Замковий туризм (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Каднічанський Д. А.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРТ-21сдоцент Каднічанський Д. А.
ГРТ-22сЗавадовський Т. Б.

Опис курсу

Предмет «Замковий туризм» розроблений для фахової підготовки студентів-бакалаврів. У даному курсі висвітлюються питання вивчення історико-культурних ресурсів, організації і проведення замкових турів, охорона і використання історитко-культурної спадщини, культурні фортифікаційні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення, програми розвитку замкового туризму в Україні.
Даний навчальний курс має теоретичну і практичну спрямованість. Він розрахований на студентів других курсів, що вже мають певну теоретичну базу в результаті вивчення комплексу спеціальних дисциплін: туристичні ресурси, організація і економіка туризму, основи туризмознавства. Методична побудова курсу передбачає обов’язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
– загальні відомості, основні поняття, завдання та цілі замкового туризму;
– оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при дослідженнях історико-культурних туристичних ресурсів;
– чинники просування, удосконалення та розвитку замкового туризму;
вміти:
– вміти орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку замкового туризму;
– критично осмислювати і аналізувати культурні події в Україні та світі;
– проводити дослідження історико-культурних туристичних ресурсів;
– збирати та обробляти інформацію;
– систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та тенденції розвитку замкового туризму, самостійно аналізувати події та робити висновки.

Рекомендована література

Основна:

 • Про охорону культурної спадщини: Закон України, 25 липня 2000 року// Відомості Верховної Ради. – К., 2000. – № 39. – С. 333.
 • Про туризм: Закон України, 15 вересня 1995 року// Відомості Верховної Ради. – К., 1995.– № 31.– С. 241.
 • Аніпко Н. П. Середньовічні замки і фортеці. Рекреаційно-туристське використання / Н. П. Аніпко // Краєзнавство, географія, туризм. – 2011. – № 20. – С. 15-18.
 • Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001. – 395 с.
 • Білецька, І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні / І. М. Білецька // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. прць. – Київ : НАУ, 2011. – Вип.31. – С. 104-112.
 • Жердьов А. Фортифікаційні споруди у системі об’єктів туристсько-рекреаційної діяльності / А. Жердьов, В. Притков // Географія та туризм. –2012. – Вип. 19. – С. 143-149.
 • Каднічанський Д.А. Замковий туризм. Курс лекцій / Каднічанський Д.А., Завадовський Т.Б. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 126 с.
 • Каднічанський Д. А. Стан та перспективи розвитку замкового туризму у Львівській області / Д. А. Каднічанський, Т. Б. Завадовський, М. Я. Каднічанська // Географія та туризм: Науковий збірник. – № 43. – Київ, 2018. – С. 73–82. (Copernicus)
 • Каднічанський Д.А. Стан збереження та використання в туризмі замків та палаців Закарпатської області / Д.А. Каднічанський // III Międzynarodowa
 • Каднічанський Д. А. Мілітарний туризм: проблематика термінології та класифікації / Д. Каднічанський, М. Каднічанська // Матеріали ХІV Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 9 жовтня 2020 р.). – Львів, 2020. – С. 132–135.
 • Лесик О. В. Замки та монастирі України / О. В. Лесик. – Львів : Світ, 1993. – 173 с.;
 • Мацюк О. Я. Замки і фортеці Західної України. Мандрівки історичні. – Львів : Центр Європи, 1997. – 160 с.;
 • Пламенецька О. Фортеці й замки в Україні / О. Пламенецька, В. Вечерський // Пам’ятки України. – 1996. – № 2. – С 13-25.
 • Шикеринець В. В. Перспективи розвитку замкового туризму в Україні / В. В. Шикеринець // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. – – Вип. 3. – С. 92-96.

Додаткова:

 • Бокань В.А. Історія культури України: Навчальний посібник / В.А.Бокань, Л.П.Польовий. – К., 1998.
 • Історія української культури: в 5-ти томах / Гол.ред. Б.Є.Патон.
 • Логвин Г.Н. По Українi. Стародавні мистецькі пам’ятки / Г.Н.Логвин. – К.: Мистецтво, 1968. – 462 с.

Силабус: Замковий туризм. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус