в поєднанні з нашим професіоналізмом забезпечать ваш професійний успіх.

Особливості програми
Нами розроблена освітньо-професійна програма, яка, по-перше, адаптована до потреб ринку праці, а, по-друге, опирається на найновіші теоретичні і практичні напрацювання у вивченні глобальних змін геоморфосистем, моніторингу і попередженні спричинених ними геозагроз. Саме тому наші магістри перебуватимуть в тренді найновіших досліджень глобальних змін геоморфосистем і геозагроз, засвоять найновіші практики управління довкіллям. Зважаючи на надзвичайно широкий спектр глобальних змін геоморфосистем і спричинених ними геозагроз, магістри зможуть самостійно визначитись з темою дослідження. Ваш вибір, звичайно, перш за все опиратиметься на власні наукові уподобання, а також знайомлячись у процесі навчання з тематикою досліджень науковців кафедри. На лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять Ви не тільки розширюватиме свій науковий кругозір, а й опрацьовуватиме матеріал, який сформує теоретичну основу майбутньої кваліфікаційної магістерської роботи.

Викладачі
Магістерську програму “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози” забезпечуватимуть головно викладачі кафедри геоморфології і палеогеографії, які займають лідерські позиції в Україні з геоморфологічного, палеогеографічного аналізу, палеогеографії плейстоцену, дистанційних методів досліджень рельєфу, природоохоронного проєктування тощо. Співробітники кафедри геоморфології і палеогеографії тісно співпрацюють із закордонними науковими та освітніми установами, з якими реалізуються численні фундаментальні і прикладні дослідження геоморфосистем. Результати досліджень опубліковані у численних вітчизняних та закордонних виданнях, у тому числі з переліку міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших. Ядром викладацького колективу магістерської програми “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози” є:
Яцишин Андрій Михайлович, Богуцький Андрій Боніфатійович, Гнатюк Роман Михайлович, Дубіс Лідія Францівна, Томенюк Олена Михайлівна.