Бібліотека

Перелік публікацій: Майкова С. В.

Майкова С.В., Маслійчук О.Б., Вівчарук О.В. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Харчові технології у закладах готельно-ресторанного господарства» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 53 с.
Методичні вказівки для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 38 с.

У методичних вказівках висвітлюються питання підготовки та захисту кваліфікаційних робіт на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для отримання освітнього ступеня «магістр». Розглянуто весь процес – від вибору теми дослідження до публічного захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією, подано порядок підготовки до написання кваліфікаційної роботи, наведено вимоги щодо її структури, обсягу та оформлення. Чітко окреслено послідовність оформлення та подання необхідних документів, що додаються до роботи.