Морфолітологічний аналіз геоморфосистем (103-1)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Яцишин А. М.ГрНМ-11с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрНМ-11с-1доцент Яцишин А. М.

Опис курсу

На заняттях з курсу “Морфолітологічний аналіз геоморфосистем” аналізуються ендогенні і екзогенні фактори рельєфотворення. Особливий наголос робиться на аналізі механізмів виникнення, особливостях поширення та перебігу екзогенних (флювіальних, гляціальних, еолових та інших) рельєфотвірних процесів та відкладах, що з ними пов’язані, які визначають ландшафтну структуру довкілля, особливості його ґрунтового покриву тощо. Комплексний аналіз морфології рельєфу і літологічних особливостей відкладів важливі з точки зору вирішення проблем менеджменту довкілля.

Мета навчальної дисципліни – розвинути навики аналізу морфоліто­генетичних процесів та відкладів і використання здобутої морфоліто­генетичної інформації до вирішення проблем менеджменту довкілля.

Основні цілі, які досягаються під час вивчення дисципліни “Морфолітологічний аналіз геоморфосистем”:

 • формується поглиблене розуміння закономірностей перебігу процесів континентального морфолітогенезу, їхня роль у формуванні геоморфосистем, ландшафтів, ґрунтового покриву;
 • оволодіння методикою проведення морфолітогенетичного аналізу геоморфосистем;
 • навчити використовувати здобуті знання та уміння морфолітогенетичного аналізу довкілля під час вирішення проблем його менеджменту.

Рекомендована література

Основна:

 • Байрак Г. Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібник / Галина Байрак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 292 с.
 • Герасименко Н. П. Палеогеографія четвертинного періоду України (палеоландшафти): підручник.– К. : Прінт-Сервіс, 2020. 296 с.
 • Горішний П. М. Морфологічний аналіз рельєфу : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 120 с.
 • МельничукГ. В., Мельничук В. Г. Геоморфологія з основами четвертинної геології : навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2021. 212 с.
 • Рельєф України : навч. посібник / [Б. О. Вахрушев, І. П. Ковальчук, О. О. Комлєв, Я. С. Кравчук, Е. Т. Палієнко, Г. І. Рудько, В. В. Стецюк]; За загальною редакцією В. В. Стецюка. – К. : Видавничий дім “Слово”, 2010. 688 с.
 • Стецюк В. В. Основи геоморфології : навч. посібник / В. В. Стецюк, І. П. Ковальчук – Київ, 2005. 495 с.
 • Хмелевський В. О. Літологія. Седиментогенез / Хмелевський В. О., Хмелевська О. В. – Львів : ЛНУ, 2011. 220 с.
 • Хмелевський В. О. Літологія : літогенез. Осадові породи : навч. просібник / Хмелевський В. О., Хмелевська О. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 536 с.
 • Яцишин А. М., ДмитрукР., Богуцький А. Методи дослідження четвертинних відкладів : навч.-метод. посібник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 177 с.
 • Boggs Jr., Sam Principles of Sedimentology and Stratigraphy (3rd Edition) / Boggs Jr., Sam. – Prentice Hall, New Jersey, 2001. – 770 p.
 • Nichols Gary Sedimentology and Stratigraphy / Nichols Gary. – John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, UK, 2009. – 432 p.

Допоміжна:

 • Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк. ‒ Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 138 с.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–35–ХХХІІ (Чернівці), L–35–II (Кимпулунг-Модловенеск). Карпатська серія. Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області України. Пояснювальна записка. Київ : Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна геологічна служба, НАК “Надра України”, ДП “Західукргеологія”, “Український державний геологорозвідувальний інститут”, 2003. 89 с.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–35–ХХХІІ (Чернівці), L–35–II (Кимпулунг-Модловенеск). Карпатська серія. Геологічна карта дочетвертинних утворень, 2003.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–35–ХХХІІ (Чернівці), L–35–II (Кимпулунг-Модловенеск). Карпатська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів, 2003.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–34–ХVІІІ (Рава-Руська), М–35–ХІІІ (Червоноград), М–35–ХІХ (Львів). Волино-Подільська серія. Пояснювальна записка. Київ : Міністерство екології та природних ресурсів України, державна геологічна служба, НАК “Надра України”, ДП “Західукргеологія”, “Львівська геологорозвідувальна експедиція”, 2004. 118 с.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуш М–35–ХІХ (Львів). Волино-Подільська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин дочетвертинних утворень, 2004.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуш М–35–ХІХ (Львів). Волино-Подільська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів, 2004.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–34–ХVІІІ (Рава-Руська), М–35–ХІІІ (Червоноград). Волино-Подільська серія. Геологічна карта дочетвертинних утворень, 2004.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–34–ХVІІІ (Рава-Руська), М–35–ХІІІ (Червоноград). Волино-Подільська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів, 2004.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–34–ХХІІІ (Пшемисль), М–34–ХХІV (Дрогобич). Карпатська серія. Пояснювальна записка. Київ : Державний комітет природних ресурсів України, НАК “Надра України”, ДП “Західукргеологія”, “Львівська геологорозвідувальна експедиція”, 2005. 113 с.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–34–ХХІІІ (Пшемисль), М–34–ХХІV (Дрогобич). Карпатська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин дочетвертинних утворень, 2005.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–34–ХХІІІ (Пшемисль), М–34–ХХІV (Дрогобич). Карпатська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів, 2005.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуш М–35–ХХV (Івано-Франківськ). Карпатська серія. Пояснювальна записка. Київ : УкрДГРІ, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба, НАК “Надра України”, ДП “Західукргеологія”, “Український державний геологорозвідувальний інститут”, 2007. 150 с.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуш М–35–ХХV (Івано-Франківськ). Карпатська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин дочетвертинних утворень, 2007.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуш М–35–ХХV (Івано-Франківськ). Карпатська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів, 2007.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–35–ХХVІІІ (Бар), М–35–ХХХІV (Могилів-Подільський) (в межах України). Пояснювальна записка. Київ : УкрДГРІ, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба, 2007. 206 с.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–35–ХХVІІІ (Бар), М–35–ХХХІV (Могилів-Подільський). Геологічна карта і карта корисних копалин дочетвертинних відкладів, 2007.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–35–ХХVІІІ (Бар), М–35–ХХХІV (Могилів-Подільський). Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів, 2007.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуш М–35–ХХ (Тернопіль). Волино-Подільська серія. Пояснювальна записка. Київ : Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство “Північгеологія”, 2009.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуш М–35–ХХ (Тернопіль). Волино-Подільська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин дочетвертинних утворень, 2009.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуш М–35–ХХ (Тернопіль). Волино-Подільська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів, 2009.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–34–ХХХVІ (Хуст), L–34–VІ (Бая-Маре), М–35–ХХХІ (Надвірна), L–35–І (Вішеу-Де-Сус). Карпатська серія. Пояснювальна записка. Київ : УкрДГРІ, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Державна геологічна служба, НАК “Надра України”, ДП “Західукргеологія”, “Український державний геологорозвідувальний інститут”, 2009. 188 с.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–35–ХХХІ (Надвірна), L–35–І (Вішеу-Де-Сус). Карпатська серія. Геологічна карта дочетвертинних відкладів, 2009.
 • Державна геологічна карта України, масштабу 1 : 200 000, аркуші М–34–ХХХVІ (Хуст), L–34–VІ (Бая-Маре), М–35–ХХХІ (Надвірна), L–35–І (Вішеу-Де-Сус). Карпатська серія. Геологічна карта і карта корисних копалин четвертинних відкладів, 2009.
 • Ковальчук М. С. Геологія і геоморфологія (геологічні процеси) : навч. посібник. – К. : НАУ, 2018. 148 с.
 • Кравчук Я. Геоморфологічне картографування : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 176 с.
 • Черваньов І. Г. Флювіальні геоморфосистеми: дослідження і розробки Харківської школи. ‒ Харків : ХНУ. 2006. 322 с.
 • Цись П. М. Геоморфологія УРСР. ‒ Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1962. 223 с.
 • Яцишин А. М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/litologichni_metodu.pdf
 • Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) http://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/sedumentologiapdf

Інформаційні ресурси:

 • Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, електронні фахові видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua.
 • Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/.

Силабус: Морфолітологічний аналіз геоморфосистем 2023-2024

Завантажити силабус