Бізнес-етика в індустрії гостинності (241 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Красько А. Б.ГРГ-21с, ГРГ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРГ-21сдоцент Красько А. Б.
ГРГ-22сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Бізнес-етика в індустрії гостинності – це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному спілкуванні в конкретній організації. Формування етики бізнесу залежить від форми власності, характеру діяльності, загального стану суспільства та його соціальних пріоритетів.
Мета пропонованої дисципліни спрямована на поглиблення та засвоєння студентами-фахівцями із менеджменту туризму особливостей морально-етичних норм поведінки в сфері туристичного бізнесу. Ці знання допоможуть майбутнім працівникам туристичних підприємств з легкістю налагоджувати ділові контакти як з клієнтами так і з партнерами по бізнесу, незалежно від їх національних, етнічних та інших відмінностей.
Завданнями студентів при вивченні ділового етикету є :
• Визначити елементи та розробити структуру системи ділового етикету, що складається з підсистем норм та атрибутів;
• Обґрунтувати принципові засади оптимізації процесів формування та застосування ділового етикету в управлінні туристичним підприємством;
• Розробити моделі організаційної культури та ділової етики ідеального підприємства;
• Подати власні рекомендації з формування ділового етикету готельного бізнесу, що дадуть можливість підвищувати ефективність діяльності туристичного підприємства.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: норми бізнес-етики в індустрії гостинності в стандартних ситуаціях та в готельній сфері своєї країни і за кордоном.
вміти: організувати систему етикету власного підприємства готельного бізнесу, підтримувати етичну субординацію в колективі.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в туризмі. Навчально-методичні вказівки для студентів географічного факультету спеціальності «Туризм» та «Менеджмент організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 2006.– 45 с.

Базова:

 • Азбука джентльмена / Авт.-сост. А. Яковлев; Рис. И. Савченкова.- М.: АСТРЕЛЬ, 2000.- С. 7-25: ил.- (Азбука);
 • Академия Вежливих Наук профессора Бонуса / Сост. Н. Хаткина, М. Хаткина.- Донецк: Сталкер, 1997.- 443 с.: ил.- (Нескуч. энцикл.).
 • Бордун О.Ю. Вплив етикету на туристичну діяльність.- Переяслав-Хмельницький: Гуманітарний вісник, 2008.- С. 284-286.
 • Бордун О. Ю. Плинність кадрів на туристичних підприємствах міста Львова. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2010. Вип. 14. С. 11–14.
 • Бугай Н.І. Український етикет: Посібник для дітей та дорослих.– К.: В-во “Бібліотека українця”, 2000.– 272 с.
 • Демидов М.В. Деловой протокол и этикет. – М., 1994.
 • Деловой этикет. – К.: Альтерпрес, 1998.-320 с.
 • История этикета // Этикет на все случаи жизни.- М.: АСТ-ПРЕССС, 1999.- С. 3-6;
 • Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей / Пер з англ. В.М. Грузина. – К.: Молодь, 1990.– 168 с.
 • Ліпенцев А.В. Службовий етикет у менеджменті: формування та застосування на підприємстві./ Авторефер. ДУ “Львівська політехніка”, 1998. – 16 с.
 • Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2013. 386 с.
 • Мономах В. Поучення дітям // Від коріння до крони: Укр. оповід. ІХ- поч. ХХ ст.- К.: Веселка, 1993.- С.77-88;
 • Палеха Ю.І., Водерацький Ю.В. Етика ділових стосунків. Навчально-методичний посібник. – К., 1999.
 • Радевич-Винницький. Етикет і культура спілкування
 • Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч.посіб. – К.: Знання, 2005.– 324 с.
 • Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена.– К.: УНЛ, 2004.– 232 с.
 • Томан І. Як удосконалювати самого себе / Пер з чес. – К.: Політвидав України, 1984.– 240 с.
 • Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения: учебное пособие.– К.: Лібра, 1995.
 • Школа хороших манер // Все для юных леди.- Х.: Евроэкс-пресс; К.: Кн.-сервис, 1997.- С. 139-172.
 • Этикет веков минувших // Как принимать гостей.- М.: АС-ТРЕАС-АСТ, 2000.- С. 5-11.
 • Я познаю мир: Этикет во все времена: Дет. энцикл. / Авт-сост. А. Яковлев; Худож. Н. Григорьева, Ю. Станишевский.- М.: Астрель: Олимп, 2000.- 446с.