Бібліотека

Перелік публікацій: Позняк С. П.

Ґрунти Львівської області / за ред. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходів із запобігання їм та подолання негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативноправового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості.
Для науковців, спеціалістів органів державного управління і агрофірм, ґрунтокористувачів, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться станом ґрунтового покриву Львівщини та вболіває за наші ґрунти.

Наконечний Ю. І. Ґрунти заплави ріки Західний Буг : монографія / Ю. І. Наконечний, С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 220 с.
Паньків З. П., Позняк С. П. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття. – Львів: Меркатор, 1998.- 132 с. 
Степан Позняк. Роздуми: людина, життя і ґрунти. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 264 с.

Вперше охарактеризовано життєвий і науковий шлях знаного вченого-ґрунтознавця, випускника географічного факультету Львівського університету, професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка, який 27 років завідував кафедрою. Під його науковим консультуванням і керівництвом захищено 9 докторських і 21 кандидатська дисертації, започаткована серія наукових монографій «Ґрунти України», видано 27 монографій, підручник, навчальні посібники з питань ґенези, географії та екології ґрунтів. Успішно функціонує створена наукова школа генетичного ґрунтознавства.

Степан Позняк. Роздуми: людина, життя і ґрунти. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 264 с.

Вперше охарактеризовано життєвий і науковий шлях знаного вченого-ґрунтознавця, випускника географічного факультету Львівського університету, професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського національного університету імені Іллі
Мечникова, засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка, який 27 років завідував кафедрою. Під його
науковим консультуванням і керівництвом захищено 9 докторських і 21 кандидатська
дисертації, започаткована серія наукових монографій «Ґрунти України», видано 27 монографій, підручник, навчальні посібники з питань ґенези, географії та екології ґрунтів. Успішно функціонує створена наукова школа генетичного ґрунтознавства.

Теорія і практика генетичного ґрунтознавства = Theory and practice of genetic soil science : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. – Львів, 2023. – 242 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів. Значну увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, проблеми класифікації ґрунтів України та перспективи впровадження ґрунтової інформаційної системи.
Обґрунтовано заходи подолання негативних наслідків використання ґрунтового покриву. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування.
Для науковців, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться ґрунтами та історією ґрунтознавства.

Анотований покажчик наукових, навчальних, навчально-методичних праць кафедри «Ґрунтознавства і географії ґрунтів» / За ред. С. Позняка, А. Кирильчука. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 96 с.

В анотованому покажчику наукових, навчальних, навчально-методичних праць, а також періодичних і картографічних видань кафедри «Ґрунтознавства і географії ґрунтів» Львівського національного університету імені Івана Франка представлено науковий доробок професорсько-викладацького складу кафедри: наукові монографії, підручники, навчальні і навчально-методичні посібники, монографії серії «Ґрунти України», періодичні видання та цифрову карту – «Карта ґрунтів Західного регіону України» (мірило: 1:200 000).

Позняк С. П. Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 272 с.
Позняк С. П. Господареві про ґрунти і право на них = For the landowner about soils and legal aspects / С. П. Позняк, Н. С. Гавриш. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 250 с.

Викладені відомості з практичного ґрунтознавства, що є важливими у сучасних умовах ґрунтокористування, зокрема приватного господарювання на земельних ділянках. Розглянуто природні процеси ґрунтотворення, властивості основних типів ґрунтів. Окрему увагу приділено важливим для вирощування різних сільськогосподарських культур особливостям ґрунтів, зокрема грануло- метричному складові, кислотності, карбонатизації, озалізненню, засоленості, загіпсованості, вмісту поживних речовин. Наголошено на агрохімічних властивостях ґрунтів. Висвітлено питання ґрунтозахисного обробітку, візуальної діагностики стану ґрунтів і культурних рослин, а також небезпеки забруднення ґрунтів і продукції рослинництва нітратами та радіонуклідами. Розглянуто також правові засади права власності на ґрунти і їхнього використання, відтворення та охорони.
Рекомендовано для господарів земельних ділянок, садоводів, дизайнерів ландшафту та інших осіб, які не мають спеціальної підготовки в галузі ґрунтознавства, для студентів і магістрів природничих і аграрних спеціальностей, а також усіх, хто любить ґрунт і працю на ньому.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 1. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с.
Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 2. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.

Розглянуто загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, принципи ґрунтово-географічного і агроґрунтового районування, історія створення і зміст ґрунтових карт світу та України. Подано характеристику умов ґрунтотворення, генетико-морфологічні особливості найпоширеніших ґрунтів, їхній склад і властивості. Проаналізовано проблеми і способи раціонального використання та охорони ґрунтів. Охарактеризовано особливості структури ґрунтового покриву та принципи картографування ґрунтів.
Підручник призначений для студентів і аспірантів географічних, геологічних, біологічних, екологічних та інших природничих спеціальностей, агротехнологічних і землевпорядних спеціальностей аграрних вузів, а також буде корисним для працівників науково-дослідних закладів.

Позняк С. П. Соціальне ґрунтознавство = Social soil science : навч. посібник / Позняк С. П., Гавриш Н. С.– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 240 с.

Виняткова важливість ґрунтів у сучасному світі та значущість наукових досліджень з ґрунтознавства є важливим засобом розв’язання соціальних проблем. Ґрунтові ресурси, будучи основою розвитку сільського господарства, є тим “довготерміновим” капіталом, за допомогою якого існують і розвиваються різні нації. Для підтримання колективного благополуччя людей потрібна переорієнтація на зацікавленість суспільства в охороні ґрунтів. Сучасний стан ґрунтів може слугувати не лише характеристикою розвиненості суспільства, а й критерієм оцінювання діяльності влади та соціальної стабільності країни. Для виконання ґрунтом соціальної функції необхідно впроваджувати ґрунтозбережувальні інноваційні технології, ощадливі знаряддя, активно проводити земельно-правову державну політику, організаційні, просвітницькі, виховні та інші заходи.

Позняк С.П., Телегуз О. Г. Антропогенні ґрунти /Навчальний посібник/ –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 200 с.

У навчальному посібнику викладені основні проблеми антропогенної трансформації ґрунтів. Розглянуті проблеми формування, еволюції, класифікації антропогенних ґрунтів.
Для студентів природничих факультетів, спеціальності та освітні програми яких передбачають вивчення ґрунтознавства.