Організація екскурсійної діяльності (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548Зінько Ю. В.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГРТ-31сЯрмолович В. В.
ГРТ-32сЯрмолович В. В.
ГРТ-33сЗавадовський Т. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» є формування у студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу самостійно організовувати й планувати екскурсійну діяльність; розробляти й проводити екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація екскурсійної діяльності»  є:

 • оволодіння знаннями з організації екскурсійного обслуговування в індустрії туризму;
 • виявлення основних напрямів і тенденцій розвитку екскурсійного обслуговування в сучасних умовах;
 • набуття студентами навичок роботи з нормативними матеріалами щодо організації екскурсійної діяльності в туристичній індустрії;
 • вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних завдань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 • місце і роль екскурсійної діяльності в індустрії туризму;
 • принципи класифікації, функції, ознаки екскурсії;
 • методику підготовки та проведення екскурсії;
 • вимоги до екскурсовода;
 • принципи диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування.

 вміти:

 • організовувати та планувати екскурсійну діяльність;
 • готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії;
 • розробляти та проводити екскурсії;
 • складати технологічну карту екскурсії;
 • здійснювати екскурсійне обслуговування.

Програмні результати навчання: РН2, РН3, РН4, РН5.

Рекомендована література

Базова:

 • Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник / В. Бабарицька, А.Короткова, О.Малиновська. — К.: Альтерпрес, 2007. — 464 с.
 • Долженко Г. П. Экскурсионное дело: учебное пособие / Г. П. Долженко. Москва — Ростов-на-Дону: Феникс, МарТ, 2009. — 272 с.
 • Дьякова P. A., Емельянов Б. В., Пасечный П. С. Основы экскурсоведения / P. A. Дьякова, Б. В. Емельянов, П. С. Пасечный. — М., Просвещение. — 1985. — 255с.
 • ЕмельяновБ. В. Экскурсоведение: учебник / Б. В. Емельянов. — М.: Советский спорт, 2008. —216 с.
 • Нездоймінов С.Г. Організація екскурсійної діяльності : навчально-методичний посібник / С.Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216с.
 • Поколодна М.М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с.

Допоміжна:

 • Савина Н. В. Экскурсоведение: учебное пособие / Н. В. Савина. — Минск: БГЭУ, 2009. — 256 с.
 • ХуусконенН. М., Глушанок Т. М. Практика экскурсионной деятельности / Н. М. Хуусконен, Глушанок Т. М. — М.: Герда, 2008. — 208 с.

Інформаційні ресурси: