Виробнича практика (103)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10180ГРНМ-11с-3доцент Яцишин А. М.

Опис курсу

Мета практики – закріпити та поглибити теоретичні знання зі спеціальних та профілюючих предметів, що вивчались упродовж першого курсу магістратури, набути на виробництві практичного досвіду та вмінь проведення досліджень глобальних змін геоморфосистем і спричинених ними геозагроз.
Впродовж практики магістри збирають та аналізують фондові матеріали, проводять власні польові, камеральні та лабораторні дослідження. Здобутий фактичний матеріал узагальнюється та оформлюється у вигляді звіту.
Під час виконання програми виробничої практики майбутні магістри з Наук про Землю за освітньою програмою “Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози” набувають навичок та вмінь проведення самостійного дослідження у виробничому середовищі.
Зміст ОК 07 Виробнича практика розроблений з урахуванням необхідності формування у магістрів такої інтегральної компетентності: здатність розв’язувати складні наукові задачі та практичні проблеми, включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору методів досліджень при вивченні геосфер (рельєфу, четвертинних відкладів, морфодинамічних процесів та геозагроз, які в умовах глобальних змін геоморфосистем, зазнають перетворення і активізації) у різних просторово-часових масштабах із використанням комплексу міждисциплінарних даних та в умовах недостатності інформації, невизначеності умов та вимог.
Також формуються такі загальні та фахові компетентності.
Загальні компетентності:
ЗК01 Здатність до адаптації і дії в новій ситуації.
ЗК02 Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми.
ЗК03 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Фахові компетентності:
ФК04 Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та науково-дослідницьких організаціях при вивченні Землі, її геосфер та їхніх компонентів.
ФК05 Здатність застосовувати знання і необхідні практичні навички з планування, організації, мотивування, контролю та регулювання діяльності профільних підприємств і установ.
ФК06 Уміння застосовувати наукові знання і практично втілювати їх для розробки та впровадження механізмів геопланування, територіального планування, проведення моніторингу розвитку регіонів, складання стратегічних планів і програм.
ФК07 Сприйняття довкілля як комплексної динамічної екосистеми, володіння методиками інтегрованих геоморфологічних і палеогеографічних досліджень геоморфосистем.
ФК08 Здатність застосовувати знання для розуміння циклічності природних умов в антропогені, передбачати й аналізувати можливі ризики, пов’язані з деградацією вічної мерзлоти, змінами рівня Світового океану, розвитку геоморфологічних процесів в умовах глобальних змін клімату.
ФК09 Здатність ідентифікувати відомі і нові об’єкти у геоморфосферах, їхні зміни та притаманні їм небезпечні процеси, що розвиваються, визначати стійкість геоморфосистем, приймати рішення під час виникнення геозагроз.
ФК10 Здатність генерувати нові ідеї (креативність), приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді з метою навчитися писати наукові проєкти.

Рекомендована література

Основна:

Допоміжна

Інформаційні ресурси:

  • Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, електронні фахові видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua.
  • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/.

Силабус: Виробнича практика. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус