Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Монастирський В. Р.ГРТ-11с, ГРТ-12с, ГРТ-13с
232доцент Монастирський В. Р.ГРТ-11с, ГРТ-12с, ГРТ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРТ-11сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-12сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-13сдоцент Монастирський В. Р.
216ГРТ-11сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-12сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-13сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» – є формування знань і навичок аналізу потенціалу рекреаційних комплексів світу та набуття практичних вмінь методів оцінки механізмів їх ефективного функціонування для формування програм підприємства.
Завдання вивчення дисципліни:

 • вивчити теоретичні основи формування та функціонування рекреаційних комплексів як складових господарського комплексу;
 • з’ясувати рівні, структуру та фактори формування рекреаційних потреб;
 • проаналізувати поняття, склад та структуру рекреаційно-ресурсного потенціалу;
 • вивчити теоретичні основи, основні схеми та характеристики рекреаційних районів світу та України;
 • ознайомитись з основами рекреаційного природокористування.

Предметом вивчення в дисципліні є територіальні рекреаційні комплекси як специфічні частини системи суспільних відносин, що становлять основу соціальної політики, спрямованої на відтворення здоров’я людини, і включають підприємства і заклади відпочинку, курорти, туристичні організації тощо.
В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні елементи, теоретичні основи формування та функціонування рекреаційних комплексів як складових господарського комплексу;
 • рівні, структуру та фактори формування рекреаційних потреб;
 • поняття рекреаційно-ресурсного потенціалу та його складові;
 • теоретичні основи та основні схеми рекреаційного районування світу та України;
 • особливості рекреаційних районів світу та України;
 • основи рекреаційного природокористування.

вміти:

 • аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення різноманітних видів рекреаційної діяльності;
 • проектувати найбільш ефективне використання рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону виходячи з його структури та наявних рекреаційних потреб;
 • виявляти проблеми розвитку рекреаційних комплексів та розробляти проекти їх вирішення на основі знань про основні тенденції х розвитку, рекреаційні потоки та принципи рекреаційного природокористування;
 • давати розгорнуту характеристику рекреаційних районів світу та України.

Рекомендована література

Базова:

 • Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 343с.
 • Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)”. Конспект лекцій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://tourlib.net/books_ukr/pokolodna.htm
 • Полчанінова І. Л. Рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / І. Л. Полчанінова, М. М.Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. –107с.
 • Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010, 336 с

Допоміжна:

 • Бейдик О.О. Рекреаційна географія : навч.-метод, комплекс дисципліни / О.О. Бейдик. – К.: Обрії, 2007. -96 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційна-туристські ресурси України / О.О. Бейдик. – К.: ВЦ КНУ, 2001. – 396 с
 • Дахно I.I. Країни світу : енциклоп. довідн. / І.І. Дахно. – К.: Мапа, 2004. – 606 с.
 • Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник / І.А. Дубович. – Л.: Ліга-прес, 2005. – 819 с.
 • Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. – К.: ЦНД, 2007. – 223 с.
 • Крачило Н.П. География туризма / Н.П. Крачило. – К.: Вища пік., 1987. – 208 с.
 • Кузик С. Економічна і соціальна географія Америки / С. Кузик, М. Книш. – Л.: ЛНУ, 1999. – 99 с.
 • Лебединский В.И. Геологические экскурсии по Крыму / В.И. Лебединский. – Симферополь :
  Таврия, 1976.- 142 с.
 • Лесин О.В. Замки та монастирі України / О.В. Лесик. – Л.: Світ, 1993. – 174 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К.: Альтпрес, 2003. – 435 с.
 • Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. :
  Знання, 2008. – 293 с. – (Вища освіта XXI століття).
 • Масляк П.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Лібра, 1996. – 397 с.
 • Масляк П.О. Географія Африки / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – К.: Стафед-2, 2000. – 159 с.
 • Мироненко Н.С. Рекреационная география / Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов. – М. : МГУ,
  1981, – 208 с.
 • Николаенко Д.В. Рекреационная география / Д.В. Николаенко. – М., 2001. – 321 с.
 • Преображенский B.C. География и отдых / B.C. Преображенский, Ю.А. Веденин. – М. : Знание,
  1971, -47 с.
 •  Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. / І.В. Смаль. – Ніжин : НДПУ,
  2004. – 105 с.
 • Стафійчук В.І. Рекреалогія / В.І. Стафійчук. – К.: Альтпрес, 2006. – 263 с.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н.В. Фоменко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 311 с.
 •  Шаблій О. Основи загальної суспільної географії / О. Шаблій. – Л.: ЛНІ, 2003. – 443 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу

Завантажити силабус