Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-21сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Мета. Магістерська робота є головним видом наукової роботи студентів. Вона демонструє ступінь опанування студентами відповідною ділянкою знань, здатність до критичного аналізу певної проблеми в межах обраної геопросторової парадигми та теорії, вміння обирати та застосовувати адекватну методику емпіричного дослідження та здійснювати ґрунтовний аналіз отриманих даних. Тому мета даного курсу формувати у студентів систематизований комплекс знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень у туризмі з метою написання та оформлення магістерської роботи за результатами наукових досліджень. Забезпечити набуття студентами вмінь підготовки наукових доповідей та їхнього рецензування.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Магістерський семінар” є формування в студентів системи вмінь щодо підготовки та представлення наукових доповідей, їхнього рецензування, доповнення, постановки запитань доповідачу; забезпечити засвоєння та поглиблення студентами знань про властивості індустрії туризму.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • напрями наукових досліджень та етапи науково-дослідної роботи;
 • основи теоретичних та експериментальних досліджень;
 • види джерел інформації для провадження екологічних досліджень;
 • інформаційне забезпечення наукових досліджень;
 • загальну характеристику інформації, що необхідна для науково-дослідної роботи.

вміти:

 • визначати предмет та об’єкт дослідження у галузі географії, формулювати мету та завдання дослідження;
 • правильно шукати, накопичувати та опрацьовувати наукову інформацію;
 • оформлювати результати наукової роботи;
 • складати та оформлювати наукові статті за результатами науково-дослідної роботи;
 • складати та оформлювати магістерську роботу за результатами науково-дослідної роботи.

Рекомендована література

Основна:

 • Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента: навч. Посібник /Я.Я. Чорненький, Н.В. Чорненька, С.Б. Рибак [та ін..] -К.:ВД «Професіонал», 2006. –208 с.2.Шейко В.М.
 • Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко,Н.М. Кушнаренко. –2-ге вид.,перероб.і доп. – К.: Знання,2002. –295 с.
 • Кислий В.М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник/ В.М. Кислий. –Суми: Університетська книга, 2011. –224 с.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник Київ. Центр навчальної літератури. 2016.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г., Філь М.І. Навчально методичні матеріали для підготовки кваліфікацфйної роботи. Львівський національний університет імені Івана Франка. Кафедра туризму. 2019.
 • Методичні вказівки з підготовки дипломних і магістерських робіт для студентів географічного факультету зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» // Уклали І.П. Ковальчук, Л.П.Курганевич. –Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. –43 с.
 • Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / О.П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачуктаін.; заред. О. П. Кириленко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 196 с.
 • Науменко О. М. Методика організації наукових досліджень в умовах запровадження компютерно-орієнтованих засобів навчання [Електорнний ресурс].–Режим доступу: http://archive. ndove. gov.ua/e-journals/ITZN/em20/content/10nomsof. Htm
 • Вимоги до оформлення статей. [Електорнний ресурс].–Режим доступу: https://nau.edu.ua › site › variables › docs › docsmenu

Допоміжна:

 • Кучик О. С., Мальський М. З. Основні вимоги до написання та оформлення дипломної роботи (методичні вказівки для студентів спеціальностей “міжнародні відносини”, „міжнародне право”, “країнознавство” факультету міжнародних відносин). -Львів: Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. –Львів, 2001. –24 с.
 • Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. / І.В. Смаль. – Ніжин : НДПУ, 2004. – 105 с.
 • Шаблій О. Основи загальної суспільної географії / О. Шаблій. – Л.: ЛНІ, 2003. – 443 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Магістерський семінар

Завантажити силабус