Бібліотека

Перелік публікацій: Папіш І. Я.

Ґрунти Львівської області / за ред. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходів із запобігання їм та подолання негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативноправового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості.
Для науковців, спеціалістів органів державного управління і агрофірм, ґрунтокористувачів, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться станом ґрунтового покриву Львівщини та вболіває за наші ґрунти.

Папіш Ігор. Чорноземи на лесових породах Західноукраїнського краю : монографія / Ігор Папіш. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 326 с.

Монографію присвячено дослідженню чорноземів Вологої атлантичної фації лісостепової і широколистяно-лісової зон України. Процеси становлення і еволюції чорноземів на лесових породах Західноукраїнського краю відбувались в динамічних природно-антопогенних умовах середнього і пізнього голоцену. Поряд з характерними морфолого-генетичними властивостями, притаманними чорнозему, в них проявляються регіональні особливості в географічному поширенні і будові профілю. Чорноземи входять до сімейства нейтральних або слабокислих Са-гумусових і середньокислих Н-гумусових ґрунтів. Вони представлені двома генетичними типами: чорноземи типові міграційно-міцелярні і чорноземи глинисто-ілювіальні з контрастними родами реградованих і криптоглейових ґрунтів. Генетичні особливості і просторові властивості чорноземів успадкували географічну мінливість порід лесової формації та складну історію формування ландшафтів краю в середньому голоцені (антропізація ландшафтів). На фоні дегуміфікації проявляються негативні тенденції в еволюції мінеральної речовини у формі відносної гідрослюдизації профілю внаслідок лесиважу активної слюда-смектитової фракції мінералів. Процеси опідзолення в чорноземах на карбонатних лесових породах не проявляються.
Для науковців і студентів географічних та інших природничих спеціальностей.

Теорія і практика генетичного ґрунтознавства = Theory and practice of genetic soil science : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. – Львів, 2023. – 242 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів. Значну увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, проблеми класифікації ґрунтів України та перспективи впровадження ґрунтової інформаційної системи.
Обґрунтовано заходи подолання негативних наслідків використання ґрунтового покриву. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування.
Для науковців, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться ґрунтами та історією ґрунтознавства.

Гаськевич В. Г., Папіш І. Я., Телегуз О. Г. Фізика ґрунтів. Лабораторний практикум /Навчальний посібник/ В. Г. Гаськевич., І. Я. Папіш, О. Г. Телегуз – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 170 с.

Розглянуто методичні основи проведення польових та лабораторних досліджень ґрунтів. Висвітлено методики та техніку виконання лабораторних аналізів з фізики ґрунтів.
Для студентів географічних, геологічних, біологічних, екологічних та інших природничих спеціальностей, агрономічних, землевпорядних спеціальностей аграрних вузів.

Ігор Папіш, Галина Іванюк.  Ґрунтотворні процеси: навч. посібник / Ігор Папіш, Галина Іванюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 352 с.

Розглянуто складний комплекс явищ різнорівневої взаємодії між процесами малого біологічного і великого геологічного кругообігів речовини та енергії в біосфері, що є рушійною силою ґрунтоутворення. Розкрито сутність явища ґрунтоутворення шляхом пізнання мікропроцесів функціонування ґрунтової екосистеми й елементарних ґрунтотворних макропроцесів.
Охарактеризовані умови формування і механізми розвитку основних ґрунтотворних процесів. Висвітлено генетичну природу твердофазних продуктів ґрунтоутворення в умовах природно-антропогенних і постагрогенних ландшафтів, особливості ґрунтоутворення в умовах агропедоґенезу. Подано необхідний перелік дидактичних матеріалів у формі практичних і тестових завдань, фахових запитань для самостійного опанування теоретичних основ і прикладних аспектів курсу “Ґрунтотворні процеси”. Посібник розроблено на основі засад Болонської декларації.
Для студентів спеціальності 103 Науки про Землю, 106 Географія та 101 Екологія, а також агрономічних і землевпорядних спеціальностей аграрних вузів.

Кирильчук А., Паньків З., І. Папіш І., О. Бонішко О. Курсові ат кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра : Навчально-методичні вказівки щодо написання та вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023.– 61 с.

У цій навчально-методичній праці викладено сучасний методологічний підхід до підготовки курсових та кваліфікаційних (бакалаврських і магістерських) робіт для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю освітньо-професійних програм: «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» і «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель».
Для студентів географів-ґрунтознавців географічних та природничих факультетів ЗВО
України.

Папіш І. Я. Практикум з фізики ґрунту. Ч. 2. Гідрофізика ґрунтів: навчальний посібник / І. Я. Папіш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 36 с.
Папіш І.Я., Ямелинець Т.С.  Практикум з картографії грунтів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 450 с.
Папіш Ігор. Олексій Телегуз. Мінералогія ґрунтів і ґрунтотворних порід : навчальний посібник / Ігор Папіш, Олексій Телегуз. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. 464 с.

Охарактеризовано основні типи пухких континентальних відкладів і закономірності
поширення ґрунтотворних порід. Проаналізовано роль гірських порід і мінералів у процесах
педогенезу. Розкрито основи класифікації гірських порід і мінералів, особливості кристалохімії первинних і вторинних мінералів ґрунту, характеристики будови, складу і властивостей основних груп ґрунтових мінералів. Розглянуто вплив мінералогічного складу на формування фізичних і хімічних властивостей ґрунтів, характер поживного режиму та екологічну стійкість ґрунтової екосистеми. Висвітлено проблеми ґенези найбільш поширених у ґрунтах груп мінералів. Посібник присвячено вивченню глинистих мінералів ґрунтів і порід. Проведено усесторонній аналіз процесів утворення, трансформаційних змін, руйнування і переміщення глинистих мінералів у ґрунтах і породах, що дає можливість зрозуміти суть і механізм ґрунтотворних процесів через пізнання міжфазових взаємодій у системі мінеральна речовина – ґрунтовий розчин – органічна речовина. Визначено вплив мінералогічного складу на режим азотного, калійного і фосфорного живлення рослин. Висвітлено основні методи мінералогічного аналізу ґрунтів. Показано графічні схеми кристалічної будови мінералів, розроблено перелік лабораторних робіт, фахових запитань для самостійного опанування теоретичних і прикладних аспектів курсу “Мінералогія ґрунтів”. Посібник розроблено на основі засад Болонської декларації.
Для студентів спеціальності 103 Науки про Землю.