Географія населення

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Гудзеляк І. І.ГрФ-31, ГрФ-32, ГрФ-33, ГрФ-34, ГрФ-35, ГрФ-36, ГРО-31, ГРО-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31доцент Гудзеляк І. І.
ГрФ-32доцент Гудзеляк І. І.
ГрФ-33доцент Гудзеляк І. І.
ГрФ-34доцент Гудзеляк І. І.
ГрФ-35доцент Гудзеляк І. І.
ГрФ-36доцент Гудзеляк І. І.
ГРО-31
ГРО-32

Опис курсу

Мета: оволодіти знаннями з географії населення.

Завдання: опанувати теоретичні знання з різних галузей географії населення; методику наукового дослідження населення; навики наукового аналізу, узагальнення; оволодіти способами картографування населення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні теоретичні положення географії населення та її підсистем, закономірності геопросторової організації населення світу, регіонів, окремих країн, у тім числі України.

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про населення, аналізувати їх і формулювати висновки, графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Гудзеляк І. І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 2. Сюткін С. І. Географія населення: Курс лекцій для студентів природничо-географічних факультетів інсти­тутів та університетів. – Суми: СумДПУ ім. С. Макаренка, 2002.
 3. Гудзеляк І. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 91 с.
 4. Робоча навчальна програма, завдання до контрольної та практичних робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 54 с.

Допоміжна

 1. Абетка етнополітолога. – К., 1996. – Т. 1, 2.
 2. Алексеев В. П. Географические очаги формирования человеческих рас. – М.: Мысль, 1985.
 3. Алисов Н. В., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2001.
 4. Атлас вчителя / В.В. Молочко, Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогушевська та ін. – К.: ДНВП “Картографія”, 2010.
 5. Атлас світу. – Київ: ДНВП “Картографія”, 2010.
 6. Борисов В. А. Демография. – М.: Изд. дом NOTA BENE, 2001.
 7. Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник. – М., 1986.
 8. Влах М. Географія населення: Словник-довідник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
 9. Географический энциклопедический словарь (географи­ческие названия). – М., 1988.
 10. Географічна енциклопедія України. – К., 1989-
 11. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. – К.: Либідь, 1996.
 12. Горин В. Б., Лисюченко В. В. Знаменитые столицы и города мира (справочник). – Ростов-на-Дону: Изд-во “Феникс”, 2000.
 13. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: Світи, регіони, концепти / Переклад з англ., за редакцією і з співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004.
 14. Демографический энциклопедический словарь. – М., 1985.
 15. Джаман В.О., Круль В.П., Чернюх Г.Я. Демогеографія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002.
 16. Дністрянський М.С. Етногеографія України: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.
 17. Доценко А. І., Зінич В. Т., Великохатько О. Т., Танцюра В. Л. Розселення в Україні: проблеми і перспективи / Під ред. Б. М. Данилишина – К.: РВПС України НАН України, 2006.
 18. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. Кузика С. П. – Львів: Світ, 2002.
 19. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визна­чення, персоналії. – К., 1993.
 20. Заставний Ф. Д. Населення України. – Львів, 1993.
 21. Зінич В.Т. Сучасні етнодемографічні процеси в Україні. – К.: РВПС України НАН України, 2004.
 22. Корж О. В. Курс лекцій з демографії. – Тернопіль: Інфотехцентр, 1998.
 23. Культура і побут населення України: Навч. посібник / Авт. кол. Наулко В.І. та ін. – К.: Либідь, 1991.
 24. Кубійович В. Наукові праці / За ред. О. Шаблія. – Львів: Фенікс, 1996. – Т.1-
 25. Максаковский В. П. Географическая картина мира. Часть І. – Ярославль: Добро, 1994.
 26. Максаковский В. П. Историческая география мира: Учеб. пособие для вузов. – М., 1997.
 27. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1996.
 28. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996.
 29. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К.: Довіра, 1998.
 30. Население и общество. – М., 1994, 1995, 1996, 1997.
 31. Народы и религии мира: Энциклопедия / Ред. В. А. Тишков. – М.: БРЭ, 1998.
 32. Народонаселение стран мира: Справочник / Вед. Урланис Б., Борисов В. – М., 1983.
 33. Народонаселение. Энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. Г. Меликьян. – М.: БРЭ, 1994.
 34. Население мира: Демографический справочник / Сост. В. Борисов. – М.: Мысль, 1989.
 35. Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до соціальної географії: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.
 36. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій. – К.: АртЕк, 1998.
 37. Перцик Е. Н. Города мира: География мировой урбанизации. Учеб. пособие для геогр. спец. вузов. – М.: Междунар. отношение, 1999.
 38. Пістун М. Д. Теоретичні основи суспільної географії. – К., 1996.
 39. Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегія. – К., 1998.
 40. Пивоваров Ю. П. Современная урбанизация. Курс лекций. – М.: Изд-во РОУ, 1994.
 41. Прибиткова І. М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1995.
 42. Рівень життя населення України. – К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, 2008.
 43. Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С. П. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998.
 44. Страны мира. Справочник. – М.: Республика, 2000.
 45. Страны и народы. – М.: Мысль, 1978-
 46. Тиводар М. Етнологія. Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004.
 47. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001.
 48. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навч. посібник. – Одеса: Астропринт, 2009.
 49. Хомра А. У. Миграция населения: Вопросы теории, методики исследования. – К., 1979.
 50. Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження). – Львів: ІРД НАН України, 2007.
 51. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2001.
 52. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.
 53. Шевчук Л. Т. Основи медичної географії: Тексти лекцій. – Львів, 1997.
 54. Шевчук Л. Т. Сакральна географія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1999.
 55. Шувалов Е. Л. География населения. – М.: Просве­щение, 1985.
 56. Юрківський В. М. Країни світу. Довідник. – К., 1999.
 57. Castles S., Miller M. J. The age of migration: international population movemets in the modern World. – New York, 1993.
 58. Iones Huwr. Population Geography. – London, 1990.
 59. Human Development Report. – OUN, New York, 2008.
 60. Recent Demographic Developments in Europe. – Stratsburg, 2003.
 61. State of World Population 2009. – New York: United Nations Population Fund, 2009.

