Бібліотека

Перелік публікацій: Лаврук М. М.

Лаврук М. М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження): Монографія. — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 288 с.

У монографії обгрунтовано концептуальні засади і методику етногеографічних досліджень — комплексного географічного вивчення етнічних спільнот. Гуцули — самобутня етнографічна група (субетнос) українців, разом з територією їхнього проживання, вперше розглядаються як єдиний соціальний етногєографічний комплекс – етногеографічний район, цілісність якого забезпечується геопросторовими і генетичними чинниками, історією розвитку, культурними зв’язками. Детально висвітлено основні види життєдіяльності гуцулів у другій половині XX століття — трудова, екістична, репродуктивна, споживча, а також їхня трансформація під впливом суспільних змін. Розкриваються основні проблеми і перспективи збереження самобутності гуцульського краю.
Для науковців-географів, етнологів, демографів, а також студентів, вчителів загальноосвітніх шкіл. Для всіх, хто цікавиться соціально-географічними й етнокультурними проблемами Карпатського регіону України.

Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.]; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків: Чайка, 2013. – 744 с.
Сучасні напрямки розвитку географії України: монографія / [за заг. редакцією проф. Лозинського Р. М.]. – Львів, 2022. – 367 с.

У монографії представлено наукові дослідження, що відображають сучасні напрямки розвитку географії України. Авторами є викладачі, аспіранти й здобувачі кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Публікації згруповано за розділами: історія географії та картографії, історична географія; українознавство і краєзнавство; політична географія і геополітика; урбаністика і просторове планування. Наукове видання присвячене 30-річчю кафедри географії України.

Для науковців, викладачів, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями географії України.
Матеріали надруковано в авторській редакції. Автори відповідають за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування джерел та посилання на них.

Лаврук М. М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів : навчально- методичний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.

У посібнику викладено методичні рекомендації щодо виконання різних видів навчальної роботи з дисципліни “Методика навчання географії”. Посібник містить програму, дидактичний матеріал для виконання практичних робіт, перелік тем і завдань для самостійної роботи студентів різних форм навчання, питання до модульного контролю та підсумкового іспиту, словник основних термінів і список базової та додаткової літератури.
Для студентів географічного факультету класичного університету.

Лаврук М. М. Методика науково-педагогічних досліджень : навчально-методичний посібник / М. М. Лаврук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 148 с.
Лаврук М.М. Загальна методика навчання географії: практичні роботи та індивідуальні дослідження студентів : навч. посібник / М. М. Лаврук. – Львів, 2023. – 144 с.

Викладено теоретичні засновки і методичні рекомендації щодо виконання різних видів практичних робіт з дисципліни «Загальна методика навчання географії» та проведення індивідуальних педагогічних досліджень. Подано програму, дидактичний матеріал для виконання практичних робіт, перелік тем для індивідуальної роботи студентів різних форм навчання, зміст самостійної роботи, критерії оцінювання навчальної праці студентів, тести до екзаменаційного контролю, а також список джерел, необхідних для формування професійної компетентності майбутніх педагогів у галузі географії.
Для студентів кваліфікаційного рівня «Бакалавр» класичного університету спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), вчителів загальноосвітніх шкіл.

Лаврук М.М. Загальна методика навчання географії: практичні роботи та індивідуальні дослідження студентів: Навчальний посібник – 2022. – 132 с.

Посібник містить програму, дидактичний матеріал для виконання практичних робіт, перелік тем для індивідуальної роботи студентів різних форм навчання, зміст самостійної роботи, критерії оцінювання навчальної праці студентів, тести до екзаменаційного контролю. Викладено теоретичні засновки і методичні рекомендації щодо виконання різних видів практичних робіт з дисципліни «Загальна методика навчання географії», наведено список джерел, необхідних для формування професійної компетентності майбутніх педагогів в галузі географії.
Для студентів географічного факультету класичного університету спеціальності 014.07 середня освіта (географія).

Лаврук М.М. Педагогічна практика : програма і методичні рекомендації / укладач: М.М. Лаврук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 55 с.

Методичний посібник розроблено на допомогу студентам і студенткам класичного університету денної та заочної форм навчання спеціальності 014. 07 Середня освіта (Географія) освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», які проходять педагогічну практику у закладах загальної середньої освіти. Брошура містить рекомендації щодо підготовки і проведення уроків та виховного заходу з географії, психолого-педагогічного спостереження і написання характеристики на клас, організування емпіричної частини науково-методичного дослідження, презентації результатів практики. У Додатках наведено зразки оформлення результатів основних видів педагогічної діяльності.
Для студентів і студенток освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», керівників практики від університету та закладів загальної середньої освіти, які є базами практики.

Лаврук М.М. Педагогічна та асистентська практика студентів-географів: навчально-методичний посібник / Укладач: М.М. Лаврук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 126 с.

Навчально-методичний посібник розроблено на допомогу студентам класичного університету денної та заочної форм навчання спеціальності «Географія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», які здобувають кваліфікацію фахівця «Вчитель географії, основ економіки. Географ. Викладач», а також керівникам практик, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, класним керівникам для спрямування, планування та організування успішного проходження педагогічної й асистентської практики.