Бібліотека

Перелік публікацій: Ковальчук І. П.

Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії: монографія. – Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.; за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

За результатами геоекологічних досліджень створено ГІС комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська” та оцінено стан її природно-історичного середовища. Проаналізовано розміщення, інтенсивності прояву та потенціалу розвитку небезпечних екзогенних процесів, оцінено ризик руйнування історичних об’єктів, обґрунтовано систему заходів, спрямованих на збереження пам’ятки природи. Для геофізиків, географів, екологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів природничих спеціальностей.

Пилипович О. Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра: Монографія / О. В. Пилипович, І. П. Ковальчук; за науковою редакцією І. П. Ковальчука. – Львів- Київ: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 284 с.

Висвітлено концептуальні засади геоекологічних досліджень річково-басейнових систем. Здійснено аналіз умов і чинників формування геоекологічної ситуації у басейні верхнього Дністра. Охарактеризовано результати багаторічних досліджень розвитку, функціонування і змін стану річково-басейнових систем верхнього Дністра під впливом природних та антропогенних чинників. За результатами власних польових, картометричних і лабораторних досліджень оціне­но вплив діяльності людини на геоекологічну ситуацію модельних басейнових систем. Із застосу­ванням ГІС-технологій створено нові комп’ютерно-картографічні моделі досліджуваних басейнів, сформовано інформаційну базу даних, яка відображає стан басейнових систем, масштаби впливу на них природних та антропогенних чинників і геоекологічні наслідки природокористування. Обґрунтовано комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію геоекологічного стану річково- басейнових систем та підвищення ефективності використання природних ресурсів.

Для географів, геоекологів, землевпорядників, краєзнавців, викладачів і студентів, працівників сфери моніторингу навколишнього середовища і державного управління при­родокористуванням та охороною природи.

Ковальчук І. Професор Петро Цись: внесок у розвиток української геоморфології / І. Ковальчук // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Випуск 2 (10). – С. 7-12.
Ковальчук І., Мкртчян О. Автоматизована екологічна класифікація елементів рельєфу та її застосування для вивчення річково-долинних ландшафтів // Вісн. Львівс. ун-ту. Серія геогр. – 2008. – Вип. 35. – С. 159-164.