“Проблеми гірського ландшафтознавства”. Збірник праць

Викладено результати ландшафтознавчих досліджень структури, властивостей, функціонування й антропогенних змін басейнових систем, кліматів і топокліматів, та еколого-географічних станів ландшафтів Українських Карпат і Криму. Подано нові методичні розробки вивчення сезонних і погодних станів, ідентифікації властивостей гірських ландшафтів на космічних знімках та ландшафтного планування природоохоронних територій.

Випуск 1

Рік заснування: 2014

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктіввидавничої справи: ДК № 3655 від 24.12.2014 р.

Галузь науки: географія

Періодичність: 1-2 випуски на рік

Мова видання: українська

Вимоги до оформлення статей

Головний редактор:                                                                    Відповідальний секретар:

Мельник Анатолій Васильович                                                       Яворський Богдан Ігорович

доктор географічних наук, професор                                            кандидат географічних наук, доцент

тел. 296-41-80

Редакційна колегія: проф., д-р геогр. наук А. В. Мельник (відповідальний редактор), доц., к.г.н. геогр. наук Б. І. Яворський (відповідальний секретар), проф., д-р геогр. наук В. Г. Гаськевич, д-р геогр. наук, чл.-кор. НАН України М. Д. Гродзинський, проф., д-р геогр. наук В. М. Гуцуляк, проф., д-р геогр. наук Л. Ф. Дубіс, проф., д-р геогр. наук Р. М. Лозинський, проф., д-р геогр. наук М. М. Назарук, проф., д-р геогр. наук З. П. Паньків, проф., д-р геогр. наук К. А. Позаченюк, проф., д-р геогр. наук С. П. Позняк, проф., д-р геогр. наук В. М. Петлін, проф., д-р геогр. наук О. І. Шаблій, доц., д-р геогр. наук П. І. Штойко.

Поштова адреса редакційної колегії:                                 Editorial ofice address:

Львівський національний університет імені Івана Франка,      Ivan Franko National University of Lviv

географічний факультет                                                                Geography Department

79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41,                                       Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv,

Телефони: 0(32) 239-46-35; 239-45-98                                        Ukraine,

E-mail: jpml@gmail.com                                                                    Tel. 0(32) 239-46-35; 239-45-98

                                                                                                                 Е-mail: jpml@gmail.com