Статистичні довідники:

 1. Демографічний щорічник України.
 2. Статистичний щорічник України.

Електронні ресурси

 1. Організація Об’єднаних Націй // http://www.un.org
 2. Представництво ООН в Україні // http://www.un.kiev.ua
 3. Фонд ООН з народонаселення (UNFPA) //http://www.unfpa.org
 4. Population Reference Bureau // http://www.prb.org
 5. Demographic Yeabook System // http://www.millenniumindicator
 6. United Nations Statistic Division // http://unstats.un.org/unsd/demographik/products/
 7. ЮНЕСКО // http://portal.unesco.org
 8. World Urbanization Prospects // http://esa.un.org
 9. Міжнародна організація праці (МОП) // http://www.ilo.org.un
 10. Представництво МОП в Україні // http://www.un.kiev.ua/ilo
 11. Міжнародна організація з міграції (МОМ) // http://www.iom.org.un
 12. Всесвітня організація з охорони здоров’я // http://www.who.org.un
 13. Представництво ВООЗ в Україні // http://www.un.kiev.ua/who
 14. Світовий банк // http://web.worldbank.org
 15. Державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua
 16. Результати Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р. // http://www.ukrcensus.gov.ua
 17. Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України // http://www.idss.org.ua
 18. Світова книга фактів // http://www.cia.gov/cia/publitions/factbook/docs/
 19. Население и общество. Бюлетень // http://www.demoscope.ru/weekly
 20. Народы и религии мира. Энциклопедия // http://enc.mail.ru

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму