Природні та антропогенно-трансформовані геосистеми Західного регіону України, їх функціонування та екологічний стан

Тема виконана на кафедрі конструктивної географії і картографії.

Розглянуті особливості, сучасний стан і перспективи подальшого розвитку відновлюваної енергетики в межах Львівської області. Окреслено екологічні обмеження планування будівництва об’єктів відновлюваної енергетики у досліджуваному регіоні. Описано стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики у гірській частині Львівської області в карантинний період. Вивчено закономірності розвитку вітрової енергетики у Львівській області та проблеми перероблення непридатних вітрових установок. Обґрунтовано створення комплексного цифрового геоекологічного атласу річково-басейнових систем. Проведено екологічне оцінювання стану земельних ресурсів у районі Камянка-Бузької і Бродів. Визначено гідрохімічні показники води річки Стрий та їхню роль у водопостачанні. Досліджено умови боліт Малого Полісся та їхнє геоекологічне значення. Оцінено умови розміщення та динаміку порушених і відпрацьованих земель у Львівській області. Сформульовано умови розвитку і поширення небезпечних екзогенних процесів у Львівській області. Окреслено ідею створення геопорталу “Бонітетна і нормативно-грошова оцінка земель України” та передумови її реалізації. Розглянуто стан і перспективи розроблення та екологічні наслідки видобування будівельних корисних копалин Опілля. Досліджено геоекологічні проблеми використання відходів ПАТ “Львівська вугільна компанія”. Оцінено ступінь антропогенної трансформації ландшафтів Львівської області під впливом водогосподарського навантаження. Простежено умови використання “сірого” і “зеленого” водню та впливу його виробництва на довкілля (проф. Є. Іванов);
Здійснені гідроекологічні та геоекологічні дослідження басейнових систем р. Стрий, р. Серет, р. Дністер; гідроекологічні дослідження якості води у джерелах на території м. Львова (територія парку Погулянка). Проведені геоекологічні дослідження Малополіських боліт та гідрологічні дослідження Національного природного парку “Бойківщина” (доц. О. Пилипович);
Проаналізовано мережу об’єктів і територій Самбірського району Львівської області, де станом на 2021 рік організовано п’ять природоохоронних установ. Вивчено рекреаційний і туристичний потенціал цього регіону, їхню роль у стратегіях розвитку місцевих ОТГ, досліджена лісогосподарська і природоохоронна діяльність Державного підприємство «Самбірське лісове господарства» в межах району. Обґрунтоване створення національного природного парку (НПП) та його планувальної організації в межах Боржавського гірського масиву із врахуванням ландшафтних, біоекологічних підходів, а також зважаючи на обмежуючі чинники сучасного природокористування у регіоні досліджень. Встановлено оптимальне місцеположення парку, окреслена його конфігурація і межі, загальна площа, запропонована картографічна модель функціонального зонування парку. Визначена роль НПП у екомережі регіону та з’ясовані головні види антропогенного впливу, які потребують подальшого врегулювання. З метою вирішення вище вказаних завдань було уточнено межі Боржавського гірського масиву та висотних ландшафтних