Регіональна фізична географія

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
64.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Костів Л. Я.ГрФ-31с, ГрФ-32с
664доцент Костів Л. Я.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГрФ-31сБуряник О. О.
ГрФ-32сБуряник О. О.
648ГрФ-31сБуряник О. О.
ГрФ-32сБуряник О. О.

Опис курсу

Опис курсу: Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб сформувати розуміння предметної сфери географії та розуміння професійної діяльності, здатність до пошуку інформації з різних джерел, самостійного опрацювання та критичного аналізу. Тому у курсі представлено як огляд концепцій комплексної
фізичної географії, так і процесів та інструментів, які потрібні для аналізу природних умови материків, океанів та їхніх регіонів, з’ясування критеріїв фізико-географічної диференціації, виявлення основних властивостивостей, що обумовлюють природну єдність та відмінність регіонів, досліджння основних екологічних проблем регіонів, наслідки антропогенного впливу на природні ландшафти.

Мета: вивчення нормативної дисципліни «Фізична географія материків і океанів» є формування у студентів системи знань про природу материків і океанів та їхніх регіонів; ознайомлення із літературними і картографічними джерелами з даного курсу; географічною номенклатурою; головними рисами тектоніки, геології, клімату, внутрішніх вод, ґрунтового покриву, рослинності, природних зон регіонів материків і океанів, з’ясування причини їхнього формування та закономірності розподілу.

Завдання: опанувати головні риси тектоніки, геології, клімату, внутрішніх вод, ґрунтового покриву, рослинності, природних зон, з’ясувати причини їхнього формування та закономірності розподілу; вивчити фізико-географічну диференціацію та з’ясувати її чинники; ознайомити з літературними і картографічними джерелами з фізичної географії регіонів; вивчити географічну номенклатуру;

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: пиродні особливості материків і океанів, критерії виокремлення та особливості фізико-географічних одиниць рівня субконтинентів, країн і областей, історію вивчення природи регіонів; тектоніку, геологію, рельєф, корисні копалини, клімат, внутрішні води, ґрунти, рослинність, природні зони, їхні головні риси та сучасний стан.

вміти: застосовувати знання з географії, теорії, парадигми, концепції для дослідження і виявлення подібних та відмінних рис природи материків, розкриття чинників формування їхньої природи, критеріїв регіоналізаії, причин територіальних відмінностей у розподілі властивостей компонентів та елементів, впливу природних умов на характер господарювання у різних регіонах, екологічних проблем; застосовувати інформаційні технології при вивченні природи материків і океанів, їхніх реніонів та географічної облонки в цілому самостійно досліджувати природно-географічні об’єкти, процеси, явища певних регіонів материків з використанням теорій, парадигм, концепцій, укладати покомпонентну та комплексну характеристику природи фізико-географічних країн та областей, виявляти подібні та відмінні риси їхньої природи, пояснити причини територіальних відмінностей у розподілі властивостей компонентів та елементів аналізувати склад і будову ландшафтів різних фізико-географічних зон материків, розкривати зв’язки між компонентами географічної оболонки у межах материків та фізико-географічних регіонів, робити науково виважені висновки, інтерпретувати результати дослідження і застосовувати їх у практиці.

Рекомендована література

Базова

 • Атлас вчителя. К. : Картографія, 2010. – 328 с.
 • Атлас мира. – ГУГК, 1981.
 • Географический атлас для учителей средней школы. – М.: ГУГК, 1985. – 259 с.
 • Физическая география материков и океанов / Под ред. А.М.Рябчикова. М.: Высш. шк., 1988. 590 с.
 • Власова Т. В.Физическая география материков (с прилегающими частями океанов): в 2 ч. М. : Просвещение, 1986. Ч. 1–2.
 • Костів Л.Я. Фізична географія материків і океанів. Африка : нав.-методичний посібник. Львів, 2017. – 184 с.
 • Регіональна фізична географія поверхні Землі / Д. Ковалишин, О. Волік, П. Демʼянчук та ін. Тернопіль, 2013. – 512 с.
 • Леонтьев O. K. Физическаягеография Мирового океана. М. : МГУ, 1982. 200 с

Допоміжна

 • Алексеева Н. Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М. : Геос, 2000.
 • Богданов Д.В. Региональная физическая география Мирового океана Л. : Гидрометеоиздат., 1985. – 312 с.
 • Власова Г.В. Физическая география материков. М.: Просвещение, 1976.
 • Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география материков и океанов, М. : Academia, 2005.
 • Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки: навч. посібник. К. : Вища школа, 1993. – 135 с.
 • Галай И. П., Жучкевич В. А., Рылюк Г. Я. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие: В 2 ч. Минск : Университетское, 1988.
 • Исаченко А. Г., Шляпников А. А. Природа мира. Ландшафты. М.: Мысль, 1989. 504 с.
 • Кукурудза С. І. Біогеографія. Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 504 с.
 • Лобова Е.В., Хабаров А.В. Почвы. Природа мира. М. : Мысль, 1983. 340 с.
 • Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України: Підручник. К.: Знання, 2006. 510 с.
 • Міхелі С.В. Фізична географія Північної Америки: навч. посібник. Київ : Перун, 2019. 284 с.
 • Міхелі С.В. Фізична географія Євразії: навч. посібник. К. : Перун, 2019. 286 с.
 • Мильков Ф. Н., Гвоздецкий Н. А. Физическая география СССР. М. : Мысль, 1976. 448 с.
 • Половина І. П. Фізична географія Європи: Навч. посіб. К.: АртЕК, 1998. 272 с.
 • Притула Т. Ю. Еремина В. А., Спрялин А. Н. Физическая география материков и океанов. М. : Владос, 2003.
 • Романова Э. Л. Современные ландшафты Евразии. М.: Изд-во МГУ, 1997.
 • Тушинский Г. К., Давыдова М. И. Физическая география СССР. М. : Просвещение, 1976. 543 с.
 • Физическая география материков и океанов : в 2 т. / Кондратьєва Т. И., Алексеев Б.А., Ковалева Т. А. М. : Асаdеmіа, 2014. 417 с.

Матеріали

Навчальні матеріали доступні для зареєстрованих в команді «Регіональна фізична географія» на платформі ЛНУ MS Teams

Силабус:

Завантажити силабус