Бібліотека

Перелік публікацій: Склярська О. І.

Склярська О. І. Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях : монографія / Оксана Склярська. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 228 c.

У монографії узагальнено та доповнено методологічні і методичні засади дослідження політико-географічних процесів, виявлено особливості та тенденції перебігу сучасних політико-географічних процесів у Закарпатській та Чернівецькій областях. Проаналізовано чинники та суспільно-географічні аспекти діяльності політичних інститутів, етнополітичного розвитку етнонаціональних меншин прикордонних регіонів, здійснено об’єктивну географічну оцінку усіх виборчих кампаній. Подано типізацію адміністративних одиниць за ймовірністю дестабілізації політико-географічного розвитку та районування Закарпатської і Чернівецької областей за особливостями політико-географічних процесів. Обґрунтовано засади регіональної політики в контексті різноаспектної інтеграції населення прикордоння в загальноукраїнське середовище.

Сучасні напрямки розвитку географії України: монографія / [за заг. редакцією проф. Лозинського Р. М.]. – Львів, 2022. – 367 с.

У монографії представлено наукові дослідження, що відображають сучасні напрямки розвитку географії України. Авторами є викладачі, аспіранти й здобувачі кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Публікації згруповано за розділами: історія географії та картографії, історична географія; українознавство і краєзнавство; політична географія і геополітика; урбаністика і просторове планування. Наукове видання присвячене 30-річчю кафедри географії України.

Для науковців, викладачів, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями географії України.
Матеріали надруковано в авторській редакції. Автори відповідають за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування джерел та посилання на них.

Лозинський Р. М. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.
Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.
Склярська О. І. Навчально-методичні рекомендації до практично-семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Географія міжнародних зв’язків України”/ О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2012. – 37 с.
Склярська О. Медична географія України для середньої школи: методичні вказівки. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 41 с.
Склярська О. Методичні рекомендації з курсу “Концепції міського розвитку і просторового планування. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 42 с.

Подано програму курсу та методичні рекомендації щодо виконання різних видів навчальної роботи – практичних робіт, підготовки до семінарських занять, індивідуальних завдань, тестового контролю, самостійної роботи студентів, а також питання до іспиту та список літератури до кожної з тем.
Для студентів географічного факультету спеціалізації “Просторове планування і геоурбаністика”.