Наукова школа генетичного ґрунтознавства

Наукова школа “Генетичне ґрунтознавство” заснована 1993 р. у м. Львові на базі Львівського національного університету імені Івана Франка. Засновником наукової школи є доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Степан Павлович Позняк. У творчому доробку С. П. Позняка понад 300 наукових праць, зокрема 16 монографій. Він підготував цілу плеяду науковців. Серед учнів Степана Позняка – четверо докторів наук та сімнадцять кандидатів географічних наук.

Відомими представниками наукової школи є доктори наук: професор Михайлюк В. І. – нині плідно працює в Одеському аграрному університеті; професор Кривульченко А. І. – у Кіровоградському педуніверситеті імені Володимира Винниченка; професор Гамкало З. Г., професор Гаськевич В. Г. – у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Серед учнів наукової школи 45 кандидатів наук, аспіранти, магістри.
Львівська наукова школа має розвинуту мережу наукових досліджень у Західному регіоні України. До неї входять вчені, наукові співробітники вищих навчальних закладів, науково-дослідних і проектних інститутів, зокрема Львівського національного аграрного університету, Інституту екології Карпат НАН України, Природознавчого музею НАН України, Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН, Львівського інституту землеустрою, Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції тощо. У цих закладах створено аналітичні сертифіковані обладнані сучасними приладами лабораторії, які застосовують нові методи польових і аналітичних досліджень.

2021

Досліджено чорноземи на лесових породах Волино-Поділля і Передкарпаття. Розроблено схему генетичної класифікації чорноземів Вологої атлантичної фації. Доведено відсутність процесів селективного опідзолення чорноземів. Векторизовано засобами ГІС тематичні шари ґрунтово-географічного районування Карпатського регіону на різних класифікаційних рівнях. Доповнено базу даних ґрунтово-географічних таксономічних одиниць в форматі dbf.
Опубліковано: 2 монографії, 6 навчальних посібників, 5 інших видань, 21 статтю у виданнях, включених до міжнародної науковометричної бази, 12 статей в інших закордонних виданнях, 4 статті у вітчизняних фахових виданнях, 28 статей в інших вітчизняних виданнях.

2020

У 2020 році основні напрямки діяльності наукової школи „Генетичного ґрунтознавства” пов’язані з розробкою теоретичних і практичних основ ґенези, географії, класифікації та екології ґрунтів, фундаментальних питань екологічної ролі ґрунту в біосфері, раціонального використання та їх охорони, узгодження класифікаційно-діагностичних ознак і параметрів ґрунтів відповідно до європейської і міжнародної класифікації. Науково-практичні розробки орієнтовані на екологічно безпечне використання ресурсного потенціалу ґрунту, обґрунтування екологічної стійкості ґрунтів, шляхів вирішення біологізації агроекосистем і ландшафтів, планування ґрунтово-протидеградаційних заходів, удосконалення розміщення сільськогосподарського виробництва з урахуванням сучасного стану земельних ресурсів. Проводяться прикладні дослідження з оптимізації поживного режиму ґрунтів під сільськогосподарські культури, ерозійної деградації ґрунтів, розробки заходів раціонального використання і охорони еродованих земель, відновлення функціонування контурно-меліоративних систем землеробства.

Розроблено методичні ГІС підходи до ґрунтово-географічного районування та проведено районування України на рівні округу, зокрема сформовано векторну базу даних ґрунтово-географічних таксономічних одиниць України в форматі shp та dbf. Створено векторну карту ґрунтово-географічного районування України. Розроблено схему ґрунтово-географічного районування Львівської області. Оновлено номенклатурний список ґрунтів Львівської області.

Векторизовано засобами ГІС тематичні шари ґрунтово-географічного районування Карпатського регіону на різних класифікаційних рівнях. Розроблено систему показників для оцінювання агровиробничих властивостей ґрунтів і структуру показників регіональної інвестиційної привабливості модальних типів ґрунтів. Створено цифрову карту ґрунтів Карпатського регіону України (М 1:1 700 000).

У 2020 році опубліковано: 2 монографії, 2 навчальних посібники, 1 інше видання, 6 статей у виданнях, включених до міжнародних науковометричних баз, 1 статтю у інших закордонних виданнях, 7 статей у вітчизняних фахових виданнях, 6 статей у інших вітчизняних виданнях.

Захищена одна кандидатська дисертація.