Бібліотека

Перелік публікацій: Бонішко О. С.

Бонішко О. С. Спектрофотометрія платинідів Спектрофотометрія платинідів / О. С. Бонішко, О. І. Соловей-Вандерстен Модюї Ларів, М. В. Ридчук [та ін.] / ред. Т.Я. Врублевська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 398 с.

Монографія ґрунтується на наукових дослідженнях дисертаційних робіт, в якій описано перспективність використання в аналітичній хімії платинідів органічних реагентів різної природи як нових реагентів для спектрофотометричного їх визначення в інтерметалідах,
конденсатах, концентратах, матеріалах для гістохімічних досліджень. Вивчено особливості взаємодії іонів Ru(II,III,IV), Os(IV), Ir(IV), Pt(IV) з трифенілметановими і азобарвниками, тироном та флавоноїдів у присутності платинідів (Os(IV), Rh(IV), Pt(IV)). Уперше визначено існування відповідних комплексних сполук, досліджено особливості комплексоутворення, а розроблені методики оцінено за їх селективністю та правильністю їх визначення. Окремий розділ присвячений стану іонів платинідів у водних розчинах, можливість їх вилучення, стабілізації та реєстрації спектрів світлопоглинання їхніх комплексів за спектральними характеристиками. Особливу увагу приділено механізму реакцій осмію та рутенію з реагентами, який вивчений методами спектрофотометрії, ІЧ-спектроскопії, вольтамперометрії, потенціометрії, електрофорезу.

Дана монографія може бути корисною для наукових співробітників, дослідників та студентів хімічної спеціальності.

Теорія і практика генетичного ґрунтознавства = Theory and practice of genetic soil science : колективна монографія / за ред. З. П. Паньківа. – Львів, 2023. – 242 с.

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів. Значну увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів у ґрунтах, проблеми класифікації ґрунтів України та перспективи впровадження ґрунтової інформаційної системи.
Обґрунтовано заходи подолання негативних наслідків використання ґрунтового покриву. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування.
Для науковців, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться ґрунтами та історією ґрунтознавства.

Бонішко О. С. Лабораторний практикум з хімії сфер Землі [Електронний ресурс] / О.С.Бонішко // Львів: Видавн. центр ЛНУ. – 2018. – 165 с.
Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Кирильчук А. А. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум: навч. посібник / А. А. Кирильчук, О. С. Бонішко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 354 с.

Розглянуто головні напрями сучасної хімії ґрунтів як розділу ґрунтознавства: хімія ґрунтової маси, хімія ґрунтотворних процесів, хімічні основи родючості ґрунту та аналітична хімія ґрунтів. Викладено основні теоретичні положення хімії ґрунтів: елементний і фазовий (речовинний) склад ґрунтів; приведено фундаментальні закони іонного обміну та адсорбції; розглянуто формування кислотності та лужності ґрунтів.

Особливу увагу приділено вивченню складу і властивостей специфічних і неспецифічних органічних речовин у ґрунті, а також висвітлено гіпотези гуміфікації та органо-мінеральної взаємодії у ґрунтах. Проаналізовано питання, пов’язані з окисно-відновними процесами і режимами та буферною здатністю ґрунтів.

Розглянуто прикладні завдання хімії ґрунтів і питання їхньої охорони від хімічного забруднення. Подано широкий спектр методичних і практичних рекомендацій та різноманітних методів лабораторно-аналітичного вивчення ґрунтів.

Для студентів та аспірантів географічних, біологічних і агрономічних факультетів вищих навчальних закладів, а також ґрунтознавців-практикантів.

Кирильчук А., Паньків З., І. Папіш І., О. Бонішко О. Курсові ат кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра : Навчально-методичні вказівки щодо написання та вимоги до оформлення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023.– 61 с.

У цій навчально-методичній праці викладено сучасний методологічний підхід до підготовки курсових та кваліфікаційних (бакалаврських і магістерських) робіт для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю освітньо-професійних програм: «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель» і «Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель».
Для студентів географів-ґрунтознавців географічних та природничих факультетів ЗВО
України.