Бібліотека

Перелік публікацій: Паньків З. П.

Андріана Яворська, Зіновій Паньків. Ініціальні органогенні ґрунти Українських Карпат [Текст] : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 124 с. – (Серія «Ґрунти України»)

Проаналізовано основні чинники ґрунтотворення, що впливають на формування ініціальних органогенних ґрунтів. На основі власних польових та лобораторноаналітичних досліджень, встановлено еволюційний ряд формування ініціальних органогенних ґрунтів (ембріональні утворення, ґрунтоподібні тіла, первинні ґрунти, примітивні ґрунти).
В лабораторних
умовах визначено фізикохімічні, хімічні та біотичні (катазала, дихання, мікробна біомаса, видовий та кількісний склад основних груп мікроорганізмів) властивості ініціальних ґрунтів. Проведено розрахунки енергетичних показників (мінеральної та органічної складової) зазначених ґрунтів та визначено основні ценозоформуючі види для кожної стадії формування ініціального органогенного ґрунту.

Ґрунти Львівської області / за ред. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходів із запобігання їм та подолання негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативноправового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості.
Для науковців, спеціалістів органів державного управління і агрофірм, ґрунтокористувачів, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться станом ґрунтового покриву Львівщини та вболіває за наші ґрунти.

Калинич О., Паньків З. Конкреційні новоутворення у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття [текст] : монографія. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. — 152 с. — (Серія «Ґрунти України»)

У монографії проаналізовано сучасний стан вивчення Ферум-Манганових конкреційних новоутворень та їхнього значення у дослідженні генези ґрунтів.
На основі польових досліджень встановлено, що у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття поширені ортштейни (у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних) та нодулі (у буроземно-підзолистих оглеєних).
Встановлено закономірності профільного розподілу ортштейнів і нодулів, їхній фракційний склад у генетичних горизонтах і діагностичні морфологічні ознаки. На основі результатів ВХС дрібнозему, ортштейнів, нодулів, фракційного складу Феруму, електронної скануючої мікроскопії встановлено сукупність ґрунтотворних процесів, які формують конкреційні новоутворення, та доповнено їхні діагностичні ознаки.

Малик С. З., Паньків З. П. Морфогенез буроземно-підзолистих ґрунтів Пригорганського Передкарпаття : монографія / Степан Малик, Зіновій Паньків. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 210 с. (Серія «Ґрунти України»)

Проаналізовано дискусійні положення таксономічно-класифікаційного статусу профільно-диференційованих ґрунтів Передкарпаття.
Ареали буроземно-підзолистих ґрунтів сформувалися в межах VI-VII надзаплавних терас на давньоалювіальних відкладах важкого гранулометричного складу в умовах надлишкового зволоження та застійно-промивного типу водного режиму. За результатами польових і лабораторних досліджень встановлено морфологічні особливості будови профілю, ґрунтових новоутворень (нодулів, кутан), досліджено ВХС дрібнозему, мулистої фракції, новоутворень досліджуваних ґрунтів. На основі комплексного дослідження буроземно-підзолистих ґрунтів запропоновано діагностичні критерії ґрунтотворних процесів лесиважу, опідзолення, внутрішньоґрунтового оглинення та глеє-елювіювання.

Паньків З. Еволюція землекористування в Україні Монографія / З. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с.

На основі аналізу значної кількості розрізнених, різночасових публікацій та фондових матеріалів вперше запропоновано періодизацію землекористування у межах України на основі чітко визначених критеріїв; виокремлено 9 етапів, а в їхніх межах – періоди. Розкрито значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, розглянуто класифікаційні одиниці землекористування (типи і форми), подано визначення «еволюції землекористування» та характеристику чинників, що її зумовлюють. Висвітлено особливості використання земельних ресурсів України в різні історичні етапи та сутність різних землевпорядних реформ.
Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які цікавляться питаннями землекористування.

Паньків З. Землекористування в Карпатському регіоні України: теорія, історія та сучасний стан Монографія / З. Паньків. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 340 с.

У монографії розкрито теоретичні та методологічні положення дослідження землекористування, обґрунтовано систему чинників, що обумовлюють використання земельного фонду, здійснено історичну періодизацію використання земельного фонду в регіоні, розроблено класифікацію та систему ієрархічно підпорядкованих таксономічних одиниць районування землекористування, вдосконалено систему показників для зонування земельного фонду міст. На основі аналізу широкого спектру відомостей встановлена структура земельних угідь та виявлені відмінності у використанні земель в розрізі смуг землекористування, досліджено особливості розподілу земельних угідь за категоріями землекористувачів та напрямами використання.

Паньків З. П., Позняк С. П. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти північно-західного Передкарпаття. – Львів: Меркатор, 1998.- 132 с. 
Сучасні практики планування та реалізації заходів із пом’якшення наслідків, що стосуються ландшафтної сполученості (DTP3-314-2.3 проект SaveGREEN). [Текст] : монографія / С. Борлеа, М. Ністореску, А. Доба, Х. Мейєр, І. Достал, Ї. Єдлічка, А.-Т. Башта, Т. Ямелинець, М. Галайко, С. Матус, А. Павелко, З. Паньків, Ю. Андрейчук. – Львів: Дрогобич – Коло, 2022. – 172 с.
Теорія і практика генетичного ґрунтознавства = Theory and practice of genetic soil science : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. – Львів, 2023. – 242 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів. Значну увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, проблеми класифікації ґрунтів України та перспективи впровадження ґрунтової інформаційної системи.
Обґрунтовано заходи подолання негативних наслідків використання ґрунтового покриву. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування.
Для науковців, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться ґрунтами та історією ґрунтознавства.

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Земельні ресурси. Практикум / З. Паньків, Ю. Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 196 с.

У навчальному посібнику наведено класифікацію земель України за основним цільовим призначенням, діагностичні ознаки категорій земельних угідь та видів економічної діяльності, класифікацій категорії власників земельних ділянок і землекористувачів, проаналізовано правові положення набуття права власності на землю, форми власності і користування земельними ділянками, типи обмежень права власності та права користування земельними ділянками. Наведено методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, обрахування норм сплати земельного податку, відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розкрито повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі регулювання земельних відносин. У навчальному посібнику запропоновано практичні роботи для закріплення теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків опрацювання статистичних відомостей.

Для студентів географічних, біологічних, екологічних і землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів, а також буде корисним для працівників науково-дослідних установ і ґрунтознавців-практикантів.

 

Кирильчук А., Паньків З., І. Папіш І., О. Бонішко О. Курсові ат кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра : Навчально-методичні вказівки щодо написання та вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023.– 61 с.

У цій навчально-методичній праці викладено сучасний методологічний підхід до підготовки курсових та кваліфікаційних (бакалаврських і магістерських) робіт для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю освітньо-професійних програм: «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» і «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель».
Для студентів географів-ґрунтознавців географічних та природничих факультетів ЗВО
України.

Паньків З. Ґрунти України: навчально-методичний посібник / З. П. Паньків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. –112 с.

У навчально-методичному посібнику охарактеризовано географічні закономірності поширення ґрунтів у межах природних зон і гірських країн, наведено відомості про площі ґрунтів у їхніх межах, запропоновано практичні роботи, які дозволять закріпити теоретичний матеріал і формують навики самостійної дослідницької роботи.
Для студентів природничих спеціальностей.

Паньків З. Земельні ресурси. Навчальний посібник / З. Паньків. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.

У навчальному посібнику розкрито значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, розглянуто класифікаційні одиниці земельних ресурсів і земельних угідь. Висвітлено особливості сучасного стану та переважаючі напрямки використання земельних ресурсів світу та України. Проведено аналіз сучасного використання осушених і зрошених земель України та обгрунтовано напрямки їхнього раціонального використання. Проаналізовано особливості функціонування ринку купівлі- продажу та оренди землі, наведено основні напрямки охорони земельних ресурсів України.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів і коледжів природничих спеціальностей, а також науковцям і працівникам сфери регулювання земельних відносин.

Паньків З. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ”для студентів спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”/ З. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
Паньків З. Нормативна грошова оцінка земель в Україні : навчальний посібник / Паньків Зіновій, Ямелинець Тарас. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 344 с.

Викладено теоретико-методологічні основи оцінки земель, положення природно-сільськогосподарського районування території під час земельно-оціночних робіт, методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського та несільськогосподарського при- значення, населених пунктів.
Для студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-V рівнів акредитації, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців і практиків у сфері регулювання земельних відносин, власників землі та землекористувачів.

Паньків З. П. Економічна оцінка земель: навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт /З. П. Паньків, М. Г. Кіт. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 38 с.
Паньків З. П. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Кадастр природних ресурсів”для студентів спеціальності  “Екологія та охорона навколишнього середовища” / З. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.
Паньків З., Кирильчук А., Яворська А. Кадастр природних русурсів: навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 204 с.

У посібнику розглянуто сучасну нормативно-правову базу кадастрів природних ресурсів, досягнення науки та практики організації і ведення кадастрів природних ресурсів, методичні особливості ведення окремих галузевих кадастрів, економічну оцінку окремих природних ресурсів.

Паньків З.П., Кіт М.Г. Економічна оцінка земель. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Земельний кадастр». 2005. – 38 с.
Паньків З. П., Ілясевич О. Р, Малик  С. З. Новоутворення заліза у ґрунтах Львівської області. // Вісник ЛНУ. Серія географічна. – 2017. Випуск 51. – С. 256–266.
Паньків З. П., Малик С. З. Географія та генеза буроземно-підзолистих ґрунтів (Gleyic Cambisols) Прибескидського Передкарпаття. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – – № 2. – С. 26–31.
Паньків З. П., Малик С. З. Ґрунтові новоутворення – як діагностичний критерій ґрунтотворних процесів у буроземно-підзолистих глейових ґрунтах Пригорганського Передкарпаття. // Вісник Одеського національного університету. Серія географічні та геологічні науки. Том 24. Випуск 1(34). – 2019. – С. 108–118.