Менеджмент організацій (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Білоус С. В.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сЛемега Н. М.
ГРТ-42сЛемега Н. М.
ГРТ-43сЛемега Н. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Менеджмент організацій» читатиметься на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-бакалаврів 4 курсу денної форми навчання спеціальності  242 «Туризм»

Мета:

 • ознайомити студентів із сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та технологією управління  діяльністю організації;
 • сформувати фундаментальні знання та практичні навички з управління організацією;
 • формування у студентів теоретичних, методологічних та організаційно-практичних знань щодо ефективної організації процесу управління підприємством;
 • навчити студентів реалізувати спеціальний економічний інструментарій менеджменту організації.

Основними завданнями цього курсу є:

 • ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом менеджменту організацій;
 • освоєння принципів, методів, функцій та сучасних підходів до управління діяльністю організації;
 • вивчення інструментів спеціального економічного інструментарію менеджменту організації;
 • вивчення технологій прийняття ефективних управлінських рішень у діяльності організації;
 • ознайомлення з організаційно-практичними засадами здійснення управлінської діяльності на підприємстві;
 • визначення двоїстої сутності організації як системи та як процесу;
 • вивчення технологій управління конкурентним потенціалом підприємства;
 • забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен:
знати: понятійний апарат менеджменту організацій, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади організації управлінської діяльності фірми, співвідношення організації як системи та організації як процесу; особливості інструментів менеджменту на різних етапах життєвого циклу організації, особливості та основні інструменти менеджменту організацій в різних країнах;
вміти: проводити дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності організації з метою прийняття зважених управлінських рішень, вміти здійснити SWOT-аналіз організаціїї, оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємства з метою підвищення загального конкурентного потенціалу організації та формувати стратегічний план його розвитку на довгострокову перспективу, вирішувати різні ситуаційні завдання, організувати практичну роботу з менеджменту людських ресурсів в організаціях, використовувати відповідно до ситуацій методи прийняття управлінських рішень та вміти здійснювати комплекс дій для їх
реалізації, адаптувати інноваційний зарубіжний досвід менеджменту організацій в практику управління національними організаціями.

Рекомендована література

Основна:

 • Мальська М.П. Менеджмент організацій: теорія та практика: навч. посіб./ М.П. Мальська. С.В. Білоус. – Київ : SBA-Print,2019 – 190 c.
 • Писаревський І. М., Нохріна Л.А., Познякова О.В. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 133с.
 • Пурська І.С.Міжнародний маркетинг : навч. посіб. [для студ. спец. “Менеджмент організацій”, екон. спец. вищ. навч. закл.]/ І.С. Пурська; М.П. Мальська, Ю.С. Занько- К. : Знання, 2012. – 285 с.
 • Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 676 с. 18. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.
 • Шатун В.Т. Основи менеджменту: навч. посібн. [Електронний ресурс] / В.Т. Шатун. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с. — Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/191/1.pdf.
 • Федулова Л. І.Менеджмент організацій: підручн. [Електронний ресурс]  / Л.І. Федулова. — Київ: Либідь, 2004, 448 с. — Режим доступу : http://libfree.com/179066750_menedzhmentperedmova.html#396.

Допоміжна:

 • Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма : учеб. пособ. – Мн. : БГЭУ, 1999. – 644 с.
 • Кифяк В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. — Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. — 344 с.
 • Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. [Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко] ; за заг. ред. М. М. Поплавського, О.О. Гаца. — К. : Кондор, 2008. — 460 с.
 • Менеджмент туристичної індустрії : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів]  /  І. М. Школа, Т. М. Орховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк та ін. ; за ред. проф. І. М. Школи. — Чернівці : Книги – ХХІ, 2003. — 596 с.
 • Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу : теорія та практика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко.   — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 328 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_poslug.
 • Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 344 с.

Силабус: Менеджмент організацій. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус