Моніторинг небезпечних геоморфологічних процесів (103-1)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Брусак В. П.ГрНМ-11с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрНМ-11с-1доцент Брусак В. П.

Опис курсу

Мета курсу – сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань про механізми виникнення, розвитку і функціонування сучасних геоморфологічних процесів та моніторинг за їхнім протіканням, ознайомити із заходами для запобігання їхнього негативного впливу. Важливою метою дисципліни є також закріпити у студентів розуміння впливу морфодинамічних процесів на головні компоненти навколишнього середовища. Значну увагу приділено прикладним аспектам вивчення морфодинамічних процесів, моніторингу сучасних тенденцій розвитку процесів, у тім числі особливостям їх прояву в контексті глобальних  змін клімату.

Завдання:

 • Навчити відтворювати характер і перебіг процесів екзогенного та ендогенного походження.
 • Сформулювати знання про науково-методичні засади моніторингу геоморфологічних процесів, розкрити проблеми їх вивчення в контексті сучасних наукових парадигм.
 • Ознайомити студентів із головними ідентифікації та критеріями виділення та існуючими класифікаціями морфодинамічних процесів.
 • Представити фактори та механізми розвитку сучасних геоморфологічних процесів на земній поверхні.
 • Показати критерії ідентифікації різних типів сучасних геоморфологічних процесів та утворених ними форм.
 • З’ясувати взаємозв’язки, що існують між різними компонентами навколишнього середовища й особливостями поширення та розвитку геоморфологічних процесів.
 • Проаналізувати роль людини як важливого чинника формування сучасного рельєфу та її впливу на активізацію екзогенних процесів.
 • Сформувати знання про головні відмінності між природним і антропогенним рельєфом та вміння їх застосовувати при проведенні польових досліджень.
 • Показати можливість використання набутих знань про рельєф і екзогенні процеси у прикладних цілях, в тому числі  інженерно-геоморфологічному аналізі та проектуванні території, моніторингу і розробці заходів стабілізації шкідливих екзогенних процесів та їх прогнозуванні.

Рекомендована література

Базова:

 • Сіренко І. М. Динамічна геоморфологія. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 263 с.
 • Мізерський В. Динамічна геологія. Навчальний посібник / В. Мізерський; пер. з польськ.: Р. Смішко, Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 354 с.
 • Байрак Г.Р. Вивчення сучасної динаміки рельєфу // Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібн. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2018. – с. 54–71.
 • Сучасна динаміка рельєфу України / За ред. В. П. Палієнко. – Київ: Наукова думка, 2005. – 268 с.
 • Alen 2000. Procesy kształtujące powierzchnie Ziemi, Warszawa: Wyd-woNaukowe PWN, 2000. – 475 s.
 • Karstand [Edited by A.Tycand Stefaniak K.], Sosnowiec – Warszawa, 2007. – 263 s.
 • Mizerski W. Geologia dynamiczna / W. Mizerski, Warszawa: PAN. – 2012. – 368 s.
 • Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady / [Pod. red.: Ewy Smolskiej i Dordty Giriat], Warszawa, 2007. – 463 s.
 • Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej [Pod. red.: J. Święchowicz i A. Michno], Kraków, IGiGP UJ, 2016. – 491 s.
 • Карпенко Н. І. Рельєф морських берегів : Навч. посібн. / Н. І. Карпенко, Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.
 • Кравчук Я. Рельєф Українських Карпат: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 576 с.
 • Ободовський О. Г. Руслові процеси: підручник / О. Г. Ободовський, К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 511 с.
 • Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозієзнавства: Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 266 с.

Допоміжна:

 • Брусак В.П. Поширення сучасних фізико-географічних процесів. Географо-екологічні маршрути Чорногори Навчальний посібник / І.М. Рожко, В.П. Матвіїв, В.П. Брусак. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 28–53.
 • Брусак В. Географічні дослідження природно-заповідних територій: структура, сучасний стан і перспективи реалізації // Фізична географія і геоморфологія. 2017, Вип.2 (86). С. 25-35.
 • Брусак В.П. Методичні аспекти дослідження рекреаційної дигресії мікрорельєфу туристичних маршрутів // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018, Вип. 1 (8). С. 108–120.
 • Брусак В. Результати дослідження дефлюкційних процесів на Українському Розточчі напівстаціонарними методами // Фізична географія і геоморфологія. 2019, Вип.94 (2). С. 29–37.
 • Горішний П. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу «Ерозіознавство» для студентів географічного факуль­тету. – Львів: Малий видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 14 с.
 • Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології: підручник для студентів екологічних і географічних спеціальностей / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. – Чернівці: «Букрек», 2010. – 400 с.
 • Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології. Київ, «Вища школа», 2005. – 495 с.
 • Шушняк В.М., Брусак В.П., Зінько Ю.В. Сучасні екзогенні геоморфологічні процеси на території заповідника “Розточчя” та їх моніторінг // Природничі дослідження на Розточчі: 36. наук.-техн. праць. Львів: Вид-во УкрДЛТУ, 1995. С.32-40.
 • Brusak V., Gnatiak I., Shtuglynets V. Erosion processes of mountain tourist trails in the Carpathian National Nature Park (Ukrainian Carpathians). 2022. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590008
 • Charlton Fundamentals of fluvial geomorphology. – Routledge, NewYork. – 2008. – Р. 234. ISBN 978-0-415-33454-9.
 • Geomorfologia dynamiczna /Praca zbiorowa pod red. C. Embletona i J. Thornesa, Warszawa.: PWN, 1985.
 • Jakob M. a. Hungr O., ed. Debris-flow Hazards and Related Springer. Publ. Inassoc. With Praxic Publishing. Chichecter, UK, 2005.
 • Landslide Science for a Safer Geoenvironment: Vol.1 / The International Programme on Landslides (IPL) / Editors Kyoji Sassa, Paolo Canuti, Yueping – Springer, 2014. – 493 p.
 • Lee E.M. Investigation and management of soft rockcliffs / E.M. Lee, A. Clark. – London: Thomas Telford, 2002. – 382 p.
 • Mycielska-Dowgiałło E. Geomorfologia dynamiczna i stosowana / E. Mycielska-Dowgiałło, M. Korotaj-Kokoszczyńska, E. Smolska, J. Rutkowski. – Warszawa: WGSR UW, 2001. – 211s.
 • Sunamura T. Geomorphology of Rocky – NewYork: John Wiley&Sons: Chichester; 1992. – 328 p.
 • Wohl Ellen Riversinthe Landscape: Science and – Wiley-Blackwell, 2014. – 330 p. ISBN 1118414896.

Інформаційні ресурси:

 • Kras region in Slovenia – Classical Інтернет-ресурс. Джерело доступу: http://www.asak.org.rs/karst/kras/classicalkarst.html
 • Нow to study a volcano. Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-to-study-a-volcano-36853465/
 • http://volcano.oregonstate.edu/what-tools-do-volcanologists-use-study-volcanoes
 • https://volcanoes.usgs.gov/observatories/cvo/cvo_monitoring.html
 • Monitoring Cascade Volcanoes. Інтернет-ресурс. Точка доступу: https://volcanoes.usgs.gov/observatories/cvo/cvo_monitoring.html

Силабус: Моніторинг небезпечних геоморфологічних процесів 2023-2024

Завантажити силабус