Проблеми гірського ландшафтознавства. Збірник наукових праць

«Проблеми гірського ландшафтознавства» є науковим періодичним виданням (виходить один раз в рік), у якому публікуються результати досліджень в галузі фізичної географії, ландшафтознавства та суміжних наук, які стосуються вивчення генезису, розвитку, структури, динаміки, функціонування, сучасного стану, використання і охорони ландшафтних комплексів та їхніх компонентів і властивостей – гірських порід, рельєфу, вод, клімату, рослинного й тваринного світу і ґрунтів. Збірнику присвоєно міжнародний номер ISSN. Електронні версії опублікованих статей розміщаються в інтернеті.

Випуск 1

Неопубліковані розділи Федірка О.М. у колективній монографії «Національний природний парк Сколівські Бескиди. Географічне довкілля»

Рік заснування: 2014

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктіввидавничої справи: ДК № 3655 від 24.12.2014 р.

Галузь науки: географія

Періодичність: 1-2 випуски на рік

Мова видання: українська, англійська

Вимоги до оформлення статей

Головний редактор:                                                                     Відповідальний секретар:

Мельник Анатолій Васильович                                                       Яворський Богдан Ігорович

доктор географічних наук, професор                                          кандидат географічних наук, доцент

тел. 296-41-80

Редакційна колегія: проф., д-р геогр. наук А. В. Мельник (відповідальний редактор), доц., к.г.н. геогр. наук Б. І. Яворський (відповідальний секретар), проф., д-р геогр. наук В. Г. Гаськевич, д-р геогр. наук, чл.-кор. НАН України М. Д. Гродзинський, проф., д-р геогр. наук В. М. Гуцуляк, проф., д-р геогр. наук Л. Ф. Дубіс, проф., д-р геогр. наук Р. М. Лозинський, проф., д-р геогр. наук М. М. Назарук, проф., д-р геогр. наук З. П. Паньків, проф., д-р геогр. наук К. А. Позаченюк, проф., д-р геогр. наук С. П. Позняк, проф., д-р геогр. наук В. М. Петлін, проф., д-р геогр. наук О. І. Шаблій, доц., д-р геогр. наук П. І. Штойко.

Поштова адреса редакційної колегії:                                  Editorial ofice address:

Львівський національний університет імені Івана Франка,     Ivan Franko National University of Lviv

географічний факультет                                                                 Geography Department

79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41,                                       Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv,                                                                                                                    Ukraine

Телефони: 0(32) 239-47-44                                                             Tel. 0(32) 239-47-44

E-mail: landscapemount@gmail.com                                                Е-mail:landscapemount@gmail.com