Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Монастирський В. Р.ГРТ-11с, ГРТ-12с
232доцент Монастирський В. Р.ГРТ-11с, ГРТ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРТ-11сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-12сдоцент Монастирський В. Р.
232ГРТ-11сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-12сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу» – є формування знань і навичок аналізу потенціалу рекреаційних комплексів світу та набуття практичних вмінь методів оцінки механізмів їх ефективного функціонування для формування програм підприємства.
Головними цілями вивчення дисципліни є формування у студентів знань про рекреаційні комплекси світу і України, та їх різновиди.

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:
– основні елементи, теоретичні основи формування та функціонування рекреаційних комплексів як складових господарського комплексу;
– рівні, структуру та фактори формування рекреаційних потреб;
– поняття рекреаційно-ресурсного потенціалу та його складові;
– теоретичні основи та основні схеми рекреаційного районування світу та України;
– особливості рекреаційних районів світу та України;
– основи рекреаційного природокористування.
Вміти:
– аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення різноманітних видів рекреаційної діяльності;
– проектувати найбільш ефективне використання рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону виходячи з його структури та наявних рекреаційних потреб;
– виявляти проблеми розвитку рекреаційних комплексів та розробляти проекти їх вирішення на основі знань про основні тенденції їх розвитку, рекреаційні потоки та принципи рекреаційного природокористування;
– давати розгорнуту характеристику рекреаційних районів світу та України.

Рекомендована література

Базова:

 • Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 343 с.
 • Монастирський В.Р. Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / В.Р. Монастирський // ННВК “АТБ”- Львів, 2022. – 200 с.
 • Монастирський В.Р., Біланюк О.П. Методичні вказівки до семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 24 «Сфера обслуговування», спеціальністю 242 «Туризм»). Вид. ПП «Арал». 2021. –  с. 50.
 • Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)”. Конспект лекцій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/pokolodna.htm.
 • Полчанінова І. Л.Рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / І. Л. Полчанінова, М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. –107 с.
 • Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. 336 с.

 Допоміжна:

 • Бейдик О.О. Рекреаційна географія : навч.-метод, комплекс дисципліни / О.О. Бейдик. – К.: Обрії, 2007. -96 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційна-туристські ресурси України / О.О. Бейдик. – К.: ВЦ КНУ, 2001. – 396 с
 • Дахно I.I. Країни світу : енциклоп. довідн. / І.І. Дахно. – К.: Мапа, 2004. – 606 с
 • Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник / І.А. Дубович. – Л.: Ліга-прес, 2005. – 819 с
 • Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. – К.: ЦНД, 2007. – 223 с
 • Крачило Н.П. Географія туризму / Н.П. Крачило. – К.: Вища пік., 1987. – 208 с
 • Кузик С. Економічна і соціальна географія Америки / С. Кузик, М. Книш. – Л.: ЛНУ, 1999. – 299 с
 • Лесин О.В. Замки та монастирі України / О.В. Лесик. – Л.: Світ, 1993. – 174 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К.: Альтпрес, 2003. – 435 с.
 • Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 293 с. – (Вища освіта XXI століття).
 • Масляк П.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Лібра, 1996. – 397 с.
 • Масляк П.О. Географія Африки / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – К.: Стафед-2, 2000. – 159 с
 • Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. / І.В. Смаль. – Ніжин : НДПУ, 2004. – 105 с.
 • Стафійчук В.І. Рекреалогія / В.І. Стафійчук. – К.: Альтпрес, 2006. – 263 с.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н.В. Фоменко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 311 с.
 • Шаблій О. Основи загальної суспільної географії / О. Шаблій. – Л.: ЛНІ, 2003. – 443 с.

Силабус: Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус