Бібліотека

Перелік публікацій: Наконечний Ю. І.

Наконечний Ю. І. Ґрунти заплави ріки Західний Буг : монографія / Ю. І. Наконечний, С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 220 с.
Теорія і практика генетичного ґрунтознавства = Theory and practice of genetic soil science : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. – Львів, 2023. – 242 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів. Значну увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, проблеми класифікації ґрунтів України та перспективи впровадження ґрунтової інформаційної системи.
Обґрунтовано заходи подолання негативних наслідків використання ґрунтового покриву. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування.
Для науковців, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться ґрунтами та історією ґрунтознавства.

Ерозієзнавство: методичні вказівки / уклав Наконечний Ю. І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 35 с.

Методичні вказівки укладено згідно з навчальною програмою для студентів географічного факультету спеціальності 103 – Науки про Землю. Його метою є формування у студентів знань із основ ерозієзнавства, його методології, факторів виникнення ерозії ґрунтів, протиерозійних заходів, раціонального використання земельних ресурсів ерозійно-небезпечних територій.

Методичні вказівки ознайомлять студентів із структурою курсу. Подана програма лекцій, перелік запитань для самоконтролю, список рекомендованої літератури до кожної теми, а також тестові питання на залік.

Земельні ресурси. Практикум / З. Паньків, Ю. Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 196 с.

У навчальному посібнику наведено класифікацію земель України за основним цільовим призначенням, діагностичні ознаки категорій земельних угідь та видів економічної діяльності, класифікацій категорії власників земельних ділянок і землекористувачів, проаналізовано правові положення набуття права власності на землю, форми власності і користування земельними ділянками, типи обмежень права власності та права користування земельними ділянками. Наведено методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, обрахування норм сплати земельного податку, відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розкрито повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі регулювання земельних відносин. У навчальному посібнику запропоновано практичні роботи для закріплення теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків опрацювання статистичних відомостей.

Для студентів географічних, біологічних, екологічних і землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів, а також буде корисним для працівників науково-дослідних установ і ґрунтознавців-практикантів.

 

Кирильчук Андрій, Наконечний Юрій. Методологія та організація досліджень в науках про Землю : навчальний посібник / Кирильчук Андрій, Наконечний Юрій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 496 с.

У навчально-методичному посібнику представлено теоретичні студії та практичні розробки для освоєння здобувачами загальних принципів, форм та методів проведення сучасних наукових досліджень. Розкривається зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та філософський рівні методології.
Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. Здобувачі ознайомлюються із системою організації науково-пізнавальної діяльності, наукою як соціальним інститутом, системою підготовки й атестації наукових кадрів. Висвітлюються формулювання наукової проблеми, визначення актуальності, мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження: пошук наукової інформації, проблема інтерпретації даних, джерела вторинної наукової інформації, загальнонаукові методи опрацювання інформації, правила оформлення та посилання на наукові джерела. Вивчаються види кваліфікаційних робіт, методика їх підготовки, оформлення та захисту. Особлива увагу приділяється питанню академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень та публікації їх результатів.
Для студентів природничих спеціальностей.

Морфологія ґрунтів: методичні вказівки / уклав Наконечний Ю. І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 53 с.

Методичні вказівки укладено згідно з навчальною програмою для студентів географічного факультету спеціальності 103 – Науки про Землю.
Її метою є формування у студентів знань про основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів, критерії їхнього виділення та класифікації, а також ознайомлення з підходами до морфологічного опису ґрунтів у Світі.
Метою курсу є оволодіння студентами теоретичних знань з наступним закріпленням їх на практичних  роботах з питань вивчення морфологічних ознак і властивостей ґрунтового профілю та подальшого їхнього
застосування при польових дослідженнях ґрунтів. Методичні вказівки ознайомлять студентів із структурою курсу. Подана програма лекцій, перелік запитань для самоконтролю, список рекомендованої літератури до кожної теми, а також тестові завдання на іспит.

Наконечний Ю. І. Бонітування ґрунтів: навчально-методичний посібник / Ю. І.Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 80 с.

Розглянуто основні принципи, критерії та широкий спектр методичних і практичних рекомендацій для проведення бонітування ґрунтів. Викладено методи загального бонітування ґрунтів, бонітування стосовно різних сільськогосподарських культур і земельних угідь, а також етапів робіт і порядку їх проведення.
Для студентів і аспірантів географічних, біологічних та агрономічних факультетів вищих навчальних закладів, а також буде корисним для працівників науково-дослідних закладів і ґрунтознавців практикантів.

Наконечний Ю. І. Практикум з ґрунтознавства і географії ґрунтів: навчальний посібник / Ю. І. Наконечний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 374 с.

Розглянуто широкий спектр методичних і практичних рекомендацій та різноманітних методів лабораторно-аналітичного вивчення властивостей ґрунтів. Особливу увагу приділено вивченню фізичних властивостей та гумусового стану ґрунтів. Розглянуто загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, принципи ґрунтово-географічного і агроґрунтового районування. Подано характеристику умов ґрунтотворення, склад і властивості найпоширеніших ґрунтів світу.
Для студентів і аспірантів географічних, біологічних і агрономічних факультетів вищих навчальних закладів, а також буде корисним для працівників науководослідних закладів і ґрунтознавців-практикантів.

Войтків П. С., Наконечний Ю. І. Фізико-хімічні властивості буроземів (cambisols) букових пралісів Широколужанського ПОНДВ Карпатського біосферного заповідника / Войтків П. С., Наконечний Ю. І., Мороз Г. Б. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : географічні науки. – Випуск 11. – 2019. – С. 88–94.
Наконечний Ю. І., Войтків П. С. Морфологічні особливості ґрунтів заплави ріки Стрий у межах гірської частини Українських Карпат. Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки. 2021. Т. 2. Вип. 2. С. 46–53.
Войтків П. С., Наконечний Ю. І. Буроземи (Сambisols) Ужанського національного природного парку. Scientific Collection «InterConf», (96): with the Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (January 26-28, 2022). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2022. Р. 751-760.
Наконечний Ю.І., Войтків П.С., Абрамчук В.Я. Придатність ґрунтів Золочівського району Львівської області для вирощування зернових культур. Scientific Collection “InterConf”, (121): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization» (19-20.08.2022). Umeå, Sweden: Mondial, 2022. P. 285‒300.