Бібліотека

Перелік публікацій: Гаськевич В. Г.

Гаськевич В. Г. Ґрунти Надсянської рівнини: монографія / О. Луцишин, В. Гаськевич. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 368 с. Серія “Ґрунти України”.

Висвітлено результати досліджень морфологічних, фізичних, фізико-хімічних, хімічних властивостей мінеральних ґрунтів, виконано їхнє порівняння за літологічним складом і напрямом використання. Проаналізовано генезу ґрунтів, їхнє географічне поширення в межах Надсянської рівнини. Встановлено основні типи і види деградаційних процесів у ґрунтах. Визначено їхню територіальну приуроченість у межах Надсянської рівнини. Запропоновано картосхеми розміщення домінуючих видів деградаційних процесів у ґрунтах і агроекологічної оцінки за ґрунтово-екологічним індексом.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, географії ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Гаськевич В. Г. Торфові ґрунти Малого Полісся: монографія / М. В. Нецик, В. Г. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 198 с.

У монографії викладено результати ґрунтово-географічних досліджень торфових ґрунтів Малого Полісся. Висвітлено ґенезу, природні чинники, що зумовлюють формування торфових ґрунтів та їхню географію. Досліджено зміни, яких зазнали ґрунти внаслідок осушення, сільськогосподарського використання та розвитку деградаційних процесів, зокрема пірогенної деградації. Встановлено, що осушення та інтенсивне сільськогосподарське використання торфових ґрунтів спричинили прискорену мінералізацію органогенних горизонтів, їхнє ущільнення та зменшення загальної потужності торфу. Виявлено зміни морфологічних особливостей, фізичних, фізико-хімічних властивостей, валового хімічного та мінералогічного складу торфових ґрунтів та пірогенних утворень.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, сільського господарства, водного господарства, меліорації ґрунтів, земельного кадастру, екології, охорони природи, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Гаськевич В. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія / Н. Павлюк, В. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.

В монографії подано результати географо-екологічних досліджень ясносірих та сірих лісових ґрунтів Опілля. Вивчено просторові зміни морфологічних, фізичних, фізико-хімічних, хімічних властивостей ґрунтів, трансформацію властивостей ґрунтів під дією сільськогосподарського використання та деградаційних процесів. Встановлено, що фаціальні особливості чинників ґрунтотворення в межах природних районів Опілля зумовили просторові зміни таких властивостей досліджуваних ґрунтів: морфологічних ознак, гранулометричного складу, гумусового стану, валового хімічного складу. Тривале сільськогосподарське використання сірих лісових ґрунтів Опілля супроводжується трансформацією будови профілю і морфологічних ознак, структурно-агрегатного стану, загальних фізичних властивостей, кількості і якості гумусу, кислотно-основних властивостей, складу ввібраних катіонів. За результатами досліджень, фізична деградація ґрунтів Опілля спричинила зменшення потужності гумусових горизонтів, вмісту гумусу, ущільнення, знеструктурення. Деградаційні процеси знижують родючість ґрунтів, зменшують їхнє екологічне і біосферне значення. Подано рекомендації щодо оптимізації використання сірих лісових ґрунтів Опілля.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, меліорації ґрунтів, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Ґрунти Львівської області / за ред. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходів із запобігання їм та подолання негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативноправового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості.
Для науковців, спеціалістів органів державного управління і агрофірм, ґрунтокористувачів, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться станом ґрунтового покриву Львівщини та вболіває за наші ґрунти.

Лемега Надія. Процеси деградації у ґрунтах Львівської області : монографія / Надія Лемега, Володимир Гаськевич. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 480 с. – (Серія “Ґрунти України”).

У монографії вперше подано результати комплексного дослідження генетико-географічних особливостей деградації ґрунтів Львівської області, встановлено типи і види деградації ґрунтів, схарактеризовано їхню географію, проведено ґрунтово-деградаційне районування території області з виділенням відповідних таксономічних рівнів.
Також удосконалено теоретико-методичні та методологічні основи дослідження особливостей генетико-географічної деградації ґрунтів на рівні області, хронологічну періодизацію ґрунтово-деградаційних досліджень області, підходи регіональної діагностики та оцінки деградаційних процесів. Одержані результати необхідні для оптимізації сільськогосподарського та природоохоронного використання ґрунтів, комплексної екологічної оцінки ґрунтів області, вивчення динаміки деградаційних процесів з метою моніторингу ґрунтів, проведення бонітетної, грошової і ґрунтово-екологічної оцінки.
Для фахівців у галузі ґрунтознавства, сільського господарства, охорони природи, земельного кадастру, наукових працівників, аспірантів, студентів.

Теорія і практика генетичного ґрунтознавства = Theory and practice of genetic soil science : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. – Львів, 2023. – 242 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів. Значну увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, проблеми класифікації ґрунтів України та перспективи впровадження ґрунтової інформаційної системи.
Обґрунтовано заходи подолання негативних наслідків використання ґрунтового покриву. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування.
Для науковців, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться ґрунтами та історією ґрунтознавства.

Гаськевич В. Г., Папіш І. Я., Телегуз О. Г. Фізика ґрунтів. Лабораторний практикум /Навчальний посібник/ В. Г. Гаськевич., І. Я. Папіш, О. Г. Телегуз – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 170 с.

Розглянуто методичні основи проведення польових та лабораторних досліджень ґрунтів. Висвітлено методики та техніку виконання лабораторних аналізів з фізики ґрунтів.
Для студентів географічних, геологічних, біологічних, екологічних та інших природничих спеціальностей, агрономічних, землевпорядних спеціальностей аграрних вузів.

Лабораторно-аналітичні роботи з ґрунтознавства / Укладачі: В. Гаськевич, Г. Підвальна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 96 с.