Збалансоване природокористування в межах об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Західного регіону України

Тема виконана на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Висвітлені результати геоекологічних досліджень зеленої зони міста Львова. Проаналізований сучасний стан об’єктів природо-заповідного фонду міста Львова. Викладені результати дослідження трансформації геоекосистем внаслідок неконтрольованого рекреаційного використання територій, що загрожують їх розвитку. Обґрунтовано теоретичні та практичні основи оптимізації рекреаційного природокористування в РЛП «Знесіння».
Проаналізовано особливості сучасного поширення боліт малого Полісся, оцінено їхнє геоеколгічне значення. Розглянуто історію дослідження боліт і перезволожених земель в Галичині та у Львівській області.
У межах виконання теми в рамках проекту «Реконструкція ПЛ 220 кВ Стрий – Борислав на ділянці обходу техногенних карстових явищ на території Львівської області. Інв. №030037» проведено обстеження лісових ділянок на предмет наявності/відсутності охоронюваних видів фауни, флори і природних оселищ (біотопів), а також особливо цінних біоресурсів, зокрема: об’єктів Червоної книги України, інших рідкісних і зникаючих видів фауни і флори, що підлягають охороні відповідно до міжнародних договорів, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, особливо цінних біоресурсів: мисливських тварин; видів водних біоресурсів – об’єктів промислу. За результатами дослідження представлено звіт. Проведено обстеження флори і фауни для об’єкту: «Нове будівництво ПС 330 кВ «Східна» із заходами ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ-5 – Броварська», Київська область (стадії «П»)».
У рамках наукової співпраці з Яворівським національним парком продовжено комплексні ботаніко-географічні дослідження природних оселищ у межах профілю, розташованому східніше села Лелехівка Яворівського району Львівської області, на території ЯНПП, квартал 47 Майданського лісництва Старицького військового лісгоспу. Проаналізовано концептуальні положення щодо вдосконалення розвитку економіки. Обґрунтовано необхідність посилення ролі держави у розвитку екологічної економіки та практичної реалізації засад сталого розвитку, спрямованої на забезпечення належних контролюючих механізмів, невідворотності відповідальності за порушення законодавства та належної координаційної діяльності органів державної влади у сфері реалізації політики з питань сталого розвитку.

Опубліковано: монографій – 2, навчальних посібників за звітній рік – 4, статей 22 (в т. ч. статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI -0, статті в, інших закордонних виданнях – 2, статті у фахових виданнях України – 5, статті в інших виданнях України – 15, тез доповідей на конференціях – 9.

2021

 • Висвітлені результати геоекологічних досліджень твердих побутових відходів Львівщини, їх територіальне поширення, негативний вплив на довкілля. Проаналізована трансформація рослинного покриву внаслідок неконтрольованого поширення інвазійних видів борщівника.
 • Висвітлено екологічні проблеми використання специфічних бальнеологічних ресурсів Львівщини. Обґрунтовано теоретичні та практичні основи екологізації господарської діяльності та напрями вирішення сучасних екологічних проблем. Досліджено можливості використання твердих побутових відходів у Львівській області як вторинної сировини.
 • Розглянуті основні загрози для розвитку водного туризму у сучасних умовах забруднення і трансформації природного довкілля, запропоновані шляхи зменшення існуючих загроз.
 • Висвітлено значення неформальної екологічної освіти у налагодженні раціонального природокористування та збалансованому розвитку природо-заповідних територій
  Досліджено особливості впливу видобувних галузей на стан довкілля та природоохоронні аспекти видобутку корисних копалин. Розглянуто роль об’єднаних територіальних громад у ревіталізації та рекультивації порушених земель видобувними галузями промисловості.
 • Проведено аналіз процедур ОВД пов’язаних з видобутком різних видів корисних копалин.
 • Проаналізовано, як фактор природокористування, демографічну та медико-географічну ситуацію (аспекти захворюваності) Львівської області, розробила картографічну модель з даної проблематики.
 • Досліджено історію створення, сучасну структуру та географію природно-заповідного фонду (ПЗФ) Львівської області, проаналізовано географічну репрезентативність ПЗФ.
 • Представлено установи ПЗФ національного значення та охарактеризовано природні особливості, напрями діяльності та окремі проблеми функціонування природного заповідника та національних парків як найважливіших установ ПЗФ області. Розглянено шляхи оптимізації мережі об’єктів ПЗФ, функціонування природно-заповідних установ, формування екологічної мережі та Смарагдової мережі Львівщини.
 • У рамках наукової співпраці з Яворівським національним парком продовжено комплексні ботаніко-географічні дослідження (http://yavorpark.in.ua/nauka) природних оселищ у межах профілю, розташованому східніше села Лелехівка Яворівського району Львівської області, на території ЯНПП, квартал 47 Майданського лісництва Старицького військового лісгоспу.

Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ):
Зюзін Святослав Юрійович. “Рекреаційний потенціал полонин Українських Карпат”, (2021).

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях: монографії – 2, статей 21, тез доповідей на конференціях -1.

2020

 • Розглянуто можливості рекреаційного розвитку високогір’я окремих масивів Українських Карпат. Запропоновані напрями покращення забезпечення інформаційного забезпечення туристичних маршрутів у НПП «Сколівські Бескиди». Здійснений аналіз фізико-географічних особливостей Лемківщини з огляду раціонального використання території. Висвітлено екологічні проблеми м. Дубляни у зв’язку з впливом твердих побутових та сільськогосподарських відходів.
 • Обґрунтовано теоретичні та практичні основи екологізації господарської діяльності. Висвітлені результати геоекологічних досліджень стану водойм м. Львова, запропоновані заходи покращення їх використання та охорони. Проаналізована необхідність екологічної паспортизації водойм у межах міст з огляду на загрози глобального потепління. Здійснений аналіз фізико-географічних особливостей Лемківщини з огляду раціонального використання території. Висвітлено значення екологічної освіти у налагодженні раціонального поводження з побутовими відходами у містах. Проаналізований досвід екоосвітньої діяльності серед молоді у місті Львові. Досліджено можливості утилізації твердих побутових відходів у Львівській області, проаналізований сучасний ринок вторинної сировини та перешкоди ефективного управління побутовими відходами.
 • Проаналізовано площі земель, які зайняті природними і штучно створеними об’єктами поверхневих вод у користуванні лісогосподарських підприємств адміністративно-територіальних одиниць Львівської обл., а також виконано їхню класифікацію за рейтинговими значеннями описаних показників і укладено карти-схеми. Проведено аналіз ведення лісового господарства ДП «Воловецьке лісове господарство», проаналізовано головні лісогосподарські та лісоохоронні проблеми та шляхи їхнього вирішення.
 • Досліджено геоботанічний поділ, та флористичні особливості території Львівської області, ботанічну специфіку її фізико-географічних регіонів, поширення рідкісних видів рослин і рослинних угруповань.
 • Унаслідок проведених досліджень урочища “Біла скеля” (на території Яворівського національного природного парку) в ділянці букового лісу зі скельними піщаними виступами з’ясовано синтаксономічний склад рослинності, особливості еколого-ценотичної структури та созологічну цінність рослинності урочища. Встановлено, що рослинні угруповання перебувають на стадії сильватизації та частково рекреаційної сукцесії з подальшими регресивними змінами структури й видового складу (збіднення видового різноманіття). Встановлено головні загрози збереження рідкісних у регіоні ксеротермних оселищ.
 • З метою визначення мікрокліматичних особливостей локалітету термо-кальцефільних видів на відслоненні “Біла скеля” в околицях села Лелехівка прокладений трансект між заболоченою долиною Верещиці, далі через пасмо із досліджуваним відслоненням “Білої скелі” та схилами різних експозицій, і до іншої заболоченої долини із “Чорними озерами”, ускладненої флювіо-гляціальною терасою. На досліджуваному профілі встановлено шість автоматичних датчиків реєстрації температури і вологості повітря. Отримано щогодинні виміри температури і вологості повітря за всі сезони поточного року. Паралельно із мікрокліматичними дослідженнями проведено опис рослинності, ґрунтів і геологічних відкладів. Наразі триває опрацювання вимірів метеорологічних величин.Заплановано опрацювати ландшафтний профіль, який має виявити взаємозв’язки між рослинністю, зволоженням, температурою, ґрунтами і літогенною основою.
 • Виконано геопросторовий аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської області.
 • Досліджено вплив небезпечних промислових підприємств на довкілля, вивчено основні об’єкти в урбосистемі м. Львова, що підлягають ревіталізації для еколого-збалансованого розвитку міста.
 • Проведений аналіз ресурсів водосховищ та ставків Львівської області. Обґрунтовано різні напрями їхнього використання та охорони. Рекомендовано моделі територіальної організації землекористування на основі ландшафтознавчо-ґрунтознавчих досліджень .
 • Проведено інвентаризаційні дослідження та уточнено список раритетних типів природних середовищ на території Яворівського національного природного парку.
 • Розкриті особливості сучасного використання водойм міста Львова для різних видів діяльності та, враховуючи поліфункціональне значення водойм, сформовані пропозиції рекреаційного використання більшості львівських водойм. Розглянуті основні недоліки сучасної туристичної інфраструктури Львівщини запропоновані шляхи вирішення існуючих проблем.

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях: розділ у монографії – 1, статей 28 (в т. ч. статті, що входять до списку наукометричих баз даних – 1, статті у фахових виданнях України – 8, статті в інших виданнях України – 20), тез доповідей на конференціях -1.