Основи туризмознавства 241

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
19Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Мальська М. П.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148ГРГ-11сЗінько Ю. В.
ГРГ-12сЗінько Ю. В.
ГРГ-13сЗінько Ю. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні системою знань у сфері туризму, вивчення та оперування понятійно-термінологічним апаратом туризмології, туризмознавства.

Завдання:

 • окреслення суті туризму як виду діяльності, туризмознавства як накопиченої системи знань про туризм як багатогранне явище, туризмології як галузі знань;
 • вивчення умов та чинників, ресурсів розвитку туризму в Україні та світі;
 • характеристика технологічних аспектів туристичної діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні умови та чинники розвитку туризму, головні терміни та визначення менеджменту та маркетингу туризму, історію світового та українського туризму, головні аспекти технології туристичної діяльності.

вміти: оперувати понятійно-термінологічним апаратом туризмології, туризмознавства, аналізувати систему туристичного господарювання в межах туристичних дестинацій.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Любіцева О.О.Туризмознавство: вступ до фаху:підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 335 с
 • Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. //. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. /Мальська М.П., Худо В.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник / Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. //. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.
 • П. Романів. Основи туризму: Навчально-методичні матеріали / П. В. Романів, І. З. Жук // Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 65 с.

Базова література:

 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.
 • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997  № 280/97-ВР.
 • Богорад О.Д., Тевелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. К., 2004. – 346 с.
 • Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
 • Винниченко І.І. Середовище турбізнесу. Навч. посібник. – К.: Академперіодика, 2006. – 220 с.
 • Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учебное пособие. – Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2000. – 146 с.
 • Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира: Учеб. пособие. – Смоленск: СГУ, 2000. – 224 с.
 • Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Видавничий дім «Панорама», 2003. – 580 с.
 • Квартальнов В.А. Туризм: Учебник – М.:Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 • Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн. І: Общая характеристика мира. – М.: Дрофа, 2003. – 496 с.
 • Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с.
 • Регіональна політика: методологія, методи, практика / Відповід. ред. Академік НАН України М.І. Долішній. – Львів: ІРД НАН України, 2001. – 700 с.
 • Уваров В.Д., Борисов К.Г. Международные туристские организации.‑ М.: Международные отношения, 1990. – 254 с.
 • Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні // Статистика України. – 2005. – № 1. – С. 81.

Допоміжна:

 • Конституція України.
 • Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 р. №325/95-ВР.
 • Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 р. Постанова ВР України № 30.
 • Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.Постанова ВР України № 3858-12 від 21.01.1994 р.
 • ГОСТ 28681.2-95 “Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристические услуги. Общие требования”.
 • ГОСТ 28681.3-95 “Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов”.
 • Інструкція Державного комітету України по туризму «Про порядок видачі суб’єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, пов’язану з наданням туристичних послуг» від 27 липня 1994 р. № 79.
 • А.Ю.Александрова. Международный туризм. Учебное пособие: для вузов-М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.
 • М.Б.Биржаков. Введение в туризм. – СПб.: Издательский Торговый Дом “Герда”, 1999 -192 с.
 • Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учебное пособие:-М.:Издательство “НИМП”, 1999.-352с.
 • Гостиничный и туристический бизнес. Под ред. проф. Чудновского А.Д., – М., “Тандем”, Изд. ЭКМОС, 2000.-400 с.,
 • Гуляєв В.Г. Организация туристической деятельности. учебное пособие. – М.: Нолидж, 1996 – 312с.
 • Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство. – М., ЮНИТИ. 1999,-463 с.
 • М.В. Ефремова. Основы технологии туристского бизнеса. Учебное пособие. – М.- Издательство «Ось-89», 1999-192 с.
 • Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туристский терминологический словарь.-М.: Советский спорт, 1999.
 • В.А. Квартальянов. Туризм: теория и практика. Избранные труды в 5-ти томах. -М.:Финансы и статистика., 1998.
 • В.А. Квартальянов. Иностранный туризм.-М.:Финансы и статистика., 1999, – 312 с.
 • Квартальнов В.А., Колесник Н. В. Введение в специализацию. Ч. 1. Менеджмент иностранного туризма: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2000. -112с.
 • В.А. Квартальянов. А.А.Романов. Международный туризм: политика развития. – М.:Советский спорт., 1998.
 • Львівщина туристська :Путівник /М.В. Гончар
 • Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме.-М,: Финансы и статистика, 2002.-144с.:ил.
 • Насладищєв А. В. Місце і роль індустрії туризму в сучасній економіці.-М.:Известия АН СРСР , сер. Економічна, N3, 1991, c.102-111.
 • Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. Пер. с англ. под. ред. Р.Б.Ноздревой. -М.: ЮНИТИ-1998 – 787 с.
 • Основы туристской деятельности:Учебник/Г.И.Зорина, Е.Н.Ильина, Е.В.Мошняга и др.; Сост. Е.Н.Ильина.-М.:Советский спорт, 2000.- 200 с.
 • Е.П.Пузакова, В.А.Честникова. Международный туристический бизнес. – М., “Экспертное бюро-М”. 1997 – 176 с.
 • В.Сапунова. Туризм. Эволюция. Структура. Маркетинг.-М.:”Ось-89″, 1997,-160 с.
 • Олійник О. Туризм в Україні має перспективи/ /Урядовий кур’єр.-№35,-26.02.1997.
 • В.С.Сенин. Организация международного туризма. Учебник. – М.: Финансы и статистика., 1999 – 400 с.
 • Статистичний щорічник України за 1999 рік/Державний комітет статистики України-К.:Українська енциклопедія, 1999.-618 с.
 • Ткаченко А. «Квадратура тура». Бизнес. – №37 (192) 24 сентября 1996р.
 • Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. Под ред. проф. Чудновского А.Д., – М., “Тандем”, Изд. ЭКМОС, 1999.-352 с.,
 • Туристичний путівник “Львів” САМІТ’99. / за редакц. Яворівського С. – Львів.: ”Кубок Карпат”,1999.
 • Усов В.В. Організація обслуговування в ресторанах.-M.:Вища школа, 1990.-230 c.
 • Шолохов В.Н. Організація і проведення екскурсій. М., «Профиздат»,1965.
 • Pilotaz wycieczek zagranicznych. Red. Zygmunt Kruczek. Wydawca: PUS “Mentor”. Krakow. 1996.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус