Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Білоус С. В.ГРГ-31с, ГРГ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРГ-31сБілоус С. В.
ГРГ-32сБілоус С. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу» є ознайомити студентів із сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та технологією економічної діяльності готелів та ресторанів; формування у студентів сучасного економічного мислення щодо відповідних тенденцій розвитку готельної та ресторанної справи на міжнародній арені, глибокого комплексного розуміння проблем управління підприємствами ресторанного та готельного бізнесу та опанування навичок їх практичного розв’язання.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу» є ознайомлення з основними тенденціями розвитку міжнародного готельного та ресторанного бізнесу; виділення особливостей елементів ресурсного потенціалу підприємств готельного та ресторанного бізнесу; опанування спеціальних методів аналізу та планування основних фондів і оборотних фондів готелів та ресторанів.

Результати навчання:
знати:

 • економічну суть діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу,
 • визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку підприємств готельного та ресторанного бізнесу,
 • систему показників якості, що характеризують господарську діяльність та продуктивність праці працівників готельного та ресторанного бізнесу в світі,
 • економічний механізм, стратегію та тактику діяльності підприємств готельної та ресторанної сфери в світі,
 • основну суть інноваційної політики підприємств готельної та ресторанної індустрії в світі,
 • особливості процесу ціноутворення на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу,
 • методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного та ресторанного бізнесу та їх послуг.

вміти:

 • виділяти основні тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу в світі;
 • чітко формулювати специфічні особливості готельного та ресторанного бізнесу;
 • оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств готельного та ресторанного бізнесу.

Рекомендована література

 • Архипов В.В. Організація ресторанного господарства. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма Інкос, 2007. – 280 с.
 • Барановский М.И. Комплексы отдыха и туризма. – К.: Будівельник, 1985. – 104 с.
 • Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев: ВИРА-Р, «Альтерпрес», 2001. – 208 с.
 • Гостиничный и туристический бизнес. / Под ред. проф. Чудновского А. Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Издательство ЭКМОС, 1998. – 352 с.
 • Готелі України від «А» до «Я»: Довідкове видання. Автор – упорядник В. Болгов. Перший випуск. – К.: Вид. «Новий Світ», Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, 2003. – 271 с.
 • Готелі України від «А» до «Я»: Довідкове видання. Автор – упорядник В. Болгов. Другий випуск. – К.: Вид. «Новий Світ», Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, 2004. – 269 с
 • Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие / О.П. Ефимова, Н.А. Ефимова: Под ред. Н.И. Кабушкина. – Минск: Новое знание, 2004. – 392 с. – (Экономическое образование).
 • Краткий справочник туриста / Автор составитель Ю.А.Штюрмер. – 3-е изд. с изм. и доп. – М.: Профиздат, 1985. – 272 с.
 • Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы: Учебное пособие/Под общей редакцией В. К. Федорченко. – К.:Вища шк., 2004.- 346 с.
 • Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.
 • Медлик С. Гостиничный бизнес: Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Игран; [пер. с англ. А. В. Павлов]. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 239 с.
 • Сенин В. С., Денисенко А. В. Гостиничный бизнес: Классификация гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 144 с.
 • Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное пособие. – М.: Альфа – М; Инфра – М, 2006. – 304 с.
 • Спутник туриста. – 3 – е изд. перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 496 с.
 • Спутник туриста / А.В. Бирюков, И.Я. Брощзе, Б.Е. Владимирский и др.:сост. К.И. Вахлис.–2-е изд., перераб. и доп. – К.:Здоровье, 1991. – 360 с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. засл. работника высшей школы, проф., д.э.н. Чудновского А. Д. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 448 с.
 • Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2003. – 352 с.
 • Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для институтов и техникумов физ. культ./ Сост. Гонопольский В.И. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 240 с.
 • Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: – ЮНИТИ-ДАНА,2002. – 604 с.
 • Филипповский Е.Е., шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – М.: финансы и статистика, 2003. – 176 с.: ил.
 • Школа І.М., ореховська Т.М., Козьменко І.Д., Лошенок І.Р., Кравчук Р.В. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці, 2003. – 546 с.
 • Энциклопедия туриста   / Редкол.:  Е.И.Тамм,  А.Х.Абуков, Ю.Н. Александров и др. М.:Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607 с.

Матеріали

Мальська М.П., Білоус С.В.Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу : методичні рекомендації. – Львів 2020. – 63 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус