Біогеографія та охорона природи 014 Б

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Рожко І. М.ГРО-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРО-21сдоцент Рожко І. М., Зюзін С. Ю.

Опис курсу

Мета: вивчення термінів, понять і закономірностей формування й поширення угрупувань живих організмів (біоценозів) на Суходолі і в Океані.

Завдання: вивчення видового складу, рясності, взаємозв’язкам, ареалам, чинникам розселення, ознайомлення з проблемами походження життя,  особливостями його розвитку на різних етапах фанерозою, мегасистемі органічного світу. Вивчення біотичних царств їхнього флористико-фауністичного складу  та енергетичних особливостей. Аналіз антропогенної трансформації ландшафтного й біотичного різноманіття та збереження рідкісних і зникаючих видів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичний матеріал, що стосується закономірностей розселення живих організмів залежно від природних умов середовища та формування і стадій розвитку біоценозів, вивчити біогеографічну термінологію

вміти: проводити польові біогеографічні дослідження, визначати види рослин, картографувати біоценози.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

  • С.Кукурудза Біогеографія. Лабораторний практикум. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 118с.
  • С.Кукурудза, Н.Блажко, Б.Сенчина. Біогеографія. Навч.-метод. посібник, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 90 с.
  • Б.Сенчина. Біогеографія. Навч.-метод. посібник. Елетронний варіант.
  • Для підготовки тем модулів рекомендовано підручник С.І. Кукурудза Біогеографія, 2006.– 460 с.

Базова:

  • Кукурудза С.І. Біогеографія. Підручник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. І. Франка, 2006. –460 с.

Допоміжна:

  • Биогеография: Учеб. Для вузов / Г. М. Абдурахманов, Д. А. Криволуцкий, Е. Г. М’яло, Г. Н. Огуреева. – М.: Академия, 2003. – 480 с.
  • Воронов А. Г. Биогеография с основами экологии. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 287 с.
  • Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. М.: Высшая школа, 1985. – 272 с.
  • Леме Ж. Основы биогеографии. Пер. с франц. М.: Прогресс, 1976. – 309 с.

 Інформаційні ресурси: