Масюк Юлія Олегівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Yuliya.Masyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • стратегічний менеджмент у невиробничій сфері;
  • менеджмент організацій;
  • маркетинг у сфері послуг;
  • івент-менеджмент, організація анімаційної діяльності;
  • інформаційні технології в туризмі.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

M. P. Malska The influence of global processes on the strategic development of festive tourism in Ukraine/ M. P. Malska, Y. O. Mashuk, O. P. Belanyuk // Menagement mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global nvironment: collective monograph/edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol./ ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA,2019. – Latvia, 2019. – P. 244–253.

Мандюк Н.Л., Масюк Ю.О., Білоус С.В. Менеджмент у туризмі: методичні рекомендації. – Львів 2019. – 50 с.

Статті та матеріали конференцій

Масюк Ю.О. Фестивальний туризм як новий напрям українського туризму / С.В. Білоус, Ю.О. Масюк, А.Б. Красько //Географія та туризм: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. проф. Стадника О.Г. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2019. – 252 с. – С. 160-164.

Масюк Ю.О. Засади розвитку культурно-пізнавального та фестивального туризму Львова / Білоус С., Масюк Ю., Красько А., Пурська І. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 27-29 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – 307 с. – С. 52-54.

Масюк Ю.О. Нові форми організації ресторанного сервісу в Україні / Ю.О. Масюк //Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 27-29 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – 307 с. – С. 159-163.

Masiuk Yu. Analysis of economical potential of Ukraine cities by the example of non-productive sector: investments, tourism and IT industry / Masiuk Yu, Hryshchuk A. // Archives of tourism, hospitality and sport science / Volume 1. Year 2018. – 152p. – P. 75-86.

Масюк Ю.О., Білоус С.В., Біланюк О.П. Деякі аспекти аналізу економічного потенціалу найбільших міст України на макрорівні / С.В. Білоус, Ю.О. Масюк, О.П. Біланюк//Вісник Одеського національного університету. Том 23. Випуск 6 (71). Серія «Економіка». – Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – 2018. – 208 с. – С. 28-31. ISSN 2304-0920.

Масюк Ю.О. Аналіз соціально-економічного розвитку та організації туристичної діяльності на території анексованого півострова Автономної Республіки Крим: проблеми, заходи, наслідки/Географія та туризм: Наук. Зб. /Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. Ред.) та ін.– К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – 194 с. – С. 147 – 162.

Масюк Ю.О. До проблем формування інституту управлінської діяльності в Україні на різних рівнях за сучасних умов/ Ю.О. Масюк, І.Й. Лесик //Актуальные проблемы физической культуры и спорта школьников и учащейся молодежи: сб. науч. ст. / Ю.О. Масюк, І.Й. Лесик// Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина, Упр. спорта и туризма Брест. облисполкома; под. общ. ред. А.А. Зданевича. – Брест: БрГУ, 2018. – 137 с. – С. 74-78.

Масюк Ю.О. Корпоративна соціальна відповідальність як нова форма ведення бізнесу за сучасних умов сталого розвитку економіки / Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 45. – Львів, 2018. – С. 321-330. ISSN 2078–4333.

Масюк Ю. О.  Сучасний підхід до розробки стратегій розвитку туризму в Україні / Ю. О. Масюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 126–131.

Масюк Ю.О. Впровадження зарубіжного досвіду стратегічного управління розвитком туризму: можливості та перспективи / М.П. Мальська, А.М. Грищук, Ю.О. Масюк // Економічний часопис-ХХІ: науковий журнал / Інститут суспільної трансформації; редкол.: Н.О. Матвійчук-Соскіна (гол. ред.) та ін. – Київ: ТОВ ВКП «СТ-друк», 2015. – № 155 (11-12).  – 150 с. – С. 78-81. [Міжнародні наукометричні бази даних: Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, C.E.E.O.L., INFOBASE INDEX, РИНЦ, ERIH PLUS].

Грищук А.М., Масюк Ю.О. До проблем визначення впливу розвитку туризму на національну економіку / А.М. Грищук, Ю.О. Масюк // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 21, № 1. – 310 с. – С. 26-33. [Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar (h-індекс – 9), Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor].

Масюк Ю.О. Необхідність формування моделі саморегулювальної організації у сфері туризму України: економічні та правові аспекти / Ю.О. Масюк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. № 34. – 387 с. – С. 282-291.

Масюк Ю.О. Формування диференційованих та диверсифікаційних рішень у стратегічній діяльності підприємств туристичної галузі / Ю.О. Масюк // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: зб. наук. ст. / МОНмолодьспорт України, Львів. інст. економіки і туризму; [редкол.: І.О. Бочан та ін.]. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – №. 8. – 388 с. – С. 91-97.

Масюк Ю.О. Аналіз сегментації ринку споживачів туристичних послуг підприємствами туристичної галузі: стратегічні аспекти / Ю.О. Масюк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. № 49. – 546 с. – С. 99-109.

Масюк Ю.О. Особливості розвитку придорожньої туристичної інфраструктури в Україні в сучасних умовах / Ю.О. Масюк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів:  ЛНУ ім. І. Франка, 2013.  – Вип. №42. – 385 с. – С. 250-257.

Масюк Ю.О. Аналіз тенденцій розвитку туристичної галузі України: стратегічні аспекти / Ю.О. Масюк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. № 48. – 601 с. – С. 549-557.

Масюк Ю.О. Особливості прийняття стратегічних інноваційних рішень туристичними фірмами в умовах конкуренції / Ю.О. Масюк // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький: ПВНЗ «Університет економіки та підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», 2012. – № 6 [16]. – 352 с. – С. 122-127.

Біографія

Народилася 1983 р. у м. Львові. 1990-2000 рр. – навчалась у Львівській середній школі №44 імені Т.Г. Шевченка. У 2000 р. вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій». Львівський національний університет імені Івана Франка закінчила у 2005 р. з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію магістр з менеджменту організацій. Працювала на посаді старшого лаборанта кафедри туризму, за сумісництвом асистентом з 2005 по 2006 рр.
У 2005-2009 рр. навчалась у аспірантурі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.03. – «Економіка та управління національним господарством».

У 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» натему «Стратегічне управління розвитком туризму в Україні» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка Грищук Анна Михайлівна).

Із 2006 р. і дотепер працює на посаді асистента кафедри туризму.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!