Бібліотека

Перелік публікацій: Лозинський Р. М.

Potencjał turystyczny Ukrainy Zachodniej / [red. nauk. Andrzej Jagusiewicz ; zespół aut. R. Szczeciński et al.] ; Instytut Turystyki w Warszawie. Narodowy Instytut im. Iwana Franko we Lwowie. Uniwersytet Turystyki, Gospodarki i Prawa w Kijowie. – Warszawa : Instytut Turystyki, 2005. – 263 s.
Лозинський Р. М. Географія мов в Україні. Навч. посібн. / Роман Лозинський. – Львів: Вид-во “ЛІГА Львів”, 2012. – 146 с.

У навчальному посібнику проаналізовано теоретичні та прикладі питання мовної географії в Україні: теоретичні засади географічного дослідження мовної проблематики, джерела географічного дослідження мовної ситуації, історико-географічні особливості розвитку мовної ситуації в Україні, мовний склад населення сучасної України, етномовні процеси, територіальні особливості мовного простору України, тенденції та проблеми мовної ситуації в Україні, мовну політику в Україні та шляхи її оптимізації. Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів України.

Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) : моногр. / Роман Лозинський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 358 с.

Досліджено динаміку етнічного складу населення Львова від часу заснування міста й до сьогодення. Етнічний склад проаналізовано в контексті суспільного розвитку Галичини. Простежено вплив різних факторів на формування та динаміку етнічного складу, а також зміну їхньої важливості залежно від історичних періодів та функцій, які виконувало місто в місцевій системі розселення. Значну увагу приділено динаміці кількості головних етнічних груп, що мешкали у Львові, етнічній мікрогеографії міста, етнічним особливостям соціальної структури населення, проблемам адаптації міґрантів різного етносоціального походження до умов життя у місті, особливостям розвитку реґіональної системи розселення, зокрема, процесу урбанізації населення.
Для наукових працівників, студентів, усіх, кого цікавить історія та географія Львова й Галичини.

Лозинський Р. М. Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд) : моногр. / Роман Лозинський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 502 с.

Досліджено суспільно-географічні аспекти мовної ситуації в Україні. Проаналізовано історико-географічні особливості розвитку мовної ситуації в ХХ ст., сучасний мовний склад населення, етномовні процеси, територіальну організацію ентомовного простору. Охарактеризовано головні тенденції розвитку мовної ситуації та найважливіші мовні проблеми України на початку ХХІ ст. Подано пропозиції щодо вдосконалення державної мовної політики.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, державних службовців, усіх, хто цікавиться мовними проблемами в Україні.

Сучасні напрямки розвитку географії України: монографія / [за заг. редакцією проф. Лозинського Р. М.]. – Львів, 2022. – 367 с.

У монографії представлено наукові дослідження, що відображають сучасні напрямки розвитку географії України. Авторами є викладачі, аспіранти й здобувачі кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Публікації згруповано за розділами: історія географії та картографії, історична географія; українознавство і краєзнавство; політична географія і геополітика; урбаністика і просторове планування. Наукове видання присвячене 30-річчю кафедри географії України.

Для науковців, викладачів, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями географії України.
Матеріали надруковано в авторській редакції. Автори відповідають за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування джерел та посилання на них.

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Зубик А. І., Лозинський Р. М. Сучасна географічна освіта і наука: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів / Львів, 2022. 383 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до робочої програми курсу “Сучасна географічна освіта та наука”. Цей курс є одним із провідних у підготовці бакалаврів та магістрів зі спеціальностей “Середня освіта (географія)”, “Географія”, “Науки про Землю”. Він спрямований на ознайомлення студентів з особливостями організації наукового та
навчального процесу при підготовці географів за кордоном, розкриває особливості розвитку географії в інших країнах. Мета: надання методичної допомоги студентам у процесі підготування до лекційних, семінарських та практичних занять під час вивчення курсу, розвиток навичок самостійної роботи. Навчально-методичний посібник містить загальні відомості про курс, тезовий зміст курсу, рекомендовану літературу, типові
тести для іспиту.
©

Лозинський Р. М. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.
Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.
Зубик А. І. Проблеми суспільно-географічного дослідження української діаспори. / А. І. Зубик, Р. М. Лозинський. Всеукраїнська наукова конференція присвячена 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2015 р.С. 148–153.
Лозинський Р. М. Роль СЕМАТ у формуванні європейської системи просторового планування / Р. М. Лозинський, Г. М. Лабінська, В. М. Моргацький // Theoretical and scientific bases of development of scientific thought: abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Rome, 2021. PP. 189–194.
Зубик А. І. Опитування студентів як джерело інформації про вступ на географічні спеціальності (на прикладі Львівського національного університету імені Івана Франка). / А. І. Зубик, Р. М. Лозинський, В. І. Біланюк. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2018 р. С. 292–295.
Зубик А. І., Лозинський Р. М., Пінчук Х. І. Українські фестивалі Канади. / А. І. Зубик., Р. М. Лозинський, Х. І. Пінчук. Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Львів, 2017 р.- С. 95–104.