Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Безручко Л. С.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРГ-31сЗавадовський Т. Б.
ГРГ-32сЗавадовський Т. Б.
ГРГ-33сЗавадовський Т. Б.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Економіка міжнародного готельного і ресторанного бізнесу» є ознайомлення студентів з сутністю, принципами, формами, функціями, методологією та технологією економічної діяльності готелів та ресторанів; формування у студентів сучасного економічного мислення щодо відповідних тенденцій розвитку готельної та ресторанної справи на міжнародній арені, глибокого комплексного розуміння проблем управління підприємствами туристичного бізнесу та готельно-ресторанного сервісу, опанування навичок їх практичного розв’язання.

Знати:
– економічну суть діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу,
– визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку підприємств готельного та ресторанного бізнесу,
– систему показників якості, що характеризують господарську діяльність та продуктивність праці працівників готельного та ресторанного бізнесу в світі,
– економічний механізм, стратегію та тактику діяльності підприємств готельної та ресторанної сфери в світі,
– основну суть інноваційної політики підприємств готельної та ресторанної індустрії в світі,
– особливості процесу ціноутворення на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу,
– методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного та ресторанного бізнесу та їх послуг.
вміти:
– виділяти основні тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу в світі;
– чітко формулювати специфічні особливості готельного та ресторанного бізнесу;
– оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств готельного та ресторанного бізнесу;

Рекомендована література

Основна:

 • Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: навч. посіб. / Л. Г. Агафонова, О. С. Агафонова. — К., 2002. – 243 с.
 • Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. 2-ге вид. навч. посіб. К.: Центр учбової літератури; 2010. – 280 с.
 • Карпенко В.Д. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування. Навчальний посібник. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2003. – 248 с.
 • Світлична М.Л. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування. Навчальний посібник. – Житомир:М.А.К.. – 2001. – 192 с.
 • Архіпов, Віктор Віталійович. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посібник / В. Архіпов, Т. Іванникова, А. Архіпова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 381 с.
 • Банько В. Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх експлуатація: навч. посіб.: — К., 2006.-168 с.
 • Зайцева В. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. Зайцева, О. Корнієнко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2 (8). – С. 55–65.
 • Карачина Н. Розвиток міжнародного готельного та ресторанного бізнесу в Україні у контексті світової інтеграції / Н. Карачина, О. Савіцька // Молодий вчений. – 2014. – № 5 (08). – С. 109–113.
 • Парфіненко А. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища / А. Парфіненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 126. – Ч. 1. – С. 12–23.
 • Додаткова:
 • Дядечко Л. П. Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів. Економіка туристичного бізнесу: навчальний посібник.- К.,2007. – 185с.
 • Кифяк В.Ф. Організація туризму: навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 344 с.
 • Лукьянова Л. Г. Уніфіковані технології готельних послуг / Л. Г. Лук’янова, Т. Т. Дорошенко, І. М. Муніч ; за ред. проф. В. К. Федорченка. — К., 2001.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – К., 2004. – 436 с.
 • Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо. — К., 2007.
 • Мунін Г. Б. Особливості та напрями вдосконалення фінансово-операційного аналізу діяльності готельного бізнесу / Г. В. Мунін // Формування ринкових відносин в Україні. — 2003. — № 10.
 • Мунін Г. Менеджмент готельного та ресторанного бізнесу: навчальний посібник / під заг. ред. : М. М. Поплавського, О. О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. – 458 с.
 • Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Нечаюк, Н. Нечаюк. – 3-тє вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 343 с.
 • Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів. – режим доступу: http://www.162.com.ua/cert/equipment-technological-food
 • Черевко О.І. Новікова О.В. Потапов В.О. Обладнання сфери торгівлі: навч. посібник. – К.: Ліра-К, 2010. – 649 с
 • Пандяк I. Г. Основи формування механізму конкурентних переваг в управлінні якістю готельних послуг / І. Г. Пандяк, М. П. Мальська, О. М. Гаталяк // Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. — 2007. — Вип. 579.

Матеріали

Мальська М.П., Білоус С.В. Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу : методичні рекомендації. – Львів 2020. – 63 с.

Силабус: Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус