Навчальна ознайомча практика (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Звіт

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2ГРТ-11сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-12сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Навчальна ознайомча практика передбачає як організацію низки екскурсій по закладах туристичного та готельно-ресторанного господарства, так і ознайомлення із тенденціями розвитку туристичної сфери. Зокрема, ознайомча практика дає змогу студентам вивчити види та напрями діяльності туристичних фірм, ознайомитись з історико-культурним середовищем бази практики, дослідити природні туристичні ресурси регіонів і ін.
Метою навчальної ознайомчої практики є:
– вивчити польові і камеральні методи дослідження туристичних об’єктів природного, історико-культурного та соціально-економічного типу;
– ознайомити студентів з визначними регіональними туристичними центрами, маршрутами Західної України;
– ознайомлення із виробничою матеріально-технічною та організаційно-функціональною структурою управління рекреаційно-туристичними підприємствами, вивчення їх рекламно-інформаційного забезпечення і комунікацій;
– загальним сучасним станом туристичної індустрії та ринку туристичних послуг у регіоні дослідження.

У результаті проходження практики студенти повинні знати:
– основні принципи і методи організації польових краєзнавчих досліджень туристичних ресурсів, об’єктів, центрів, регіонів;
– просторову організацію, назви, зв’язки між туристичними об’єктами, центрами району проходження практики;
– проблеми освоєння туристичних ресурсів, розвитку туризму у регіоні проходження практики;
– взаємовплив туризму на інші сфери господарства в регіоні проходження практики.
Вміти:
– користуватись рекламно-інформаційними матеріалами, довідниковою літературою для вивчення туристичної сфери регіону проходження практики;
– опрацьовувати фактичний матеріал, його узагальнювати, набуття навичок аналітично-конструктивної обробки та самостійного дослідження;
– набуття навичок ділового спілкування із працівниками туристичної індустрії та клієнтами, вивчення психолого-етичних особливостей ділового спілкування;
– аналізувати функціональну структуру краєзнавчих туристичних ресурсів.
Набути навичок:
– проведення польових досліджень;
– збору краєзнавчого туристичного матеріалу;
– узагальнення зібраної інформації;
– профілю туристичної спеціалізації туристичних центрів, районів.

Рекомендована література

Базова:

 • Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник/ М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 275 с.
 • Любіцева О.О. Методика  розробки  турів:  навч.  пос./О.О.Любіцева.  – К.:Альтпрес, 2003. – 104 с.
 • Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. Друге видання, доповнене і допрацьоване/ С.С.Галасюк, С.Г.Нездоймінов. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС., 2016. – 248 с.
 • Герасименко В.Г. Організація надання туристичних послуг: навч. пос./ В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк. – Одеса: Атлант, 2014. – 244 с.
 • Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація маршрутів та турів/ Г. І. Михайліченко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 141 с.
 • Організація туризму: підручник/І.М.  Писаревський,  С.О.  Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. –Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с.

 Допоміжна:

 • Любіцева О.О., Бабрицька В.К. Туризмознавство: Вступ до фаху: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 335 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Сокол  Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник. – К.: Рокор, 2001.

Інформаційні ресурси:

 • Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
 • Департамент туризму та курортів при Мінекономрозвитку України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/
 • Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/
 • Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 • Наукова бібліотека НУВГП  (м. Рівне,  вул.  Олекси  Новака,  75) / [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:  http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії).

Силабус: Навчальна ознайомча практика. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус