Замковий туризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Каднічанський Д. А.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРТ-21сдоцент Каднічанський Д. А.
ГРТ-22сЗавадовський Т. Б.

Опис курсу

Предмет «Замковий туризм» розроблений для фахової підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Туризм». У даному курсі висвітлюються питання теорії та історії мистецтва, особливості розвитку різних видів мистецтва України, використання мистецької спадщини в туризмі, організації і проведення культурно-пізнавальних турів, охорона і використання культурно-історичної спадщини, культурні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення, програми розвитку культурного туризму в Україні.

Цей навчальний курс має суто практичну спрямованість. Він розрахований на студентів старших курсів, що вже мають певну теоретичну базу в результаті вивчення комплексу спеціальних дисциплін: туристичні ресурси, ор­ганізація і економіка туризму, системи гостинності, осно­ви маркетингу і менеджменту. Методична побудова курсу передбачає обов’язкове практичне закріплення теоретич­ного матеріалу.

Після завершення цього курсу студент:
знатиме:

 •  загальні відомості, основні поняття, завдання та цілі замкового туризму;
 • оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при дослідженнях
  історико-культурних туристичних ресурсів;
 • чинники просування, удосконалення та розвитку замкового туризму;

вмітиме:

 • орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку замкового туризму;
 • критично осмислювати і аналізувати культурні події в Україні та світі;
 • проводити дослідження історико-культурних туристичних ресурсів;
 • збирати та обробляти інформацію;
 • систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та тенденції розвитку замкового туризму, самостійно аналізувати події та робити висновки.

Рекомендована література

Основна:

 1. Про охорону культурної спадщини: Закон України, 25 липня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – К., 2000. – № 39. – С. 333.
 2. Про туризм: Закон України, 15 вересня 1995 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1995.– № 31.– С. 241.
 3. Аніпко Н. П. Середньовічні замки і фортеці. Рекреаційно-туристське використання / Н.П. Аніпко // Краєзнавство, географія, туризм. – 2011. – № 20. – С. 15-18.
 4. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001. – 395 с.
 5. Білецька, І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні /І. М. Білецька // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. прць. –Київ : НАУ, 2011. – Вип.31. – С. 104-112.
 6. Жердьов А. Фортифікаційні споруди у системі об’єктів туристсько-рекреаційної діяльності / А. Жердьов, В. Притков // Географія та туризм. –2012. – Вип. 19. – С. 143-149.
 7. Каднічанський Д.А. Замковий туризм. Курс лекцій / Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с.
 8. Каднічанський Д. А. Стан та перспективи розвитку замкового туризму у Львівській області / Д. А. Каднічанський, Т. Б. Завадовський, М. Я. Каднічанська // Географія та туризм: Науковий збірник. – № 43. – Київ, 2018. – С. 73–82. (Copernicus)
 9. Каднічанський Д.А. Стан збереження та використання в туризмі замків та палаців Закарпатської області / Д.А. Каднічанський // III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów 20–21–22.10.2016 r.). – Люблін, 2016. – С. 30.
 10. Лесик О. В. Замки та монастирі України / О. В. Лесик. – Львів : Світ, 1993. – 173 с.;
 11.  Мацюк О. Я. Замки і фортеці Західної України. Мандрівки історичні. – Львів :Центр Європи, 1997. – 160 с.;
 12. Пламенецька О. Фортеці й замки в Україні / О. Пламенецька, В. Вечерський //Пам’ятки України. – 1996. – № 2. – С 13-25.
 13. Шикеринець В. В. Перспективи розвитку замкового туризму в Україні / В. В. Шикеринець // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. – 2012. – Вип. 3. – С. 92-96.

Додаткова:

 • Бокань В.А. Історія культури України: Навчальний посібник / В.А.Бокань,Л.П.Польовий. – К., 1998.
 • Історія української культури: в 5-ти томах / Гол.ред. Б.Є.Патон.
 • Логвин Г.Н. По Українi. Стародавні мистецькі пам’ятки / Г.Н.Логвин. – К.:Мистецтво, 1968. – 462 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Замковий туризм

Завантажити силабус