Бібліотека

Перелік публікацій: Муха Б. П.

Муха Б. П. Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар: формування, розвиток, наукові надбання: моногр. Л. : Укр. акад. друкарства, вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2010. – 126 с.

Викладений короткий огляд історії та діяльності Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару спрямований на фіксацію шляху його розвитку та перелік основних здобутків, тобто є своєрідним етапним звітом.

Географічні стаціонари повинні працювати, забезпечувати розвиток географічних знань, забезпечувати підготовку спеціалістів, які таки допомогли суспільству оволодіти знаннями про функціонування природи.

У створенні таких інституцій – шлях до розвитку географії науки найдавнішої, що й досі супроводжує життя людей і буде їм потрібною завжди.

 

Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дистанційні дослідження Землі. ­– Навч. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 712 с.

Розглянуто способи реєстрації та методи виокремлення потрібної інформації, можливості її перетворення до виду, придатного для інтерпретації. Показано основи дешифрування та вимірювань на знімках. Подано також методи первинного опрацювання й читання знімків, їхнього використання в географічних та споріднених з ними галузях просторових досліджень.

Для спеціалістів з інтерпретації даних дистанційного зондування Землі, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів України.

Байрак Г.Р., Муха Б.П. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних і самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування Землі» Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 35 с.

Подана програма курсу «Дистанційне зондування Землі», завдання для практичних і самостійних робіт, теми рефератів, література з курсу, а також примірник тестів для діагностики якості знань студентів.
Рекомендовано для студентів географічних факультетів ВНЗ України.

Муха Б. П. Ландшафтна структура / Б. П. Муха, Б. І. Яворський / Біосферний резерват “Розточчя”.– Львів, ЗУКЦ, 2015. – С. 68–78.
Муха Б. П., Булавенко І. Г., Мельничук М. Випаровування в Українському Розточчі (за матеріалами Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару) / Б. П. Муха, І. Г. Булавенко, М. Мельничук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2014. – Вип. 48. – С. 117 – 124.
Jerzy Boryczka, Bohdan Mucha, Maria Stopa-Boryczka, Jolanta Wawer, The Influence of the North Atlantic Oscillations (NAO) on the Climate of Warsaw and Lwiw. // Miscellanea Geografica, Vol. 12, 2006, Warszawa, 2006. pp. 43-53.
I. Kruhlov, B. Mukha and B. Senchyna Natural Geoecosystems of the Upper Dnister Basin
Муха Б. П. Особливості температури повітря у фаціях терасованого днища долини ріки Прут в межах Чорногірського географічного стаціонару / Б. П., Муха , П. М Шубер , І. Г. Булавенко // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячені 130-річчюгеографії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – Том 2. – С. 18–21.
Mucha B. Badania krajobrazu na Stacii Wydzialu Geografii Uniwersytetu Lwowskiego na Roztoczu Poludniowym / Bohdan Mucha // Srodowisko przyrodnicze jako przedmiot badan interdyscyplinarnych: teoria i praktyka- Ogolnopolska konferencja naukowa z udzialem gosci zagranicznych. Busko Zdroj- Pinczow, 2 – 4. 06.2005 r. Kielcy 2005. – S. 138-139.