Бібліотека

Перелік публікацій: Кузик С. П.

Кузик С. П. Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : навч. посібник. / С. П. Кузик, Л. І. Котик, І. В. Ванда. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 148 с.

Подано опис, структуру, розгорнуту програму, завдання семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю та тести, систему оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни)».
Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Кузик С. П., Мамчур О. І., Ванда І. В.. Географія світового господарства : навч. посібник / . – Львів : Львівський національний уніеврситет імені Івана Франка, 2014. – 312 с.
Кузик С.П. Основи менеджменту і маркетингу: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання). − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. − 52 с.
Кузик С., Борсук Ю. Економічна ефективність використання залізничних пасажирських маршрутів Західного регіону України. Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. 2017. № 36. С. 99–105.
Кузик С., Борсук Ю. Практичне використання геологістики в транспортній галузі Західного регіону України. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. № 52. С. 152–162.
Борсук Ю., Кузик С. Суспільно-географічні особливості зимових залізничних перевезень у межах України. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матеріали Міжнародного наукового онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів, 2022. С. 157–162.
Кузик С., Борсук Ю. Епістолярна спадщина визначних осіб як документальне джерело відтворення їхніх географічних мандрівок. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матер. ХІІІ Міжнар. наук. конф., м. Львів, 27–29 вересня 2019 р. Львів, 2019. С. 294–297.
Кузик С., Борсук Ю. Значення транспорту Львова у розвитку міжнародного туризму. Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 16–17 травня 2019 р., Тернопіль, 2019. С. 310–313.
Кузик С., Борсук Ю. Суспільно-географічні аспекти формування агротуристичних кластерів (на прикладі Львівської області). Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985), Україна, м. Львів, 20 травня 2021 року. Львів, 2021. С. 225–239.
Кузик С., Кузик П., Борсук Ю. Актуальні тенденції розвитку міжнародного туризму. Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 10 травня 2018 року. Львів, 2018. С. 324–334.