місцевостей. здійснено морфодинамічний аналіз рельєфу, складено картосхему та відповідну до неї таблицю «Існуючі природоохоронні території в межах Боржавського фізико-географічного підрайону у розрізі ландшафтних місцевостей» у масштабі 1 : 500 000. Для встановлення функціональних і режимних зон пропонованого парку складена карта «Рослинний покрив та його структура в межах проектованого Боржавського НПП», де вказані видові та вікові особливості лісонасаджень, чагарникових та трав’яних фітоценозів на полонинах у межах окресленої території НПП. Для аналізу антропогенних чинників впливу на екосистеми парку, визначення господарської та інших функціональних зон складені картосхеми «Цільове призначення та форми власності земель, які пропонується включити у межі пропонованого НПП «Боржавський»», «Категорії земель та лісів, які пропонується включити у межі пропонованого НПП «Боржавський» (доц. Д. Кричевська)
Проведені дослідження геоекологічного стану компонентів довкілля села Сварицевичі Дубровицької ОТГ Рівненської області (доц. Л. Курганевич);
Здійснено геоекологічний аналіз адміністративно територіальних одиниць та природно-господарських систем Західного регіону України. Створено ряд картографічних геоінформаційних моделей природних умов та ресурсів Львівської області. Здійснював співпрацю із кафедрою геодезії і картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) у розробці методики картографічного забезпечення функціонування територіальних громад (доц. Ю. Андрейчук).
Проведено еколого-географічне оцінювання стану земельних ресурсів Червоноградського району та в районах міст Кам’янки-Бузької і Бродів Львівської області. Вивчено сучасний стан та використання земельних ресурсів Великомостівської, Cудововишнянської та Кам’янка-Бузької територіальних громад. Досліджено придатність ґрунтів Золочівського району Львівської області для вирощування зернових культур (доц. П. Войтків). Виконано дослідження трансформаційних процесів в структурі та режимі функціонування річкових систем західного регіону України, дослідження ефективності протипаводкових заходів та їхній вплив на довкілля, спектр і поширення небезпечних екзогенних процесів. Оцінка еколого-меліоративного стану осушних систем для обґрунтування та реалізації процесів ренатуралізації боліт і заболочених територій (доц. А. Михнович);
Розроблено науково-методологічні і методичні підходи щодо аналізу природно-господарських систем Західної України в контексті обґрунтування і практичного їхнього збалансованого функціонування (доц. С. Кравців, ас. М. Кобелька). Оцінено еколого-демографічний стан Львівської області. Проведено геоекологічні дослідження Львівської області у розрізі Городоцького, Миколаївського та Стрийського адміністративних районів, які діяли до 2020 р. (доц. М. Петровська).
Вивчено проблеми і перспективи управління відходами від вітрових установок та сонячних панелей після значних руйнувань у воєнний та післявоєнний період, а також питання декарбонізації та оцінка ролі відновлюваної енергетики у захисті довкілля (асп. М. Лопушанська). Оцінено сучасного стану та проблем функціонування екологічної мережі Воловецького району Закарпатської області (асп. М. Теслович).

Опубліковано: 1 монографію загальним обсягом 24,13 друк. арк., 3 навчальні посібники загальним обсягом 29,51 друк. арк., 40 статей (з них 9 – у наукометричних виданнях, 2 – у 4 – у вітчизняних фахових виданнях, 2 – у зарубіжних виданнях і 25 – в інших вітчизняних виданнях) і 6 тез доповідей конференцій.

2021

 • Визначено перспективні напрями збалансованого природокористування. Проаналізовано екологічну оцінку стану земельних ресурсів Мостиського району Львівської області. Оцінено ступінь демографічної безпеки Львівської області, проблеми та ризики її досягнення.
 • Вивчено закономірності формування і функціонування геосистем Стебницького хвостосховища. Простежено геопросторовий аналіз лісових угідь передгірної і низькогірної частин Українських Карпат, зокрема на прикладі Дрогобицького району Львівської області. Розглянуто актуальні проблеми і перспективи об’єктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах (доц. Є. Іванов).
 • Проведено гідроекологічні та геоекологічні дослідження басейнових систем р. Тиса, р. Серет, р. Дністер; гідроекологічні дослідження кості води у джерелах на території м. Львова (територія Клепарова, вул. Замарстинівська). Проведено дослідження щодо внесення пропозицій до плану ревіталізації водойм міста Львова, зокрема, озера на вул. Симоненка, та озера Стосика на вул. Замарстинівська. Проведено дослідження щодо доцільності будівництва МГЕС на р. Дністер в околицях с. Колодруби. (доц. О. Пилипович).
 • Обґрунтовано методичні засади моделювання розподілу рослинних і тваринних видів методами машинного навчання; здійснено моделювання розподілу рослинних видів в Карпатському регіоні методами машинного навчання на базі відкритих кліматичних і ґрунтових даних, прогнозне моделювання їх майбутніх ареалів на основі аналізу очікуваних кліматичних змін внаслідок глобального потепління (доц. О. Мкртчян).
 • Проаналізований сучасний стан формування екологічної мережі Закарпатської та Львівської областей відповідно до національних та загальноєвропейських підходів, встановлено роль об’єктів природно-заповідного фонду у регіональних та локальних екомережах, проаналізований сучасний стан екотуристичної діяльності та екоосвітньої діяльності у Яворівському НПП та НПП «Сколівські Бескиди», проблеми і перспективи функціонування РЛП «Стільське Горбогір’я», проаналізовано природні та соціально-економічні передумови розвитку лісового господарства у Сокальському районі, територіальну структуру та головні види діяльності лісогосподарських підприємств ДП «Радехівське лісомисливське господарство» та ін. (доц. Д. Кричевська).
 • Проведено дослідження нецентралізованих джерел водопостачання. Розроблено екологічний паспорт колодязя, здійснено моніторинг якості питної води сільського населеного пункту (доц. Л. Курганевич).
 • Проведено геоекологічний аналіз адміністративно територіальних одиниць та природно-господарських систем Західного регіону України, створено низку картографічних геоінформаційних моделей природних умов та ресурсів Львівської області (доц. Ю. Андрейчук);
 • Проведено оцінку екологічного стану земельних ресурсів Мостиського, Сокальського, Пустомитівського та Черноградського районів Львівської області; досліджено придатність ґрунтів Золочівського і Старосамбірського районів Львівської області для вирощування сільськогосподарських культур; вивчено про проаналізовано сучасний стан землекористування у Жовтанецькій громаді; проведено оцінку порушення рівноваги у співвідношенні основних типів угідь в агроландшафтах Кам’янка-Бузького району та еколого-агрохімічну оцінку стану орних земель Радехівського району Львівської області (доц. П. Войтків).
 • Виконувались дослідження трансформаційних процесів в структурі та режимі функціонування річкових систем західного регіону України, дослідження ефективності протипаводкових заходів та їхній вплив на довкілля, спектр і поширення небезпечних екзогенних процесів, здійснено оцінку еколого-меліоративного стану осушних систем для обґрунтування та реалізації процесів ренатуралізації боліт і заболочених територій (доц. А. Михнович); Розроблено науково-методологічні і методичні підходи щодо аналізу природно-господарських систем Західної України в контексті обґрунтування їхнього збалансованого функціонування (доц. С. Кравців, ас. М. Кобелька). З’ясовано проблеми та ризики досягнення демографічної безпеки Львівської області, проведено геоекологічні дослідження Львівської області і Жовківського району (доц. М. Петровська).

Захищені дисертації співробітниками і аспірантами:
1. Кандидатська дисертація Лети Василя на тему «Гідроекологічні стани поверхневих вод річки Тиса (в межах Рахівського району)» (науковий керівник – доц. О. Пилипович). Спеціальність: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Захист дисертації відбувся 22 квітня 2021 р.
2. Кандидатська дисертація Шіпки Мар’яни (рік закінчення аспірантури – 2014) на тему «Геоекологічний стан басейну р. Полтви та його оптимізація» (науковий керівник – доц. Л. Курганевич). Спеціальність: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Захист дисертації відбувся 26 березня 2021 року.

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях:
1 монографія, 2 навчальні посібники, 22 статті (з них 3 – у зарубіжних виданнях, 7 – у вітчизняних фахових виданнях і 12 – в інших вітчизняних виданнях) і 13 тез конференцій.

