Географічні проблеми розвитку регіонів і міст України

Тема виконана на кафедрі географії України.

Висвітлені результати геоекологічних досліджень зеленої зони міста Львова. Проаналізований сучасний стан об’єктів природо-заповідного фонду міста Львова. Викладені результати дослідження трансформації геоекосистем внаслідок неконтрольованого рекреаційного використання територій, що загрожують їх розвитку. Обґрунтовано теоретичні та практичні основи оптимізації рекреаційного природокористування в РЛП «Знесіння».
Проаналізовано особливості сучасного поширення боліт малого Полісся, оцінено їхнє геоекологічне значення. Розглянуто історію дослідження боліт і перезволожених земель в Галичині та у Львівській області.
У межах виконання теми в рамках проєкту «Реконструкція ПЛ 220 кВ Стрий – Борислав на ділянці обходу техногенних карстових явищ на території Львівської області. Інв. №030037» проведено обстеження лісових ділянок на предмет наявності/відсутності охоронюваних видів фауни, флори і природних оселищ (біотопів), а також особливо цінних біоресурсів, зокрема: об’єктів Червоної книги України, інших рідкісних і зникаючих видів фауни і флори, що підлягають охороні відповідно до міжнародних договорів, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, особливо цінних біоресурсів: мисливських тварин; видів водних біоресурсів – об’єктів промислу. За результатами дослідження представлено звіт. Проведено обстеження флори і фауни для об’єкта: «Нове будівництво ПС 330 кВ «Східна» із заходами ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ-5 – Броварська», Київська область (стадії «П»)».
У рамках наукової співпраці з Яворівським національним парком продовжено комплексні ботаніко-географічні дослідження природних оселищ у межах профілю, розташованому східніше села Лелехівка Яворівського району Львівської області, на території ЯНПП, квартал 47 Майданського лісництва Старицького військового лісгоспу. Проаналізовано концептуальні положення щодо вдосконалення розвитку економіки. Обґрунтовано необхідність посилення ролі держави у розвитку екологічної економіки та практичної реалізації засад сталого розвитку, спрямованої на забезпечення належних контролюючих механізмів, невідворотності відповідальності за порушення законодавства та належної координаційної діяльності органів державної влади у сфері реалізації політики з питань сталого розвитку.

Опубліковано: монографій – 2, навчальних посібників за звітний рік – 4, статей 22 (в т. ч. статті у закордонних виданнях, які входять до списку ISI -0, статті в, інших закордонних виданнях – 2, статті у фахових виданнях України – 5, статті в інших виданнях України – 15, тез доповідей на конференціях – 9.

2021

  • Професор Дністрянський М. С. зробив аналіз становища України в контексті геополітичних взаємин періоду постмодерну. Проаналізував регіональні територіально-політичні проблеми України, обґрунтував основи геополітики України в галузі історичної пам’яті.
  • Професор Лозинський Р. М. займався питаннями теорії туризмознавства і просторового планування.
  • Доцент Байцар А. Л. дослідив природу та історію міста Винники, відображення міста Винники на картах. Результатом цієї роботи стала публікація двох монографій.
  • Доцент Лабінська Г. М. сформувала методику дослідження впливу агломерацій на розвиток туризму на прикладі Львівській області, досліджувала реалізацію концепції smart-city на прикладі міста-курорту Трускавець.
  • Доцент Склярська О. І. здійснила суспільно-географічний аналіз функціонування об’єднаних територіальних громад в Україні, а також затвердженої схеми АТУ напередодні місцевих виборів 2020 року. Досліджувала головні зміни в електорально-географічному просторі України за результатами виборчих кампаній 2014–2019 рр.
  • Доцент Зубик А. І. аналізував підходи до трактування терміну “діаспора” та її типізації. Працює над написанням методичного посібника по використанню програми ArcMap в навчальній та дослідницькій роботі.
  • Науково-дослідна робота Лаврук М. М. в межах робочого часу присвячена дидактичним і методичним аспектам шкільної географії. Досліджено мотиваційні чинники учіння школярами географії у Львівській області, проведено соціологічне опитування учнів та вчителів, опрацьовано матеріали дослідження, опубліковано статтю у фаховому виданні.
  • Асп. Моргацький В. М. працював над проблемами взаємодії України з державами пострадянського простору та потреби розробки нової геостратегії взаємодії з країнами СНД, аналізував особливості перебігу процесів децентралізації у Чернігівській області.

У межах наукового напрямку активізовано дослідження з проблематики географічного вивчення міст і регіонів України, зокрема, їх просторового планування. У двох монографіях досліджено географію, картографію, природу ту історію м. Винники й околиць. Здійснено оцінку небезпеки суспільно-географічного розвитку макрорайонів України та перспективи зміни пріоритетів у проведенні регіональної політики. Виявлено регіональні територіально-політичні проблеми України. Проаналізовано вплив реалізації концепції “Smart City” на прикладі міста-курорту Трускавець та малих міст Львівської області. Досліджувалися громадські простори туристичних міст. Встановлено суспільно-географічні особливості децентралізації в Україні, зокрема, здійснено аналіз функціонування об’єднаних територіальних громад та затвердженої схеми АТУ в розрізі ОТГ та районів напередодні місцевих виборів 2020 року. Досліджено тенденції розвитку концепції міського розвитку в Європи. Розглянуто та проаналізовано розвиток туризму як чинника подолання депресивності містечок Бойківщини. Окремий піднапрям наукових досліджень кафедри – це питання географічної освіти. В його межах досліджено мотиваційні чинники учіння школярами географії у Львівській області, проведено соціологічне опитування учнів та вчителів, опрацьовано його результати.