Суспільно-просторові системи послуг (242 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Стецький В. В.ГрТМ-11с, ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-11сдоцент Стецький В. В.
ГрТМ-12сдоцент Стецький В. В.

Опис курсу

Метою «Суспільно-просторові системи сфери послуг» є засвоєння студентами геопросторових основ організації сфери послуг, факторів розвитку сфери послуг, закономірностей та механізмів функціонування сфери послуг, територіальної його організації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• загальні науково-теоретичні основи і положення сфери послуг ;
• основні методи і підходи суспільно-просторової оцінки організації сфери послуг ;
• системи чинників та їхній вплив на просторову організацію та формування сфери послуг;
• просторові основи і закономірності формування ринку туристичних послуг в Україні та регіонах світу;
• основні просторові таксономічні рівні просторової організації сфери послуг. (локальні, районі, обласні таксономічні одиниці сфери послуг, і т.д.).

Рекомендована література

  • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
  • Мальська М.П. Просторові системи сфери послуг (теорія, методологія, практика) монографія. – К.: Знання, 2009.
  • Охріменко А. Г. Національна туристична система : монографія / А. Г. Охріменко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 592 с.
  • Сосницька Я. С. Географія сфери обслуговування: Курс лекцій. націон. ун-т ім. Лесі Українки, – Луцьк: Східноєвроп 2019.–72 с.
  • Стецький В. Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економіко-географічні дослідження. – Львів: ЛОНМІО, 1998. – 112 с.
  • Стецький В. В. Територіальні освітні системи України / В. В. Стецький // Географія в інформаційному суспільстві. Том 4. – К. : Обрій, 2008. – С. 270–272.
  • Стецький В. Локальні освітні системи / В.В. Стецький. – Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Випуск 47. – 2014. – С. 265- 272.
  • Стецький В. Освітній простір, географія освіти // Українська географія: сучасні виклики. Зб.наукових праць у 3 томах. – К.: Прінт-Сервіс, 2016.- Т.1.- С. 208-210.
  • Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії / Шаблій О.І. – Львів, 2003.

Силабус: Силабус: Суспільно-просторові системи послуг. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус