Ринок рекреаційно-туристичних послуг (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Красько А. Б.ГрТМ-12с, ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-12сдоцент Красько А. Б.
ГрТМ-11сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Ринок туристичних послуг» є вивчення національного ринку туристичних послуг, приділивши значну увагу структурам і типології національних ринків як складових світового туристичного процесу, закономірностям їх формування, функціонування та територіальної організації.

Завдання курсу: ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом ринку туристичних послуг; засвоєння методичного інструментарію макрорегіонального дослідження ринку туристичних послуг, а також національного туристичного ринку; набуття навичок застосовувати
набуті теоретичні знання на практиці.

Після завершення цього курсу студент
знатиме:

 • понятійний апарат ринку туристичних послуг;
 • механізм та закономірності функціонування ринку туристичних послуг і територіальну організацію на різних ієрархічних рівнях;
 • структурно- типологічні ознаки туристичного ринку, принципи його сегментації;
  умови та чинники формування і територіальну організацію індустрії туризму як основу розвитку національного ринку туристичних послуг;
 • фактори, що впливають на попит та пропозиції в туризмі;
 • cтруктурно-логічну схему геопросторового дослідження туристичного ринку;
 • принципи ціноутворення туристичного продукту;
 • методику макрорегіональних досліджень туристичного ринку;
 • методику дослідження національного туристичного ринку;
 • умови та чинники формування попиту туристичного ринку;
 • класифікацію турів.
  вмітиме:
 • проводити сегментацію туристичного ринку за різними критеріями;
 • оцінювати вплив туристичної галузі на економіку регіону та країни;
 • проаналізувати розподіл і рух туристичних потоків у межах України та у світі;
 • проводити розрахунок собівартості туристичного продукту;
 • розробляти тури;
 • аналізувати ринок туристичних послуг; опрацьовувати законодавчі і нормативні акти, статистичну інформацію,навчальну літературу періодичних видань.

Рекомендована література

Основна:

 • Горіна Г.О. Світовий ринок туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / Г.О. Горіна ; ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2016. – 110 с.
 • Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні /Л. І. Гонтаржевська. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. –180 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: «Альтпрес», 2002.
 • Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування :підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К. :Знання, 2011. – 275 с.
 • Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник /М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, – 661с.
 • Мальська М.П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність/: М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, Н.М. Паньків: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.

Додаткова література:

 • Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с
 • Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / Кифяк В. Ф. – Чернівці : Книги – XXI, 2003. – 300 с.
 • Кравців В.С. Рекреаційне освоєння Карпат у контексті державних та регіональних інтересів // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України. – К., 1993.
 • Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Тетяна Іванівна Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. – 463 с.
 • Любіцева О.О. Потенціал рекреаційний // Екологічна енциклопедія: у 3 т. / редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. / О.О. Любіцева. – К.: – ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – Т. 3: О-Я. – С. 129-130.
 • Мальська М. П. Актуальні проблеми управління туристичною індустрією: навчальний посібник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2006. – 78 c.
 • Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та  організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
 • Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Український бестселер, 2015. – 364 с.
 • Міністерства культури і туризму України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  ww.mincult.gov.ua.
 • Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/СОТ. / С.Г. Осика, В.Т. П’ятницький, О.В. Оніщук та ін. – К.: УАЗТ, 2000. – 336 с.
 • Федорченко В. К. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек, М. П. Мальська та ін. / К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 368 с.
 • CompendiumofTourismStatistics. – 1994-1998. WTO. – Madrid, Spain, 2000. – 243 p.
 •  CompendiumofTourismStatistics. – 2000. WTO. – Madrid, Spain, 2001. – 230 p. 192. TourismHighlights, 2004: Preliminaryresults. – Madrid: WorldTourismOrganization, 2005. – 27 p.
 • TourismMarketTrends, 2006 / WorldTourismOrganization. – Madrid :UNWTO, 2007. – 20 p.
 •  UNWTO WorldTourismBarometer. – Madrid : UNWTO Publications. – 2018. – Vol. 6, № 1, January. – 12 p.