Основи геоморфології (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Дубіс Л. Ф.ГрФ-21с, ГрФУ-21с, ГРФЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ГрФ-21сдоцент Брусак В. П.
ГрФУ-21сдоцент Горішний П. М.
ГРФЕ-21сдоцент Брусак В. П.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних і практичних знань щодо формування та особливостей морфології, віку різних генетичних типів і форм рельєфу ендогенного та екзогенного походження, оволодіння методами їх дослідження. Важливою складовою курсу є набуття студентами розуміння прикладного значення вивчення різних генетичних форм рельєфу, сучасних геоморфологічних процесів, їхньої ролі та інтенсивності прояву в контексті змін клімату на Землі.

Завдання дисципліни «Основи геоморфології»:

 • ознайомити студентів з об’єктом, предметом дослідження та головними завданнями загальної геоморфології, її місцем і значенням в науках про Землю;
 • розкрити головні наукові концепції та теорії формування рельєфу, у тім різних його генетичних типів;
 • сформувати у студента знання про методи дослідження рельєфу і сучасних геоморфологічних процесів, вміння їх використовувати у наукових і практичних дослідженнях;
 • розкрити закономірності розвитку і поширення морфологічних і генетичних типів рельєфу, проаналізувати основні чинники їх формування;
 • сформувати у студента знання про різні типи геоморфологічних карт, їх прикладне значення;
 • сформувати навики комплексного аналізу рельєфу та оцінки сучасних геоморфологічних процесів для різних типів природокористування.

У результаті вивчення дисципліни «Основи геоморфології» студент повинен:

знати:

 • історію розвитку геоморфології, її структуру та місце в системі наук про Землю;
 • головні концепції розвитку рельєфу та науково-методичні засади дослідження різних генетичних форм рельєфу;
 • морфологічну та генетичну класифікації рельєфу, чинники і процеси, які формують рельєф земної поверхні;
 • прикладне значення вивчення рельєфу і рельєфотвірних процесів;
 • професійну етику фахівця-геоморфолога.

вміти:

 • описувати та аналізувати різні морфологічні та генетичні типи й окремі форми рельєфу;
 • застосувати методи досліджень з метою вивчення різних генетичних типів і форм рельєфу та сучасних геоморфологічних процесів;
 • аналізувати головні чинники і процеси, що формують рельєф земної поверхні;
 • ідентифікувати форми різного генезису та геоморфологічні процеси, що їх сформували;
 • складати загальні, морфометричні та спеціальні геоморфологічні карти;
 • використати отриманні знання у практичній діяльності, в тім для оцінки рельєфу та розвитку сучасних геоморфологічних процесів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Базова:

 • Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології: підручник для студентів екологічних і географічних спеціальностей / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. – Чернівці: «Букрек», 2010. – 400 с.
 • Рельєф України. Навчальний посібник / Б.О. Вахрущев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк; За загальною редакцією В.В. Стецюка. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с.
 • Migoń P. Geomorfologia / P. Migoń. – Warszawa: PAN. – 2006. – 460s.
 • Mycielska-Dowgiałło E. Geomorfologia dynamiczna i stosowana / E. Mycielska-Dowgiałło, M. Korotaj-Kokoszczyńska, E. Smolska, J. Rutkowski. – Warszawa: WGSR UW, 2001. – 211s.
 • Сіренко І. М. Динамічна геоморфологія. Навчальний посібник / І. М. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 263с.
 • Мізерський В. Динамічна геологія (загальна геологія) / В. Мізерський; пер. з польськ.: Р. Смішко. – Вид.2-ге, випр. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 354 с.
 • Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічне картографування. – Львів: Світ, 1991. – 143 с.
 • Mizerski W. Geologia dynamiczna / W. Mizerski. – Warszawa: PAN. – 2012. – 368 s.
 • Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady / [Pod. red.: Ewy Smolskiej i Dordty Giriat]. – Warszawa, 2007. – 463s.

Допоміжна:

Інформаційні ресурси:

 • Інформаційні ресурси наукових бібліотек;
 • Періодичні наукові видання, у тім числі фахові українські та міжнародні часописи.
 • Ресурс Google Earth