Бібліотека

Перелік публікацій: Койнова І. Б.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Койнова І. Б., Головатий М. В. Екологічний паспорт території: теорія та практика : монографія / І. Б. Койнова, М. В. Головатий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 160 с.

У монографії розкриті теоретико-методологічні основи ство­рення екологічного паспорта територій. Охарактеризовані види екологічних паспортів, методи наповнення їх інформацією та можливості їхнього використання у еколого-географічних дослідженнях. Де­тально викладений алгоритм створення екологічного паспорта, наведена структура типового екологічного паспорта та рекомендації щодо збору інформації для бальнеологічного курорту, як багатофункціональної тери­торії. На прикладі заповненого екологічного паспорта міста Трускавець зроблений детальний еколого-географічний аналіз бальнеологічного ку­рорту. Розкрите практичне значення та необхідність проведення екологічної паспортизації не тільки небезпечних об’єктів, але й інших територій, що потребують особливої уваги.

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Койнова І.Б., Рожко І.М. Методичні вказівки для виконання магістерських робіт у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 “Географія”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 45 с.

У методичних вказівках викладено обов’язкові вимоги та методологічні підходи написання та підготовки до захисту магістерських робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 “Географія”.
Для студентів географічних та природничих факультетів ЗВО України.

Койнова І.Б., Рожко І.М. Методичні вказівки для написання дипломних робіт студентами спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації “Менеджмент природоохоронної діяльності” – Львів, 2002. – 26 с.
Койнова І.Б., Рожко І.М. Методичні вказівки для підготовки та виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 106 “Географія”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 37 с.

У методичних вказівках викладено послідовність виконання, обов’язкові вимоги та методичні підходи до підготовки та написання курсових робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 106 “Географія”.
Для студентів географічних та природничих факультетів ЗВО України.

Койнова І.Б., Рожко І.М., Блажко Н.Б., Сенчина Б.В. Методичні рекомендації для екологічного розділу комплексної практики студентів І курсу географічного факультету спеціальності «106 Географія» в онлайн режимі. – Львів, 2021. – с. 57.
Койнова І.Б., Рожко І.М., Блажко Н.Б., Сенчина Б.В. Методичні рекомендації для екологічного розділу комплексної практики студентів ІІ курсу географічного факультету спеціальності «014 Середня освіта. Географія» в онлайн режимі. – Львів, 2021. – с. 55.

У методичних рекомендаціях представлена робоча програма екологічного розділу комплексної фізико-економіко географічної практики студентів ІІ курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка спеціальності «014 Середня освіта. Географія», подані зміст, мета та завдання практики, вимоги до складання та захисту звіту, теоретичний матеріал для опрацювання, методику проведення екологічних досліджень, словник основних термінів, перелік запитань для самоконтролю, список рекомендованої літератури, додатки з прикладами оформлення звітних матеріалів.

Для студентів природничих факультетів ВНЗ України. Рекомендовано також для вчителів предметів природничого напряму та керівників екологічних гуртків.

Основи екології: навч.-метод. посібник (для студентів першого курсу географічного факультету) / М .Назарук, Б. Сенчина, І. Койнова, І. Рожко, Н. Блажко, П. Теліш, Ю. Жук. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2018. – 98 с.
Койнова І. Б. Роль неформальної екологічної освіти у збалансованому розвитку природо-заповідних територій / І. Б. Койнова // Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : зб. тез доповідей I Міжнародної Інтернет-конференції (м. Харків, 26 лютого 2021 року). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – С. 75-79.