Бібліотека

Перелік публікацій: Чайка І. М.

Удуд І.Р. Чайка І.М. Актуальні проблеми у готельному і ресторанному бізнесі. Методичні вказівки для виконання практичних (семінарських) робіт для студентів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / І.Р.Удуд., І.М. Чайка І.М. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2023. – 37 c.

Методичні вказівки містять короткий опис курсу, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику та завдання практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, питання із самоконтролю із курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності Готельно-ресторанна справа.

Чайка І., Гудзеляк  І. Картографування сільського розселення України у національній географії // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900‒1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 140‒144.