Історія індустрії гостинності (241 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Красько А. Б.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГРГ-41сдоцент Красько А. Б.
ГРГ-42сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Мета – забезпечення реалізації майбутніми фахівцями набутих знань у практичній діяльності, пов’язаними з необхідністю врахування формування та становлення закладів гостинності в різні історичні періоди народів світу, їхніх національних і релігійних традицій, що обумовлює специфіку обслуговування іноземних туристів підприємствами готельно-ресторанного сфери.

Завдання дисципліни :

 • вивчення історичних особливостей формування індустрії гостинності;
 • оволодіння знаннями історичних періодів розвитку індустрії гостинності;
 • ознайомлення з історичним розвитком підприємств гостинності;
 • набуття навичок виявляти та аналізувати закономірності і тенденції сучасного розвитку світового готельно-ресторанного бізнесу.

Після завершення цього курсу студент повинен:

Знати: 1) причини переміщення народів у різні історичні періоди, які призводили до виникнення закладів гостинності; 2) характеристику закладів гостинності у різні історичні епохи; 3) методи вдосконалення системи гостинності і туристичного бізнесу; 4)  соціальні та історичні умови створення підприємств обслуговування; 5)  формування сучасної індустрії гостинності; 6) причинно-наслідковий зв’язок між розвитком гостинності та суспільною еволюцією різних держав та територій.

Вміти: – визначити в логістичній послідовності події минулого, пов’язані з розвитком туризму та еволюцією закладів гостинності; – прослідкувати етапи розвитку туристичних подорожей, закладів розміщення та харчування; – побудувати модель закладу гостинності в різний історичний період.

Рекомендована література

Основна:

 • Мальська М., Паньків Н., Ховалко А.  Історія розвитку туризму: навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. URL: https://geography.lnu.edu.ua/library?author=mal-s-ka-m-p
 • Абрамов В. В. Історія туризму: підруч. / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур; Харк.нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010. – 294 с.
 • Остапчук В.В. Історія туризму : Навч. посіб. / В.В. Остапчук, П.Ф. Коваль, Г.П. Андрєєва. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Гоголя, 2008.– 143 с.
 • Паньків Н.М. Історія розвитку туризму: тексти лекції / Н.М. Паньків, А.С. Ковальчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 88 с.
 • Устименко Л., Афанасьєв І. Історія туризму. – К.:Альтерпрес, 2005. – 320с.
 • Федорченко В.К. Історія туризму в Україні: навч. пос. / В.К. Федорченко, Т.А. Дьорова. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.

Додаткова:

 • Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти. – К.: Либідь, 2004. – 738с.
 • Зінченко В. А. Молодіжний міжнародний туризм в Україні (70-80-ті роки ХХ ст.) / В. А. Зінченко – К. : Інститут історії України НАН України, 2004. – 58 с.
 • Круль Г.Я. Основи готельної справи: навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2011. 368 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. – 436 с.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учб.літ., 2010. – 472 с.
 • Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія і практика. навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 470 с.
 • Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
 • Шаповал Г.Ф. История туризма. – Минск, 1999. – 303с.
 • Замаровський В. Сім чудес світу. – К.: Веселка, 1979. – 320с.
 • Квартальнов В., Федорченко В. Туризм социальный: История и современность. – Киев, 1989.
 • tourlib.net – Туристична бібліотека
 • unwto.org/pab
 • http://ukrstat.gov.ua