2020

 • Окреслено спектр геоекологічних проблем накопичення промислових відходів у Львівській області. Проведено аналіз утворення рослинних угруповань в межах Стебницького хвостосховища на основі дешифрування різночасових космознімків. Досліджено процеси формування антропогенних та антропогенно-модифікованих геосистем після припинення розроблення родовищ корисних копалин. Проаналізовано екологічний стан природно-господарських систем міста Борислав Львівської області. Обговорено питання геоекологічного картування і моделювання природно-господарських систем Передкарпатського сірконосного басейну. Висвітлено актуальні екологічні проблеми накопичення і використання гірничопромислових відходів у Львівській області. Визначено перспективні напрями геоекологічних досліджень території Львівської області. Розглянуто умови будівництва та експлуатації обʼєктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах та нові виклики для довкілля досліджуваного регіону. Проаналізовано особливості валового хімічного складу буроземів (Cambisols) пралісів Українських Карпат. Простежено особливості динаміки і функціонування ставків у Волинській області. Оцінено стан і функціонування моніторингової мережі якості поверхневих вод Львівської області (доцент Є. Іванов);
 • Проаналізовано сучасну структуру та географію мережі заповідних об’єктів в межах Львівської області, проблематику її оптимізації та сучасний стан формування екологічної мережі відповідно до національних та загальноєвропейських підходів. Досліджено структуру та географію природно-заповідного фонду Старосамбірського району Львівської області, Воловецького району Закарпатської області, Тлумацького району Івано-Франківської області (доцент Д. Кричевська);
 • Здійснено моделювання кліматичних чинників висотної поясності рослинності Українських Карпат та її змін унаслідок глобального потепління, досліджено прояв кліматичних змін у Західному регіоні України та їхній вплив на екосистеми, населення і господарство (доцент О. Мкртчян);
 • Вивчено екологічний стан земельних ресурсів Кам’янка-Бузького, Мостиського, Радехівського, Яворівського, Сокальського, Пустомитівського і Бродівського районів Львівської області. Досліджено придатність ґрунтів Золочівського району Львівської області для вирощування сільськогосподарських культур (доцент П. Войтків);
 • Досліджено трансформаційні процеси в структурі та режимі функціонування річкових систем західного регіону України, ефективність протипаводкових заходів та їхній вплив на довкілля, спектр і поширення небезпечних екзогенних процесів. Оцінено еколого-меліоративний стан осушних систем для обґрунтування та реалізації процесів ренатуралізації боліт і заболочених територій (доцент А. Михнович);
 • Проведено геоекологічний аналіз адміністративно-територіальних одиниць та природно-господарських систем Західного регіону України. Створено ряд картографічних геоінформаційних моделей природних умов та ресурсів Львівської області (Доцент Ю. Андрейчук);
 • Проведено гідроекологічні та геоекологічні дослідження басейнових систем українсько-польського прикордоння. Обґрунтовано природно-географічні і гідрологічні обмеження щодо будівництва об’єктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах (Доцент О. Пилипович);
 • З’ясовано проблеми та ризики досягнення демографічної безпеки Львівської та Івано-Франківської областей. Здійснено медико-географічні та санітарно-епідемічні дослідження Львівської та Івано-Франківської областей (доцент М. Петровська);
 • Проаналізовано сучасні підходи та оновлену систему організації моніторингу поверхневих вод річково-басейнових систем регіону (доцент Л. Курганевич);
 • Розроблено науково-методологічні і методичні підходи щодо аналізу природно-господарських систем Західної України в контексті обґрунтування і практичного їхнього збалансованого функціонування (доцент С. Кравців).
 • У рамках виконання теми здійснено дослідження структури, динаміки і функціонування природних та антропогенно-трансформованих геосистем Західного регіону України, аналіз їх екологічного стану, розробка науково-методологічних і методичних засад їх оптимізації. Окреслено спектр геоекологічних проблем накопичення промислових відходів у Львівській області. Досліджено процеси формування антропогенних та антропогенно-модифікованих геосистем після припинення розроблення родовищ корисних копалин. Проаналізовано екологічний стан природно-господарських систем міста Борислав Львівської області. Простежено особливості динаміки і функціонування ставків у Волинській області. Оцінено стан і функціонування моніторингової мережі якості поверхневих вод Львівської області. Здійснено моделювання кліматичних чинників висотної поясності рослинності Українських Карпат та її змін унаслідок глобального потепління, досліджено прояв кліматичних змін у Західному регіоні України та їхній вплив на екосистеми, населення і господарство. Проаналізовано сучасну структуру та географію мережі заповідних об’єктів в межах Львівської області, проблематику її оптимізації та сучасний стан формування екологічної мережі відповідно до національних та загальноєвропейських підходів. Вивчено екологічний стан земельних ресурсів Кам’янка-Бузького, Мостиського, Радехівського, Яворівського, Сокальського, Пустомитівського і Бродівського районів Львівської області. Досліджено трансформаційні процеси в структурі та режимі функціонування річкових систем Західного регіону України, ефективність протипаводкових заходів та їхній вплив на довкілля, спектр і поширення небезпечних екзогенних процесів. Проведено гідроекологічні та геоекологічні дослідження басейнових систем українсько-польського прикордоння. З’ясовано проблеми та ризики досягнення демографічної безпеки Львівської та Івано-Франківської областей.

Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях: 2 монографії, 3 навчальні посібники, 48 статей (з них 3 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 10 – у вітчизняних фахових виданнях і 35 – в інших виданнях), 5 тез доповідей на конференціях.