Бібліотека

Перелік публікацій: Яцишин А. М.

Байрак Г. Р., Яцишин А. М. Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Виробнича практика” для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю ОПП Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 34 с.

У методичних вказівках подано основні положення змісту виробничої практики магістрів спеціальності 103 Науки про Землю. Окреслено мету практики, знання та вміння, які магістри повинні здобути під час проходження виробничої практики, компетентності та
результати навчання, якими вони повинні оволодіти. Наведено етапи досліджень та детально описано особливості робіт на кожному з етапів практики. Сформульовано вимоги до написання звіту та його оцінювання.
Рекомендовано для студентів географічних факультетів ВНЗ України.

Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 138 с.
Яцишин А М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету. Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 53 с.
Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні та самостійні завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) для студентів географічного факультету. Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 116 с.
Яцишин А. М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “Методи абсолютних датувань” для студентів географічного факультету. Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 40 с.
Яцишин А. М., Богуцький А. Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 2 “ Основи гідрогеології” ) для студентів географічного факультету. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 54.с
Яцишин А., Дмитрук Р. Морфолітологічний аналіз : навч. посібник / А. Яцишин, Р. Дмитрук. ‒ Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. ‒ 104 с.

Розкрито роль ендогенної і екзогенної складових у розвитку рельєфу. Висвітлено зміст, головні завдання та методи морфологічного аналізу
рельєфу. Подано морфологічні класифікації окремих елементів і форм рельєфу, морфометричні показники рельєфу, його елементів і форм.
Схарактеризовано головні етапи і шляхи транспортування матеріалу в континентальних умовах. Розкрито зміст та значення літологічних досліджень пухких нагромаджень, методику їхнього виконання, значення здобутих результатів для відтворення історії формування та будови форм рельєфу.
Для студентів, які навчаються за освітніми програмами з Наук про Землю, та всіх, хто цікавиться закономірностями будови рельєфу, методами його пізнання.

Яцишин А.М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень ” для студентів географічного факультету// Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 53 с.
Яцишин А.М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “ Методи абсолютних датувань ” для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 40 с.
Яцишин А.М., Богуцький А.Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “ Основи седиментології та гідрогеології ” ( частина 2 “ Основи гідрогеології ” ) для студентів географічного факультету// Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка 2012 – 54 с,119 с.