Наукова школа генетичного ґрунтознавства

Наукова школа “Генетичне ґрунтознавство” заснована 1993 р. у м. Львові на базі Львівського національного університету імені Івана Франка. Засновником наукової школи є доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Степан Павлович Позняк.
Позняк Степан Павлович, доктор географічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, академік Української екологічної академії наук, народився 2 липня 1943 р. в містечку Олесько Буського району Львівської області. У 1961 р. вступив на географічний факультет Львівського державного університету, який закінчив у 1966 р. У 1969 р. вступив до аспірантури кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету ім. І. І. Мечникова. Після успішного захисту кандидатської дисертації “Зміни властивостей південних чорноземів Правобережної України під впливом зрошення” С. П. Позняк отримав у січні 1975 р. науковий ступінь кандидата географічних наук. У жовтні 1992 р. в Ґрунтовому інституті ім. В. В. Докучаєва (Москва) С. П. Позняк блискуче захистив докторську дисертацію “Зрошувані чорноземи південного заходу України”. У 1993 р. С. П. Позняк очолив новостворену кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського університету імені Івана Франка. У творчому доробку С. П. Позняка понад 300 наукових праць, зокрема 16 монографій. Він підготував цілу плеяду науковців. Серед учнів Степана Позняка – четверо докторів наук та сімнадцять кандидатів географічних наук.
Відомими представниками наукової школи є доктори наук: професор Михайлюк В. І. – нині плідно працює в Одеському аграрному університеті; професор Кривульченко А. І. – у Кіровоградському педуніверситеті імені Володимира Винниченка; професор Гамкало З. Г., професор Гаськевич В. Г. – у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Серед учнів наукової школи 45 кандидатів наук, аспіранти, магістри.
Львівська наукова школа має розвинуту мережу наукових досліджень у Західному регіоні України. До неї входять вчені, наукові співробітники вищих навчальних закладів, науково-дослідних і проектних інститутів, зокрема Львівського національного аграрного університету, Інституту екології Карпат НАН України, Природознавчого музею НАН України, Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН, Львівського інституту землеустрою, Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції тощо. У цих закладах створено аналітичні сертифіковані обладнані сучасними приладами лабораторії, які застосовують нові методи польових і аналітичних досліджень.

Основні напрямки діяльності наукової школи “Генетичного ґрунтознавства” пов’язані з розробкою теоретичних і практичних основ ґенези, географії, класифікації та екології ґрунтів, фундаментальних питань екологічної ролі ґрунту в біосфері, раціонального використання та їх охорони, узгодження класифікаційно-діагностичних ознак і параметрів ґрунтів відповідно до європейської і міжнародної класифікації. Науково-практичні розробки орієнтовані на екологічно безпечне використання ресурсного потенціалу ґрунту, обґрунтування екологічної стійкості ґрунтів, шляхів вирішення біологізації агроекосистем і ландшафтів, планування ґрунтово-протидеградаційних заходів, удосконалення розміщення сільськогосподарського виробництва з урахуванням сучасного стану земельних ресурсів. Проводяться прикладні дослідження з оптимізації поживного режиму ґрунтів під сільськогосподарські культури, ерозійної деградації ґрунтів, розробки заходів раціонального використання і охорони еродованих земель, відновлення функціонування контурно-меліоративних систем землеробства.

Розроблено методичні ГІС підходи до ґрунтово-географічного районування та проведено районування України на рівні округу, зокрема сформовано векторну базу даних ґрунтово-географічних таксономічних одиниць України в форматі shp та dbf. Створено векторну карту ґрунтово-географічного районування України. Розроблено схему ґрунтово-географічного районування Львівської області. Оновлено номенклатурний список ґрунтів Львівської області. Векторизовано засобами ГІС тематичні шари ґрунтово-географічного районування Львівської області на різних класифікаційних рівнях, доповнено базу даних ґрунтово-географічних таксономічних одиниць в форматі dbf.

У 2019 році опубліковано 3 монографії, 2 навчальних посібники, 3 статті у виданнях, включених до міжнародної науковометричної бази, 2 статті у інших закордонних виданнях, 27 статей у вітчизняних фахових виданнях.